Rondweg Reeuwijk

Rondweg Reeuwijk aanbesteed. Verkeerskundige uitwerking onduidelijk. Financiële zorgen nemen toe. (16 03 2014)

De aanleg van de veelbesproken rondweg Reeuwijk is een stap dichterbij gekomen. De rondweg zal worden aangelegd door bouwbedrijf Heijmans. Het besluit tot gunning is de laatste stap in de realisatie van de rondweg, aldus de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Naast de rondweg zullen ook twee rotondes worden aangelegd. Uiteraard blijven wij na een aanleg de vinger aan de pols houden wat betreft de werking van de rondweg, de consequenties voor de wijk en nieuwe verkeersplannen.

 

Reeuwijk Brug verkeersluw?

De rondweg is al jaren onderwerp van discussie. De nieuwe weg is mede bedoeld om het centrum van Reeuwijk-Brug meer verkeersluw te maken.

Maar wethouder Goudbeek van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk waarschuwde op een informatiebijeenkomst eind vorig jaar al, dat het óók met de rondweg druk zal blijven in het centrum. “Met een rondweg is maximaal twee derde van het verkeer weg te halen.” En dan moet de rondweg optimaal doorstromen en is een Verkeerscirculatieplan met een “ingrijpend pakket maatregelen” voor geheel Reeuwijk-Brug nodig, om zoveel mogelijk verkeer te ‘dwingen’ gebruik te maken van de rondweg. Dat wordt van “cruciaal belang” aldus de wethouder.

Verkeerscirculatieplan nog steeds niet gereed

Dat Verkeerscirculatieplan is na jaren nog steeds niet klaar. Er zijn tal van bezwaarschriften ingediend. Er komen veel afsluitingen en omleidingen in Reeuwijk-Brug zelf. Die zijn nodig om het verkeer de rondweg op te krijgen. Op de informatie bijeenkomst bleek verder, dat er juist veel sluipverkeer in de rest van Reeuwijk-Brug gaat optreden, onder andere op de Treebord.

Dat hadden de verkeerskundigen van de gemeente Reeuwijk zelf al in 2009 gezegd, eerst een verkeerscirculatieplan opstellen, dan een rondweg plannen: anders weet je niet of een rondweg gaat werken en wat de consequenties zijn voor geheel Reeuwijk-Brug. De gemeente heeft de omgekeerde volgorde aangehouden, om discussies over nut en kosten van de rondweg te vermijden.

 

De (extra) kosten nog steeds niet bekend, sluiting zwembad

De gemeente wil toch snel starten met de aanleg. Die haast heeft te maken met het mogelijk vervallen van de provinciale subsidie. Hieraan zijn termijnen verbonden. Ook is de rondweg bedoeld als extra ontsluiting van Reeuwijkse bedrijventerreinen. Ondernemers hebben aangedrongen op de aanleg.

De afgelopen jaren is de begroting van de rondweg al meermalen verhoogd en de geplande onderhoudskosten verlaagd. De totale kosten voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk blijven echter onduidelijk. De extra kosten van het verkeerscirculatieplan zijn bijvoorbeeld nog onbekend. Ook is nog niet bekend wie de extra kosten gaat dragen voor de aanpassing van het viaduct onder de A12. De provincie Zuid-Holland heeft al laten weten in geen geval nog meer te zullen bijdragen. De kans is groot dat de kosten hoger gaan uitvallen dan begroot. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk behoort al tot de gemeenten met de hoogste schuldenlast. De aanleg van de rondweg betekent dat er minder geld overblijft voor voorzieningen in Reeuwijk zelf. Dat Zwembad De Fuut moet sluiten is daarvan een voorbeeld.

 

Slechte verkeerskundige onderbouwing

Wat vooral zorgen baart is dat er nog zoveel knelpunten zijn. De rondweg kan waarschijnlijk niet goed gaan werken. Neem bijvoorbeeld de situatie bij de Edisonweg. Daar moeten straks -in de spits- meer dan duizend middelbare scholieren de rondweg oversteken. En dan een aftakking naar de Bunderhof, Vergeer en verderop naar bedrijventerrein Zoutman. Een goede doorstroming van het verkeer is daar dus onmogelijk. En als het daar vastloopt dan zeker weer pleiten voor een aftakking naar de Plaswijckweg.

