Verbreding A12

Afloop (utlimo 2013)

De gevolgen van de verbreding van de A12 zijn uiteraard onderzocht. Maar de verbreding van de A12 viel onder de Tracéwet, hetgeen betekent dat er op veel onderdelen minder tot geen bezwaar en beroep mogelijk is.

Uiteindelijk is er nog een toetsing geweest door de gemeente, maar toen was het tracébesluit al onherroepelijk …

Daarbij kwam dat milieugevolgen (voor onze wijk vooral de geluidsbelasting) niet wordt gemeten maar wordt berekend. En de berekeningen wezen uit dat er geen sprake was van overschrijding van de normen.

Kortom, zo er al sprake was of is van negatieve consequenties, formeel-juridisch was er goed beschouwd weinig aan te doen.

Zienswijze inzake geluidsbelasting verbreding A12 (05 07 2012)

Hieronder de laatste stukken en onze zienswijze.

Bijlage D is te groot om te publiceren maar wel beschikbaar.

2012-05-21_ONTWERPBESLUIT_voor_binnenniveaus_van_woningen_langs_de_A12_in_Bodegraven-Reeuwijk_Gouda_en_Waddinxveen

Akoestisch_onderzoek_bij_Tracbesluit_A12_Gouda-Woerden

Akoestisch_onderzoek_binnenwaarden

Zienswijze op ontwerpbesluit geluid A12 van Stichting Wijkteam Plaswijck

Werkgroep geluidsoverlast verbreding A12

In verband met de verbreding van de A12 tussen Gouda en Utrecht, in beide richtingen, zal er sprake kunnen zijn van meer geluidsoverlast voor nabijgelegen woningen. Dat geldt dus ook voor Plaswijck. Om het geluid te weren, zijn geluidschermen geplaatst langs het deel dat langs Plaswijck loopt. Een aantal bewoners heeft in het verleden een brief van Rijkswaterstaat gekregen, waarin staat dat voor hun woning een hogere geluidswaarde is berekend.

Doel werkgroep
Daarom hebben Wijkteam en bewoners uit de Hoevenwijk een werkgroep gevormd die de ontwikkelingen en procedures nauwlettend zal volgen. Dit is ook belangrijk omdat we moeten blijven opletten dat ook in de toekomst bij onverhoopt hogere geluidswaarden er voldoende geluidswerende voorzieningen komen. Wijkteam Plaswijck, Hoevenvereniging en Rijkswaterstaat zullen overleg blijven voeren over de ontwikkelingen, zo is afgesproken.

Stand van zaken
Op dit moment richt de werkgroep zich op de volgende zaken:

  • Navraag bij Rijkswaterstaat naar de stand van zaken naar de aangekondigde geluidsonderzoeken, dit mede vanwege onze vraag of de geluidsschermen aan de wettelijke eisen voldoen.
  • Navraag bij Rijkswaterstaat naar de maatregelen die (moeten) worden genomen voor de woningen die vallen onder hogere geluidswaarden.
  • Het nog steeds ontbreken van een geluidscherm van maximaal 400 meter langs de A 12 tussen parkeerterrein De Andel en het reeds jarenlang bestaande geluidscherm te Reeuwijk. Wij vragen waarom deze 400 meter scherm niet is opgevuld.
  • Gaat Rijkswaterstaat een gevelisolatie-onderzoek doen.
  • Eventuele nadeelcompensatie procedures.
  • Wat is de tijdsplanning van het project.

Contact
Degenen die op de inloopavond zijn geweest van Wijkteam en Rijkswaterstaat worden met een nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Indien u dat wenst kunt u zich ook hiervoor opgeven: info@wijkteamplaswijck.nl, onder vermelding van “Svp op verzendlijst werkgroep Geluidsoverlast A12”.

Voor nadere informatie over dit onderwerp -of indien u zich wilt opgeven voor de werkgroep- kunt u contact opnemen met mw. M. Nuijten via nuijten@kpnmail.nl of via 06 14 98 59 6006 14 98 59 60 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Geluidskaart Rijkswaterstaat. Rijksweg A12 loopt langs noord Gouda
Geluidsbelasting wordt berekend en niet gemeten …