Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordeningszaken, vooral planvorming en planuitvoering, hebben altijd effect op de leefbaarheid en leefomgeving. Vaak gaat het om ingrepen in stad en wijk die te maken hebben met grond, gebouwen, wegen en functies. Het zijn ook vaak langdurige processen waarbij juridische zaken spelen. Het is juist dan zaak dat er een goede belangenafweging plaatsvindt -dus ook dat de belangen van bewoners worden meegewogen- en dat er een zorgvuldige besluitvorming plaatsvindt.  Vooral een tijdige en goede communicatie met bewoners is essentieel.  Er zijn immers veel partijen bij betrokken, de (financiële en maatschappelijke) belangen zijn groot en de maatregelen hebben veelal grote impact op leefbaarheid en leefomgeving. Kortom, bij ruimtelijke ordeningszaken eerst denken en dan doen.

 

Tijdens de bewonersbijeenkomst van onze zusterstichting Bewonersplatform Gouda Noord , februari jl., over de herbestemming van het PWA terrein is uitgebreid gesproken over de wensen van de wijk. Ook is toen gesproken over het Participatierapport van het Rijksvastgoedbedrijf. Dit rapport beschrijft de wensen en uitgangspunten, zoals de wijk die ziet bij de herontwikkeling van het gebied.

Gezien het belang heeft het Bewonersplatform Gouda Noord intensief en constructief bijgedragen aan dit participatierapport. Belangrijke punten in het rapport zijn dat de communicatie naar de wijkbewoners optimaal gaat verlopen en dat de uiteindelijke plannen ruimtelijk inpasbaar moeten zijn.

Door het Bewonersplatform Gouda Noord is bovendien een extra brief naar de gemeenteraad gestuurd over het belang van dit participatierapport. Daarbij is nogmaals benadrukt dat er niet weer toestanden als bij de vorige twee plannen moeten komen.

Enkele raadsleden die op de bewonersbijeenkomst aanwezig waren, zoals de heer Hooglander, hebben gezegd dit participatierapport extra gewicht in de gemeenteraad te willen geven. Woensdag 6 maart  is een motie aangenomen, waarin vrijwel de gehele raad (slechts één partij stemde tegen) benadrukt dat bij komende ruimtelijk ordeningsstappen er altijd met de wijk- en bewonersbelangen rekening moet worden gehouden.

Afgelopen maandag heeft het Bewonersplatform Gouda Noord bovendien een goed gesprek gehad met wethouder Tetteroo en ook daarbij is door hem gezegd dat draagvlak in de wijk bij dit project belangrijk is en zal blijven.

Deze week verscheen ook het raadsmemo van de gemeente Gouda, als eerste reactie op het participatierapport van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarin staat onder andere: “Het rapport biedt wat de gemeente Gouda betreft goede aanknopingspunten voor de partijen die uiteindelijk aan het verkooptraject zullen deelnemen. Eén en ander met als doel een niet controversiële invulling van de locatie met aangetoond draagvlak bij omwonenden en belanghebbenden.” Een definitieve reactie volgt nog.

Dit alles  is natuurlijk geen garantie dat met alle wensen voor honderd procent rekening zal worden gehouden. Ook bestuur en politiek zullen afwegingen moeten maken. Maar het is goed nieuws en gezien alle signalen is er nu denken wij voldoende basis dat de wijk niet weer toestanden krijgt als de laatste jaren.

Zowel het participatierapport, de motie,  de brief als het raadsmemo kunt u hieronder nalezen.

Participatierapport:  Participatierapport van het Rijksvastgoedbedrijf

Brief van het Bewonersplatform Gouda Noord: Reactie bewonersplatform gouda noord op participatierapport herontwikkeling PWA-kazerne

Motie (aangenomen met 29 voor en 4 tegen):  Motie Participatierapport PWA-kazerne

Link naar dossier incl. raadsmemo op website gemeente gouda:   Documenten gemeente Gouda

 

Graag informeren wij u over de informatiebijeenkomst die het Rijksvastgoedbedrijf zal organiseren, as. donderdag 8 november, in de Goudse Waarden aan de Heemskerkstraat. U kunt de brief van het Rijksvastgoedbedrijf, met meer informatie over deze bijeenkomst én over het verdere verkoop- en herbestemmingsproces, hieronder nalezen

“U ontvangt deze brief omdat u in de omgeving van de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne aan de Groen van Prinsterersingel in Gouda woont of werkt. Zoals u waarschijnlijk weet, wil het Rijksvastgoedbedrijf de vm. PWA kazerne verkopen. Eerder zijn diverse suggesties aangedragen voor de nieuwe bestemming van het object, zowel door de gemeente als door partijen in de wijk. Het RVB heeft hier kennis van genomen, maar heeft zich aan geen enkel initiatief verbonden.