En veel punten die altijd zijn ontkend door de gemeente Reeuwijk komen nu alsnog naar boven. Nu wordt opeens duidelijk dat de rondweg toch een verkeersaantrekkende werking zal hebben, ook voor buurgemeente Gouda. En dat de Provincie de rondweg gaat inpassen in haar netwerk. Dat hadden wij destijds al voorspeld. De gemeente Reeuwijk heeft dat altijd ontkend. Nu blijken er 2000 extra auto’s te zullen komen op de Bodegraafsestraatweg. De gemeente Gouda heeft meermalen verklaard dit niet te accepteren. Op onze vragen hierover is tot nu toe geen antwoord gekomen vanuit Gouda.

 

Bestuur en politiek kunnen en willen niet samenwerken

Meest verbazingwekkend is wel dat beide buurgemeenten, Gouda en Reeuwijk, al die jaren niet willen en kunnen samenwerken. Beide gemeenten hebben te maken met overlast van dezelfde regionale verkeersstromen. Dat gezamenlijk aanpakken was in beider belang. Maar zowel Reeuwijk als Gouda kijken puur naar eigen belang. Dan de ene weer een nieuwe woonwijk (Goverwelle), dan de ander weer een bedrijventerrein (Zoutman). Dat leidt tot onhandige oplossingen, veel overlast en hoge kosten.

Wat vooral stoort is dat een alternatief als een regionale benuttingsstudie nog steeds niet is opgepakt. Net zo effectief en véél goedkoper dan nieuw asfalt. Het gaat om het gericht sturen en omleiden van (regionale) verkeersstromen. Bijvoorbeeld de grote Krimpenerwaardstroom van en naar Utrecht die in Gouda (Joubertstraat) én Reeuwijk-Brug niets te zoeken heeft. En de doorstroming op de Van Reenensingel nog meer bevorderen, vooral bij de Goudse Poort. Daarbij vooral kijken naar reistijden en niet naar reisafstanden. Maar Reeuwijk heeft dat nooit willen onderzoeken, zie de brieven die ze daarover gestuurd hebben. En dan te bedenken dat dan morgen al kan worden gestart met het oplossen van de problemen in Reeuwijk-Brug.

Maar ja, als de Reeuwijkse politiek een rondweg wil dan zal die er komen ook, ook al zijn er betere en vooral veel goedkopere oplossingen. Ook de terughoudende opstelling van de gemeente Gouda de afgelopen jaren in dit dossier is ons tegengevallen.

Het Wijkteam blijft de ontwikkelingen volgen. Er komen bovendien steeds nieuwe feiten naar boven. Straks wordt bijvoorbeeld nieuwe Europese wetgeving van kracht over geluid en fijnstof. Die wordt zeer streng, ook voor lokale wegen. Mocht blijken dat nieuwe normen niet gehaald worden, dan moet dat bij de rondweg ook worden opgelost. Maar misschien maken we het ook nog mee, dat alle belangen vooraf en goed worden afgewogen en dat beide gemeente gaan samenwerken.

Blijvende vragen over rondweg Reeuwijk op informatiebijeenkomst (09 01 2014)

Vorige maand heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een informatieavond gehouden voor de bewoners van Reeuwijk-Brug over een concept Verkeerscirculatieplan. Dit vanwege de voorgenomen aanleg van de rondweg. Tijdens de plenaire vraag en antwoord ronde met de zaal heeft de wethouder van verkeer enkele belangrijke uitspraken gedaan. Het ging met name over de verkeersstromen en mogelijke aftakkingen. Verder werd duidelijk dat de rondweg wel degelijk voor een duidelijke verkeersaantrekkende werking zou gaan zorgen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de verkeersstromen en leefbaarheid in de regio, Gouda en de wijk. Wijkteam Plaswijck was bij deze bijeenkomst aanwezig en heeft over de uitspraken vragen gesteld aan het College van Gouda, mede omdat de gemeente Gouda hierover destijds tot twee maal toe een duidelijk standpunt heeft ingenomen.

