Verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal

Stand van zaken, evaluatie voorjaar 2014 (31 12 2013)

In het voorjaar 2014 gaan Gemeente en Wijkteam Plaswijck het Verkeersplan Winkcentrum Bloemendaal evalueren. Is de beoogde betere doorstroming en grotere verkeersveiligheid bereikt. Waar liggen nog knelpunten en waar zijn nog verbeteringen mogelijk? Indien u aan de evaluatie wilt deelnemen, kunt u dat aan het wijkteam doorgeven.

Palen bij Winkelcentrum Bloemendaal worden teruggeplaatst (22 11 2013)

Naar aanleiding van vragen: de palen bij de hoek Ruigenburg/Vlietenburg en voor de Buurtstee zijn per abuis weggehaald. De gemeente Gouda laat weten dat de palen vandaag, uiterlijk maandag zullen worden teruggeplaatst.

DSCN2974DSCN2977

Start uitvoering verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal (05 08 2013)

Deze maand zal, zo krijgen wij bericht, worden gestart met de uitvoering van het Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal. Wijkteam Plaswijck en bewonersverenigingen hebben hieraan meegewerkt.
Wij zijn tevreden met het bereikte resultaat en hopen dat de maatregelen zullen bijdragen aan de verkeersveiligheid en verkeerdoorstroming. Bijgaand de poster met nadere informatie.
De gemeente Goud laat weten de werkzaamheden in september te zullen afronden. Alleen de abri aan de noordkant van de Plaswijckweg zal een paar weken later komen.

Planning uitvoering Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal (28 06 2013)

Zoals bekend is een nieuw Verkeersplan voor het Winkelcentrum Bloemendaal vastgesteld.
Dit verkeersplan is tot stand gekomen in overleg met verschillende partijen. Doel is de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.
Het Wijkteam Plaswijck had al jaren hierop aangedrongen en is content met het bereikte resultaat en de samenwerking met de gemeente Gouda.

De planning was dat dit jaar met de uitvoering van de maatregelen zou worden begonnen. De laatste stand van zaken is dat de gemeente bezig is met de laatste technische details uit te werken,
de vergunningen rond te krijgen en de benodigde financiële middelen veilig te stellen. De gemeente Gouda laat weten dat deze voorbereidende maatregelen in de afrondende fase zitten.
Dat betekent dat naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie, mogelijk in september, met de uitvoering van het Verkeersplan zal worden begonnen.
De werkzaamheden zullen bij elkaar een paar weken duren, aldus de gemeente.

Zodra er meer informatie is wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk zullen beginnen wordt dit uiteraard via deze site en via de gemeentepagina in de Goudse bekend gemaakt.

Antwoord gemeente op vragen bewoners verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal (13 12 2012)

Op 30 oktober 2012 hebben de gemeente Gouda en Wijkteam Plaswijck een inloopavond gehouden voor bewoners over het nieuwe verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal. Het Wijkteam is tevreden over het nieuwe plan en heeft samen met bewonerscommissies en betrokken bewoners veel tijd en energie aan dit project besteed. Er waren namelijk veel signalen/klachten/suggesties vanuit de wijk. Daarnaast had het wijkteam het idee dat destijds niet alle belangen even goed waren meegenomen en afgewogen. Op verzoek van wijkteam en bewonerscommissies is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij ook twee kruispunten zijn meegenomen. Het nieuwe verkeersplan maakt onderdeel uit van het Wijkjaarprogramma 2012/2103.

De tijdens deze inloopavond door bewoners gestelde vragen zijn door de gemeente Gouda beantwoord:

Memo van gemeente Gouda op reacties inloopavond verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal 2

In het nieuwe jaar zal de uitvoering van dit verkeersplan (zie onder andere de vragen), maar ook de nog bestaande zorgpunten (zoals het laad- en losverkeer en de parkeerplaatsen toedeling) door Wijkteam én bewonerscommissies gevolgd blijven worden, in goed overleg met de gemeente Gouda en andere betrokken partijen.

Nieuw verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal (13 10 2012)

Na anderhalf jaar overleg is een nieuw verkeersplan voor het winkelcentrum Bloemendaal vastgesteld. Het Wijkteam is tevreden over het nieuwe plan en heeft samen met bewonerscommissies en betrokken bewoners veel tijd en energie aan dit project besteed. Er waren namelijk veel signalen/klachten/suggesties vanuit de wijk. Daarnaast had het wijkteam het idee dat destijds niet alle belangen even goed waren meegenomen en afgewogen. Op verzoek van wijkteam en bewonerscommissies is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij ook twee kruispunten zijn meegenomen. Het nieuwe verkeersplan maakt onderdeel uit van het Wijkjaarprogramma 2012/2103. Andere verkeersprogrammapunten (veiligheid Plaswijkweg; maatregelen risicovolle kruispunten in de wijk) zullen nu meer aandacht krijgen. Overigens zijn er nog aandachts- en zorgpunten bij het winkelcentrum, zoals het laad- en losverkeer en de parkeerplaatsen toedeling, die wijkteam en bewonerscommissies blijven volgen.