Nieuwe start

Na overleg met de gemeente Gouda heeft het RVB besloten dat het een participatietraject met de omgeving start. Afgesproken is dat de gemeente weer aan zet is bij de daaropvolgende besluitvorming. Tussentijds houden we de gemeente uiteraard wel op de hoogte.

Waarover gaat de participatie?

Het RVB verkoopt de voormalige kazerne. De uiteindelijke koper maakt een plan voor herontwikkeling van de locatie. Het RVB maakt dus zelf geen plan. Wel willen we graag bij de toekomstige koper de juiste verwachtingen scheppen. Dit geeft de beste kansen op een invulling waar ook de buurt het meest bij gebaat is.

Op dit moment is de bestemming van het object “maatschappelijk”. Het RVB ziet graag dat de nieuwe bestemming overwegend “woningbouw” wordt, met enkele kleine voorzieningen. Een gebedshuis of een asielzoekerscentrum valt daar dus niet onder. Met dit als vertrekpunt kijken we graag samen met u naar zaken als woningtypen, bouwhoogten, aansluiting van de nieuwe buurt op de omgeving, verkeer, parkeren en groen.

We kunnen niet alles tot in detail vastleggen, maar wel de belangrijkste wensen vanuit de buurt inventariseren. Die leggen we vast in een Participatierapport, dat we aan de gemeente Gouda aanbieden. De gemeente is vervolgens aan zet qua besluitvorming. Een eventuele bestemmingswijziging zal immers ook door de gemeente moeten worden gefaciliteerd na de verkoop door het RVB. Het rapport wordt ook toegevoegd aan de verkoopdocumentatie, zodat de wensen en zorgen van de buurt ook bij de gegadigden voor de koop bekend worden.

Hoe ziet het participatieproces eruit?

We starten met een brede, openbare buurtbijeenkomst op donderdagavond 8 november 2018. Iedereen kan hier al wensen en suggesties voor de vm. PWA kazerne meegeven.

Na die avond gaan we in een besloten werkgroep van maximaal 15 personen Rijksvastgoedbedrijf dieper de inhoud in. U kunt zich voor deze werkgroep aanmelden tot uiterlijk 8 november a.s. Dit kan nu al via www.PWAkazerne.nl of anders op de bewonersavond. Bij meer dan 15 aanmeldingen maakt het RVB een selectie die zo goed mogelijk de buurt vertegenwoordigt. Na enkele bijeenkomsten van deze werkgroep eindigt het proces weer met een openbare buurtbijeenkomst.

Tussentijds kunt u de vorderingen van de werkgroep volgen. Laat hiervoor uw mailadres achter op 8 november a.s. of via www.PWAkazerne.nl.

Bewonersavond donderdag 8 november 2018

U bent van harte welkom bij scholengemeenschap De Goudse Waarden, aan de Heemskerkstraat 105 in Gouda. Het programma ziet er als volgt uit.

19.15 uur Inloop

19.30 uur Start met gezamenlijke presentatie: toelichting proces, ruimte voor enkele vragen

20.00 uur In het tweede deel van de avond kunt u:

• één op één in gesprek met mensen van het RVB

• uw wensen en suggesties meegeven

• uzelf aanmelden voor de werkgroep

• uw mailadres achterlaten om tussentijds op de hoogte te blijven. Vanwege de start van het traject ontvangt u deze brief in de bus. In de toekomst zullen we geïnteresseerden per email informeren over de ontwikkelingen.

21.00 uur Einde

Vooraf opgeven voor deze avond is niet nodig. We zien u graag op 8 november as. Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u deze mailen naar info@PWAkazerne.nl.