Voorlopig ontwerp rondweg Reeuwijk (21 09 2013)

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft opnieuw ‘definitief’ besloten dat de rondweg wordt aangelegd. Uit het persbericht van 6 september 2013: “Het college heeft het voorlopige ontwerp in mei 2013 vastgesteld. Na het ter inzage leggen en de informatieavonden is het definitief ontwerp deze week door het college vastgesteld.”

Zienswijze ingediend

Omdat ontwerpen op onderdelen afweken van eerdere plannen en er nog steeds vele openstaande vragen zijn, had Stichting Wijkteam Plaswijck een Zienswijze op voorlopig ontwerp rondweg reeuwijk 5 juli 2013 ingediend over de plannen, met Stichting Wervenbuurt. Kort samengevat hadden wij onze zorgen over de effectiviteit van een rondweg, dat de regionale verkeers- en milieueffecten onvoldoende worden meegenomen, wat de provinciale insteek wordt, de onduidelijkheid over de te verwachte consequenties voor onze wijk en vooral de verkeersonveiligheid van de vele fietsers die over deze rondweg moeten.

Ook vroegen wij ons af wat de waarde nog was van eerdere afspraken, toezeggingen en uitspraken van de gemeente Reeuwijk, nu blijkt dat eerdere aannames niet meer geldig zijn. Echter alle ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een ander ontwerp, aldus de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in haar Nota van Beantwoording zienswijzen.

Besluit over aanbesteding in december

Het College: “In de gemeente Reeuwijk was de niet-openbare Europese aanbesteding al gestart met de selectie van de marktpartijen. Onze verwachting is dat medio november 2013 de biedingen bij de gemeente bekend zijn zodat na toetsing ons college voor de Kerst 2013 kan besluiten tot gunning.”

De vraag is overigens wie die marktpartijen zijn die kennelijk al veel eerder zijn “geïnformeerd”. En waar komen zij vandaan? En mogen zij nu als enige bieden?

Verkeersveiligheid fietsers blijft probleem …

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk had in de zomer voor de eerste keer informatieavonden georganiseerd. Veel vragen gingen over de 1500-2000 fietsers die straks de rondweg moeten oversteken, bijvoorbeeld bij het Bruggenpad. Het gaat merendeels om middelbare scholieren.

Zorgen erkend, maar een oplossing …

Eerder waren de plannen dat er verkeerslichten zouden komen. Dat gaat om verschillende redenen niet door, aldus de gemeente Bodegraven-Reeuwijk: het is te duur, de verkeerslichten zorgen juist niet voor veiligheid en het zou de doorstroming van de rondweg te veel belemmeren: het begin van de rondweg, bij de afslag Edisonstraat/Zoutmanstraat, kan zoals bekend al snel een flessenhals worden.

Er is door de gemeente Boegraven-Reeuwijk nu gekozen voor de volgende maatregel: “De fietsoversteek naar het Bruggepad is als onderdeel van de rondweg opgenomen. De fietsoversteek wordt daarom geaccentueerd door middel van een verkeersplateau. Hierdoor wordt de snelheid van het gemotoriseerde verkeer ter plaatse van de oversteek afgeremd. Door het plateau en de aan te brengen fietsoversteekborden op de rondweg worden de weggebruikers attent gemaakt op de fietsoversteek. Door de aanleg van een verhoogde verkeersgeleider in de as van de rijbaan kunnen fietsers in twee etappes de weg oversteken. Op deze wijze kunnen fietsers op een verantwoorde en veilige manier de rondweg oversteken.” Aldus Bodegraven-Reeuwijk.