In bijgaande documenten vindt u de meest recente informatie van de gemeente Gouda en de uitnodiging voor de informatie inloop die gemeente en wijkteam samen organiseren. In het menu ‘thema’s’ en dan ‘mobiliteit/verkeer’ zijn de eerdere documenten weergegeven.

Flyer inloopavond nieuwe verkeersplan winkelcentrum 30 oktober 2012

Raadsmemo inzake winkelcentrum Bloemendaal

Nieuwe en bredere aanpak verkeerssituatie winkelcentrum Bloemendaal nodig (2011)

Toenemende signalen vanuit de wijk

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de te verwachten toenemende verkeers-/parkeerdrukte rondom het winkelcentrum Bloemendaal in onze wijk. Ook hebben wij gemeld dat eerder dit jaar de gemeente Gouda een ontwerp verkeersbesluit had gepubliceerd over de plaatsing van (verzinkbare) palen bij de Lekkenburg, Ruigenburg en Vlietenburg. De gemeente wil hiermee de verkeerscirculatie rond het winkelcentrum aanpassen. Op zich een goed plan. Echter naar ons idee was het besluit onvoldoende onderbouwd en ging het voorbij aan de bredere problematiek.

Daarom heeft het wijkteam vóór de zomer nog een bewonersavond gehouden welke zeer druk bezocht werd. Bewoners hadden veel klachten maar ook veel zinvolle suggesties. Deze hebben wij gebruikt in een officiële zienswijze naar de gemeente Gouda.

Wij vroegen daarin om eerst goed onderzoek te doen naar de leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid én gedane suggesties. Wij wezen op de grotere verkeersdrukte, de parkeercapaciteit, verkeersroutes, sluipverkeer, laad- en losverkeer, de op- en afritten naar het parkeerdek, veilige oversteekplaatsen en (fiets)verkeersveiligheid. Hierbij is ons doel dat een redelijke en zorgvuldige belangenafweging wordt gemaakt. Dat niet alleen de belangen van de winkeliers tellen, maar ook de belangen van de wijk als totaal en die van nabijgelegen buurten en van de bewoners in het bijzonder. Ook de bewonersvereniging Albrechtsveld had een zienswijze hierover ingediend.

Eerst nader onderzoek

Inmiddels heeft de gemeente Gouda bericht dat zij pas een definitief verkeersbesluit zal nemen nádat de verbouwing van het winkelcentrum Bloemendaal is afgerond. Vervolgens zal de gemeente “nagaan of en zo ja, waar de knelpunten in de verkeersafwikkeling optreden. Zo nodig zullen wij door middel van verkeerstellingen meten wat de effecten zijn van het nieuwe winkelcentrum op de verkeersintensiteit. Daarna zullen wij bezien of het ontwerp verkeersbesluit definitief genomen wordt of dat er alternatieve maatregelen wenselijk zijn. ” aldus de gemeente Gouda.

Het wijkteam is tevreden met dit besluit van de gemeente. Het nieuwe winkelcentrum leidt tot meer en andere verkeersstromen door de wijk. Wat ons inziens nodig is, is een adequaat verkeersplan. Wij willen graag een integrale oplossing die ook rekening houdt met de Ridder van Catsweg, Plaswijckweg, Gildenburg, Ruigenburg, Lekkenburg, Leeuwenburg, de Zevenburgen, Swadenburg, Haastenburg en het Albrechtsveld. Daarbij willen wij graag gebruik maken van de goede suggesties gedaan door medebewoners.

Verdere stappen en gevraagd

Wij vragen u nieuwe relevante verkeers-ontwikkelingen aan ons door te geven. Ook zoeken wij enkele bewoners die ons helpen met de verdere stappen richting projectontwikkelaar, winkeliers en gemeente. Eerste punt is het uitwerken van de alternatieve verkeersmaatregelen van bewoners en wijkteam uitwerken

Waarschijnlijk in januari komt er een vooroverleg met de ambtenaren van de gemeente Gouda en wijkteam over de invulling van een nieuw verkeersplan. Een aantal bewoners die goede suggesties hebben gedaan zal ook worden uitgenodigd. U kunt zich hier ook voor aanmelden, mits u het wijkbelang voor ogen houdt, een zakelijke insteek kiest en serieus wilt meedenken.

Zienswijzen van wijkteam en bewonerscommissies, informatie en documenten

Inloopbijeenkomst 7 maart 2011 wijkteam plaswijck over ontwerp verkeersbesluit winkelcentrum
Verkeersontwikkelingen rondom winkelcentrum nav besluit gemeente
Zienswijze VHA verkeersmaatregel Lekkenburg Ruigenburg
Zienswijze van wijkteam plaswijck over ontwerp verkeersbesluit winkelcentrum
beantwoording artikel 38 vragen PvdA inzake inrichting en verkeersstromen Gildenburg

 

9  Verkeerplan gemeente en wijkteam verkeersstromen aangepast bij winkelcentrum Bloemendaal

 

 

 

Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal van Gemeente, wijkteam Plaswijck en winkeliersvereniging: verbeteren verkeersdoorstroming en verbeteren verkeersveiligheid.