Hoogachtend,

Namens de Staat der Nederlanden,

secretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,”

 

Bewonersbijeenkomst 10 januari 2018 over onder andere herbestemmingsplan ‘Noordstaet’ voor PWA-kazerne

Alle medebewoners van Gouda Noord (postcode 2805) zijn van harte uitgenodigd voor een wijkbijeenkomst van onze zuster-organisatie ‘Bewonersplatform Gouda Noord’ over de leefbaarheid in de wijk. Agendapunten zijn de ‘Noordstaet’ plannen voor de PWA-kazerne, veiligheid en whatsapp groepen in uw buurt, verkeersveiligheid, zorg & welzijn in de wijk en nieuws over het bewonersplatform zelf.

Plannen ‘Noordstaet’ voor de PWA kazerne

Vooral horen wij graag uw mening over de drie ontwerpen die zijn gemaakt voor ‘Noordstaet’, als alternatief voor de huidige kazerne. Het zijn ‘De Torens’, ‘Rechthoek’ en ‘Star Wars’. Voor alle drie de ontwerpen geldt dat ze worden gekenmerkt door veel groen, duurzaamheid, zorgvoorzieningen en verbinding met de wijk en wijkbewoners, ook bij de verdere planvorming. Deze plannen zijn gemaakt samen met professionele partijen.

Locatie en tijd, informele nieuwjaarsreceptie na afloop

De bijeenkomst staat open voor alle bewoners van Gouda Noord die prijs stellen op praktische informatie en een inhoudelijke discussie. De datum is woensdag 10 januari 2018. Voor meer info zie de wijkflyer.

 

“Er komt geen asielzoekerscentrum (azc) in de PWA-kazerne in Gouda. Het COA heeft aan de gemeente Gouda laten weten geen toestemming te krijgen om het azc in Gouda door te zetten. “aldus de gemeente Gouda.

Voor meer en uitgebreide informatie, zie http://www.gouda.nl/Inwoners/Zorg_welzijn/Voorbereidingen_asielzoekerscentrum_PWA_kazerne

 

Voor een uitgebreid overzicht van alle relevante informatie over  de onlangs opgestelde concept Bestuursovereenkomst over de komst van een asielzoekerscentrum in de voormalige PWA-kazerne, zie

http://www.gouda.nl/Inwoners/Zorg_welzijn/Voorbereidingen_asielzoekerscentrum_PWA_kazerne

Memo aan de raad over AZC

Concept Bestuursovereenkomst COA-gemeente Gouda 25-04-2016 concept

https://www.coa.nl/nl

 

De gemeente Gouda wil een asielzoekerscentrum vestigen in de voormalige PWA-kazerne. Met deze nieuwsmail informeren wij bewoners van Plaswijck, Bloemendaal en Gouda Noord over de laatste ontwikkelingen.

Concept bestuursovereenkomst gemeente Gouda en COA
Na consultatie van alle partijen en na onderhandeling met het COA heeft het College van Gouda met het COA onlangs een concept bestuursovereenkomst opgesteld. Deze bestuursovereenkomst regelt de afspraken over alle zaken rond het nieuwe asielzoekerscentrum.

Inbreng Bewonersplatform
Door bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck is deelgenomen aan het Bewonersplatform, dat zeven punten heeft opgesteld voor het College om mee te nemen in het Bestuursakkoord. Voorop stond een goede borging van alle belangen, dus ook die van omwonenden. Zij hadden en hebben vragen, zorgen en twijfels over de gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid én over de opstelling van de gemeente zelf.
Als bewonersorganisatie nemen wij overigens een neutraal standpunt in. Er is ook geen bewonersenquête gehouden. Of wij voor of tegen een AZC zijn is dus niet aan de orde. Wel het is onze taak om in ieder geval te zorgen voor een tijdige en adequate communicatie met bewoners/betrokkenen is, voor een goede belangenafweging en voor een zorgvuldige besluitvorming.
Verder hebben wij gemerkt dat er bij veel bewoners bezorgdheid leeft over de komst van een asielzoekerscentrum. Dit mede na alle mediaberichten rond asielzoekers.