Verkeers-on-veiligheid voor fietsende middelbare scholieren

Ook voor de wethouder van Bodegraven-Reeuwijk heeft het kruisen van het fietsverkeer met de rondweg meermalen tot zorgen geleid. Maar:

“Dit heeft niet tot een oplossing geleid die voor een ieder bevredigend is te noemen. Voor ons college is de fietsverbinding van Reeuwijk-Brug West (via het Bruggepad) naar Gouda Bloemendaal een wezenlijke verbinding voor de leefbaarheid van Reeuwijk-Brug. Het laten vervallen van dit gedeelte van het fietspad is voor ons dan ook niet aan de orde gekomen. Het onderzoek naar een oplossing door middel van een fietstunnel ter plaatse van het Bruggepad resulteerde in een veel te hoog kostenplaatje en een maatschappelijk onveilige situatie. Een deel van het fietstracé (ten westen van de A12) is met behulp van provinciale subsidies aangelegd en kan niet vervallen. Wij moeten constateren dat de in het verleden gewekte verwachtingen over de fietstracés niet of niet geheel door ons college waargemaakt kunnen worden.”

Dat betekent naar ons idee dat het daar straks vooral in de spits helaas een risicovol punt voor fietsers wordt …. Ook alternatieve routes kennen hun problemen. Ook deze kwestie is overigens jaren terug al benoemd als belangrijk knelpunt.

Financiën blijft zwart gat

Meer nieuws over de financiën. Volgens de raadsinformatiebrief van 28 februari dit jaar van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk resteert er een financieringsgat van 9,6 miljoen. Dat wil dus zeggen dat in tegenstelling tot alle eerdere uitspraken de rondweg bij lange na niet financieel is gedekt. Er zouden onder meer verschillende projecten worden ontwikkeld, maar deze hebben bij lange na niet de geplande inkomsten opgeleverd.

Toch tekorten, maar ‘opgelost’ …

Maar aldus de raadsbrief: “In deze financiering wordt voorzien door middel van een activering.” Wat dan volgt is vrijwel onnavolgbaar: kapitalisaties, activeringen, reserves herbestemmen, enz., enz. En toen er voor de zomer toch weer een extra krediet van 2,5 miljoen voor de rondweg werd vrijgemaakt. (“nu echt voor de laatste keer”) was er opeens géén tekort meer …

In de raadsbrief van 5 september jl. staat: “Het in de algemene dienst op te vangen investering bedraagt € 12,3 miljoen. Waarbij de afschrijving (gedurende 50 jaar) € 250.000 per jaar bedraagt en de toe te rekenen rente (3,5 %) in het eerste jaar € 420.000 is en jaarlijks terugloopt met € 8.500 tot nihil in het 50ste jaar. De rente wordt berekend over de boekwaarde aan het begin van het boekjaar.”

Wat hier staat is dat bewoners van Bodegraven-Reeuwijk gedurende de komende 50 jaar meer gemeentebelasting moeten gaan betalen en/of met veel minder voorzieningen (zwembaden) zullen krijgen. Het eerste jaar is er € 670.000 aan extra uitgaven. Maar nu is er ‘dus’ geen tekort meer.

Eerder was door de gemeente Reeuwijk toegezegd (ook aan de gemeente Bodegraven toen beide gemeenten in 2010 samengingen) dat er voldoende geld zou komen uit verschillende bouwprojecten. Een voorbeeld is de Bunderhof, waar de projectontwikkelaar € 1,2 miljoen voor de rondweg moest betalen.

Moet gemeente zelf weten

Hoewel er nog geen solide financiële dekking voor deze rondweg is en deelaspecten nog steeds niet duidelijk zijn (volgens de laatste berekeningen is er nog steeds een tekort van € 1,5 miljoen), wil de gemeente Bodegraven-Reeuwijk toch doorgaan met de aanleg van de rondweg. Deze afweging ligt natuurlijk bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zelf.

Maar wel van belang voor onze wijk

Wat hebben wij als bewoners van Plaswijck/Bloemendaal hiermee te maken? Veel. Voor de omwonenden, onze wijk en Gouda als geheel is het wel degelijk relevant omdat ontwerp, onderhoud en aanbesteding van de rondweg inmiddels zo zijn uitgekleed, dat eerdere toezeggingen over voorkomen van geluidsoverlast en verkeersdoorstroming mogelijk niet meer overeind kunnen blijven. Sterker, wij vermoeden dat op termijn andere ‘oplossingen’ naar voren zullen komen.