Resultaat: tevreden zij het met kanttekeningen
Inmiddels is een concept Bestuursovereenkomst gereed en het blijkt dat veel punten van het Bewonersplatform zijn overgenomen. Met het bereikte resultaat zijn wij tevreden, op onderdelen meer dan tevreden. Vooral op het punt van leefbaarheid en veiligheid zijn extra waarborgen ingebouwd. Er zijn verder verschillende evaluatiemomenten ingebouwd, zodat bijtijds kan worden bijgestuurd.

Echter zoals zo vaak bij ruimtelijke ordeningszaken: eerst zien en dan geloven. Zorgpunt is met name het COA zelf, dat zal moeten laten zien dat zij de afspraken kan en wil nakomen. Wat dat betreft zijn de belangrijke artikelen 14 en 15 nogal ruim geformuleerd. Hier ligt een taak voor de gemeenteraadsleden. Ook is het de vraag of bestaande regelingen voor planschadevergoeding voldoende financiële waarborgen bieden. Verder kunnen wij nog moeilijk peilen of er daadwerkelijk draagvlak en vertrouwen is bij burgers over dit onderwerp en over de gemeente.

Wij vonden de inbreng van de ambtenaren en de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Gouda in dit dossier goed, naar ons idee is daadwerkelijk gepoogd de belangen van ook omwonenden/bewoners te behartigen.

Vervolg: beheerplan en convenant
Als dit Bestuursakkoord wordt aangenomen zal worden begonnen met het opstellen van een Beheerplan en een Convenant. Hierin staan de afspraken die alle partijen (COA, gemeente, politie, scholen, organisaties, bewoners / Omwonendenoverleg, enz.) gaan maken over de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van het AZC, over de inrichting van de gemeentelijke projectorganisatie, de inzet van partijen en over de communicatie”.
Dit Beheerplan en dit Convenant zijn privaatrechtelijk van aard. Zij komen náást de bestuursrechtelijke afspraken zoals die worden vastgelegd in een Bestuursakkoord. Via deze twee sporen kunnen alle belangen goed worden afgewogen en bijgestuurd.

Gezocht vasthoudende wijkbewoners
Wij zoeken bewoners voor het Omwonendenoverleg die op gedegen en kritische wijze hiermee willen helpen. Juridische kennis is handig maar niet per se noodzakelijk. Voorop staat het algemeen belang. Er zal een privaatrechtelijk stichting worden opgericht om de positie van bewoners zo goed mogelijk te behartigen bij dit Convenant en Beheerplan. Voor meer informatie mailt u naar met info@wijkteamplaswijck.nl

Bewonersavond
Er is door het Bewonersplatform bij het laatste overleg met de gemeente er op aangedrongen dat bestuur, politiek en politie een informatieavond houden voor wijkbewoners. Het is zaak dat in dit dossier alle signalen en meningen worden gehoord.

Gemeenteraad deze week aan zet
De gemeenteraad van Gouda vergadert vanavond en woensdag over dit concept AZC-bestuursakkoord.

Afsluitend: lang traject met veel aspecten
Asielzoekersbeleid is vooral rijksbeleid. Dat betekent dat er veel zaken niet beïnvloedbaar zijn. Gegeven de omstandigheden ligt er evenwel een concept Bestuursovereenkomst dat recht lijkt te doen aan alle belangen. De praktijk zal echter uitwijzen hoe alle partijen zich houden aan de afspraken. De verwachting is dat de eerste instroom van asielzoekers in de 2e helft van 2017 zal plaatsvinden.

 

 


“Beste buurtbewoners,  afgelopen woensdag heeft het bewonerscomité een toelichting gegeven op het bewonersadvies. Het overleg vond in een constructieve sfeer plaats. Het College heeft nadrukkelijk aangegeven de aangedragen speerpunten tot inzet van de onderhandelingen met het COA te maken. Op passende momenten zal het bewonerscomité bijgepraat worden over de stand van zaken. De onderhandelingen vinden de komende periode plaats. We vertrouwen erop jullie voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd . Met vriendelijke groet, vertegenwoordigingsdelegatie bewonersplatform Gouda Noord”

 

Voor meer informatie, zie  http://www.gouda.nl/Inwoners/Zorg_welzijn/Voorbereidingen_asielzoekerscentrum_PWA_kazerne

Voor het Bewonersadvies, waaraan stichting Wijkteam Plaswijck heeft bijgedragen, overigens zonder inhoudelijk standpunt, maar wel lettend op een zorgvuldige communicatie, belangenafweging en procedure:  Advies bewonersplatform AZC Gouda (03-02-2016)

azc

 

 

 

 

 

Achter de Omloopkade is men bezig met de planvorming van het project Bunderhof 2, bestaande uit 14 vrijstaande en twee onder een kapwoningen. De locatie is gelegen tussen de Omloopkade en de Bodegraafsestraatweg. ln het verlengde, aan de Doggersbanklaan in Reeuwijk, ligt het reeds gerealiseerde project Bunderhof 1. Vanavond, donderdag 11 februari 2016, is er over Bunderhof 2 een inloopavond tussen 19:00 en 21:00 uur in ‘t Ankerlicht aan de Plaswijckweg 110 te Gouda. Hier wordt u door de projectontwikkelaar ERA Contour B.V. en de Gemeente Gouda geïnformeerd over de planvorming en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Bericht gemeente Gouda,  september 2015

“Asielzoekerscentrum PWA-kazerne

Op dit moment is dringend extra opvang voor vluchtelingen nodig. Het is een actueel onderwerp in alle media. Ook aan de gemeente Gouda is nu een concreet en formeel verzoek gedaan door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het verzoek van het COA is om de PWA kazerne als regulier asielzoekerscentrum (AZC) te gaan gebruiken. Dit wil zeggen: als opvanglocatie voor een middellange termijn (10 jaar) waar circa 500 personen gehuisvest zullen worden. Er zijn informatieavonden gepland voor direct betrokkenen.

Waarom de PWA kazerne?

Het COA is als landelijk orgaan verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Vanuit die hoedanigheid en vanuit de actuele noodzaak om mensen op te vangen, heeft zij contact gezocht met het Rijksvastgoedbedrijf van de overheid. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangegeven dat in onze gemeente de PWA kazerne beschikbaar is. Het COA heeft het Rijksvastgoedbedrijf bericht deze locatie te willen betrekken. Aansluitend heeft het COA de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan het vestigen van een regulier AZC in de PWA kazerne.

Pand geschikt

Het COA acht het pand geschikt voor opvang. De bestemming van de locatie laat het gebruik als AZC toe. Momenteel denkt het COA aan het huisvesten van circa 500 personen. Zij gaat nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in het gebouw. Dan pas wordt definitief bekend hoe de invulling van de locatie zal zijn en wordt duidelijk wanneer een en ander kan worden gerealiseerd. Op dit moment denkt het COA aan ingebruikname in de tweede helft van 2016.

College neemt verantwoordelijkheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de oproep van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en van de discussie die momenteel speelt in de (Goudse) samenleving. Het college vindt dat zij onder andere vanwege het landsbelang de verantwoordelijkheid heeft een passende bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen. Om die reden wil zij meewerken aan dit verzoek. Wel heeft zij het COA met klem verzocht de ervaringen en aandachtspunten uit de eerdere discussie over de PWA kazerne te betrekken bij de realisatie van een regulier AZC in de PWA kazerne.

Informatie voor omwonenden

Omwonenden hebben een brief ontvangen over het verzoek van het COA. Antwoorden op veelgestelde vragen over AZC’s, COA, haar werkzaamheden en aanpak kunt u vinden op www.coa.nl.

Inloopavonden

Om alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren organiseren de gemeente en het COA twee identieke inloopavonden op 23 september en 15 oktober. Het doel van deze inloopavonden is met elkaar in gesprek te gaan. Er kunnen vragen gesteld worden en aandachtspunten meegegeven worden aan het COA, betrokken organisaties en de gemeente. De betrokken buurtbewoners zijn inmiddels persoonlijk uitgenodigd.

Vragen en antwoorden

Gaan deze mensen naar reguliere scholen?
Het is inderdaad zo dat kinderen van asielzoekers naar de lokale scholen gaan. Dit regelt het COA samen met de gemeente en de plaatselijke schoolbesturen.

Gouda huisvest toch ook statushouders, gaat dat nog door?
De huisvesting van statushouders is door het Rijk ons opgelegd. Dit gaat nog door.

Waar kunnen mensen hulp bieden aan asielzoekers?
Vrijwilligers zijn altijd nodig om deze mensen te begeleiden en wellicht kunt u ook in materiële zin ondersteunen. Informatie en aanmelden hiervoor kan bij het COA.”

Zie voor de brieven en andere informatie: http://www.gouda.nl/Inwoners/Zorg_welzijn/Voorbereidingen_asielzoekerscentrum_PWA_kazerne

 

Bericht gemeente Gouda, 9 september 2015:

“Graag informeren wij u over het volgende.  Vandaag heeft het college van B en W bekend gemaakt dat Gouda formeel door het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) is benaderd met de vraag of zij de PWA kazerne in Gouda als regulier asielzoekerscentrum kunnen gaan gebruiken. Zij hebben voor het gebruik al overeenstemming met de eigenaar van het pand, het Rijksvastgoedbedrijf. Het huidige bestemmingsplan maakt dit gebruik ook mogelijk, doordat het de bestemming ‘maatschappelijk’ heeft. Het college heeft aangegeven om, mede gezien de oproep van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, hier medewerking aan te willen verlenen. Het COA gaat de komende 2 maanden onderzoeken hoe het pand hiervoor geschikt gemaakt kan worden. Het college heeft daarnaast het COA gevraagd om een bijeenkomst voor buurtbewoners te organiseren. De planning van het COA gaat voorlopig uit van een centrum 500 asielzoekers en opening in de tweede helft van 2016.

De komst van een asielzoekerscentrum zal ook in Gouda voor maatschappelijk reacties zorgen. Het leek ons goed u daarom nu vast te informeren. In een later stadium zal mogelijk om uw inzet en betrokkenheid gevraagd worden.  Bijgaand treft u de bewonersbrief aan die vanmiddag verstuurd is. Meer informatie is vanaf nu te vinden op www.gouda.nl.”

20150909_Buurtbrief_AZC_logo

 

Ophoging Omloopkade

Stichting Wijkteam Plaswijck is momenteel bezig met een zienswijze (septmeber 2014).

Bunderhof 1 en 2

De Bunderhof is een nieuwbouwproject achter de Wervenbuurt, op het terrein van de tuinderij, langs de Omloopkade, vanaf de Drie Bruggetjes naar Reeuwijk tot en met de ca. de Klipperwerf. Het plan voorziet in de bouw van 35 woningen. Die woningen zijn verdeeld in drie categorieën, te weten 3 vrijstaande woningen, 20 twee-onder-een kapwoningen en 12 vier-onder-een-kapwoningen (rijwoningen).

Helaas zijn de bouwplannen veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke ideeën. De plannen niettemin mochten toch doorgaan. Het Wijkteam Plaswijck blijft haar zorgen houden over dit project (op Reeuwijks grondgebied), evenals het voorgenomen project Bunderhof 2 dat op Goudse grondgebied is gepland.

Bunderhof-1 heeft een duidelijke relatie gehad met de voorgenomen rondweg Reeuwijk. In de stukken van de gemeente Reeuwijk(-Bodegraven) staat dat de projectontwikkelaar zijnde Middelwatering BV vóór de bouw van het project al € 1,2 miljoen diende over te maken aan de gemeente Reeuwijk, dit mede in het kader van een grondruil voor het tracé. Dit geld is overgemaakt aan de gemeente, maar daarmee dus ook voor eventueel benodigde compenserende en mitigerende maatregelen.

Stichting Wijkteam Plaswijck en de Stichting Behoud Leefomgeving Wervenbuurt hebben bij de Raad van State een procedure aangespannen tegen deze plannen. Helaas heeft de Raad van State weer marginaal getoetst: omdat er geen vormfouten waren, is het bezwaar verworpen. Dat neemt niet weg dat de Stab in haar advies onze visie op belangrijke punten onderschrijft, zoals het risico van het niet behalen van de vereiste compenserende oppervlakte waterberging (zegge en schrijven maar 2 m2 boven het vereiste minimum!) en dat een publiekrechtelijk voorschrift in een niet controleerbaar privaatrechtelijk instrument wordt omgezet inzake de bescherming van de ringslang (die in dat gebied dus wel degelijk aanwezig zijn).

Vooral ook wijzen wij in dit verband op de noodzakelijke verbreding van de sloot langs de Omloopkade. Idem wat betreft de gevolgen voor de bomen langs de Omloopkade vanwege de veranderende waterhuishouding. Wij zijn hierop niet gerust. Er zijn risico’s dat de kwaliteit van de leefomgeving in het geding komt. Signalen van bewoners in die buurt wijzen op de gevolgen van de plannen voor infrastructuur, flora en fauna. Het gaat om een gewaardeerde groenstrook nabij de rand van de wijk waarlangs veel fietsverkeer is.

Bijkomend probleem is dat te veel partijen naar elkaar verwijzen. De projectontwikkelaar wijst naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als vergunningverlener, die verwijst naar het Hoogheemraadschap omdat het over water gaat, die verwijst weer naar de gemeente Gouda omdat het haar grondgebied betreft, enzovoorts. De Omloopkade dreigt zo de dupe te worden. Een zorgpunt is de opstelling van de projectontwikkelaar en andere betrokken partijen. Op het terrein van Bunderhof 2 is eveneens zand uitgereden, dit tegelijkertijd met de werkzaamheden voor Bunderhof 1. Naar zeggen van de projectontwikkelaar als “tijdelijke opslag”. Wij wijzen de gemeente Gouda erop dat al is/wordt geadveerteerd met een nieuwbouwproject te plaatse. Ons inziens wordt al duidelijk voorgesorteerd op een nieuwbouwproject.

Samengevat denken wij dat de gemeente Gouda alert moet zijn op de verwachte ontwikkelingen en effecten van Bunderhof-1 maar zeker ook Bunderhof-2. Gezien eerdere ervaringen is niet zeker dat leefomgeving, infrastructuur, natuurvriendelijke oevers, flora en en fauna voldoende beschermd worden. Of dat de benodigde compenserende en mitigerende maatregelen adequaat worden uitgevoerd. Wij menen ook dat gezien de ruime financiële betaling, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gehouden kan en mag worden tot compensatie van eventuele schade aan de Omloopkade.

 

Vervolgbrief aan gemeente Gouda van Wijkteam Plaswijck over Bunderhof en Omloopkade (oktober 2014)

Beantwoording artikel 38 vragen CU inzake Bunderhof II  (oktober 2014)

Uitnodiging van gemeente Gouda voor informatieavondfietspad_Omloopkade  (september 2014)

Brief aan gemeente Gouda van Wijkteam Plaswijck over projectontwikkeling Bunderhof (december 2013)

Link naar website gemeente Gouda

 

16 februari 2015:

Onze reactie op het PWA Verkeersrapport:  Brief van stichting wijkteam plaswijck over Verkeersonderzoek PWA kazerne

 

5 februari 2015:

Persbericht besluit College:  Link

Verkenning PWA kazerne: Link

Raadsdebat 16 februari: Link

Alle stukken: Link  (zie bij Cluster Stad)

Zie ook:  Link naar Forum Gouda

Voor onze wijk specifiek van belang: 4. Verkeersonderzoek

En:  http://www.goudanoordzoalshethoort.info/

 

 

25 november 2014: gewijzigde planning herbestemming PWA kazerne

Memo voor de raad Proces verkenning herbestemming kazerneterrein PWA gewijzigde planning

 

Oktober 2014 behandeling in gemeenteraad van Gouda de herbestemming van de Prins Willem Alexanderkazerne.

Verkenning PWA-kazerne: Klankbordgroep zoekt betrokken meedenkers en Onderzoek herbestemming PWA-Kazerne:

http://www.gouda.nl/Gemeente/Publicaties/Nieuwsberichten/Verkenning_PWA_kazerne

Memo aan raad over besluit ABC-constructie PWA-kazerne (14-10-2014)

Stukken die in de raadsvergaderingen aan de orde zijn geweest

 

30 11 2013

Het blijft zoeken naar een goede afweging van alle belangen. Onderstaande brief pleit nogmaals voor een oplossing die alle partijen voordelen biedt.

Reactie aan gemeente Gouda van Wijkteam Plaswijck over leefomgeving Winkelcentrum Bloemendaal

29 04 2013

Het is op zich begrijpelijk dat de wijk en omwonenden ook profiteren van het mooie, nieuwe winkelcentrum Bloemendaal. Het is ook begrijpelijk dat dit voor de omliggende wijken tot op zekere hoogte (extra) overlast met zich meebrengt. Maar naar aanleiding van vele signalen vanuit de wijk over de toegenomen hinder en overlast rondom het winkelcentrum Bloemendaal hebben wij, samen met de bewonerscommissies uit deze buurten, bijgaande brief aan de gemeente Gouda opgesteld. Wij hopen dat er een goede afweging van de belangen van winkeliers en de omliggende wijken zal plaatsvinden.

Gemeente Gouda antwoord op brief leefomgeving winkelcentrum

Brief aan gemeente Gouda van wijkteam Plaswijck over leefomgeving winkelcentrum Bloemendaal

 

Ruimtelijke Ordening speelt in onze wijk minder dan in de ander delen van de stad. Er zijn hier minder of geen bouwprojecten of andere infrastructurele projecten. Op dit moment spelen er geen grote bouwprojecten in de wijk.

Echter in het verleden hebben (ver)bouwplannen in de wijk voor veel ergernis en overlast gezorgd bij omwonenden en direct betrokkenen. Het kost wijkteam en bewoners veel tijd en energie om de opdrachtgever, projectontwikkelaar, gemeente, aannemer en andere uitvoerenden te bewegen tot een goede communicatie, een goede belangenafweging en een goed proces.

Verder is er extra aandacht aan de relatie tussen het winkelcentrum en de leefomgeving. Als wijk is het natuurlijk prettig om een groot winkelcentrum te hebben met tal van winkels en voorzieningen. De verbouwing heeft bovendien gezorgd voor een ruimer en fraaier winkelcentrum. Dat neemt niet weg dat een winkelcentrum een grote impact heeft op de wijk, vooral wat betreft veiligheid en verkeer.

Onze rol is nieuwe plannen en ontwikkelingen goed in de gaten houden en bijtijds gevraagd en ongevraagd de wijkbelangen en die van de bewoners behartigen.

 

In 2010 is door de gemeente Gouda het Bestemmingsplan Plaswijck geactualiseerd. Gemeenten in Nederland zijn hiertoe verplicht. In een bestemmingsplan staat voor elk stukje grond wat de bestemming is: waar mogen woningen, scholen, horeca en sportvoorzieningen staan, waar komt het groen, waar mogen bedrijven komen (en waar niet), wat zijn de voorschriften voor het milieu, verkeer en bouwen, enz., enz. De gemeente, burgers en bedrijven mogen niet zomaar van een bestemming afwijken. Elk stukje grond in Plaswijck heeft dus een bepaalde bestemming. Het nieuwe bestemmingsplan wijkt niet te veel af van het vorige bestemmingsplan, er zijn dus geen grote of belangrijke functiewijzigingen in de wijk geweest.

Het nieuwe bestemmingsplan is in 2010 vastgesteld. Stichting Wijkteam Plaswijck heeft destijds een zienswijze ingediend. Tevens is aandacht toen besteed aan de tijdelijke onduidelijkheden rond de vergunningsprocedure bij bouwaanvragen. Op dit moment spelen er geen bijzondere zaken.

 

Link naar de gemeentepagina:

http://www.gouda.nl/gemeente/content.jsp?objectid=goudaintern:120129

 

Sinds 1 januari 2010 zijn overheden vanuit de Wet ruimtelijke ordening verplicht hun ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via RO-Online. Ook alle digitale ruimtelijke plannen van Gouda staan op deze website. RO-online is via www.ruimtelijkeplannen.nl/ toegankelijk.

 

 

De Bloemendaalseweg kan met recht een bijzonder stukje Gouda genoemd worden. Een fraaie schakering aan boerderijen, die huisvesting verleent aan tal van kunstenaars, verenigingen en cultuur-historische organisaties, levert de stad zowel een groen getint rustpunt alsook een bron van ontspanning. De Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg (VBB), opgericht in 1995, stelt zich tot doel dit fraaie gebied te behouden voor de stad Gouda. De VBB heeft daarbij zowel aandacht voor het behoud van de Bloemendaalseweg, alsook de in haar verlengde gelegen Ridder van Catsweg.

Zie ook  http://www.vbb-bloemendaalseweg.nl/