Verkeerscirculatieplan (VCP) Reeuwijk Brug: vrij essentieel maar …. verkeerskundige voorwaarden

Eerdere rapporten en adviseurs van de gemeente Reeuwijk zélf zeiden dat een adequaat Verkeersplan noodzakelijk is voor geheel Reeuwijk-Brug. Dit omdat bijvoorbeeld een rondweg sluipverkeer zal veroorzaken in Reeuwijk-Brug. En om te zorgen dat verkeer ‘gedwongen’ wordt om zo veel mogelijk de rondweg te kiezen. Ook de gemeente Reeuwijk had toegezegd dit Verkeersplan éérst uit te werken en dan met de rondweg te beginnen.

Het VCP wel, niet, later

In het ontwerptracé en ontwerp verkeersbesluit was hierover niets te vinden. En tijdens de informatieavonden zei de wethouder van Bodegraven–Reeuwijk zomaar dat “een Verkeerscirculatieplan een voorwaarde is voor het succes van de rondweg” maar dat “eerst de rondweg wordt aangelegd en dat dan wordt bekeken of er een Verkeersplan nodig is”. Dat kon natuurlijk niet en inmiddels heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk toegezegd:

“In het najaar van 2013 pakken wij tevens de uitwerking over het verkeerscirculatieplan (VCP) verder op. Uit de reacties op de informatieavond, van de ingediende zienswijzen en de individuele gesprekken die gevoerd zijn blijkt een grote behoefte deze discussie te voeren en af te ronden. De toezegging door ons college doen wij gestand en de komende maanden wordt de communicatie voorbereid. Een informatie- of inwonersavond maakt hiervan onderdeel uit. Uw raad wordt hiervan ook op de hoogte gehouden.”

En: “In het najaar wordt gestart met het actualiseren van het VerkeersCirculatiePlan (VCP) Reeuwijk-Brug 2010. Doelstelling van het VCP is om de rondweg als gebiedsontsluitingsweg te laten functioneren en optimaal te laten gebruiken voor doorgaand verkeer.”

Nog meer kosten

Verder blijkt dat voor dit Verkeersplan voor de jaren 2014 en 2015 een investeringsbedrag van een miljoen euro is opgenomen. “Wat de maatregelen gaan kosten is afhankelijk van de uitwerking van het VCP en het daarvoor beschikbaar te stellen budget.” Dus nog steeds zijn niet alle (bijkomende) kosten van de rondweg bekend, evenmin wat dit VCP zal gaan inhouden, evenmin dus of de rondweg gaat werken.

En nog steeds onduidelijk wat effecten worden

Dit blijft voor ons een zorgelijk punt. In de bijgevoegde Nota van Beantwoording van september 2013 blijkt dat er nogal veel open eindes zijn waarvoor “maatregelen in het verkeerscirculatieplan worden uitgewerkt.” Het is en blijft dus onduidelijk wat de rondweg straks gaat doen, en welke verkeerskundige en milieueffecten nu eigenlijk zijn te verwachten, dus ook voor onze wijk.

Gevolgen voor onze wijk: doorsteek blijvende geluiden

Het is helaas te verwachten dat als de rondweg er ligt er dan vanuit bepaalde hoek toch weer zal worden aangedrongen op de doorsteek naar de Plaswijckweg. Wij hebben dat informeel weer bevestigd gekregen.

Kan echt niet

Maar de Plaswijckweg is een wijkontsluitingsweg door een grote wijk heen, met veel bewoners, fietsers en basisscholen. Eerdere onderzoeken lieten al zien dat er met een doorsteek een vervijfvoudiging van het verkeer hier zou optreden. Dit nog afgezien van het extra vrachtverkeer van het uit te breiden Bedrijventerrein Zoutman. Destijds heeft het wijkteam hiertegen geageerd (2006) en zo’n duizend handtekeningen opgehaald tegen deze plannen (2010). Wij blijven ook in de toekomst alert.

En de Bodegraafsestraatweg?

En een vraag is natuurlijk óók wat de gemeente Gouda denkt te gaan doen als blijkt dat er wél meer verkeer op de Bodegraafsestraatweg komt. Dat had Gouda namelijk als harde voorwaarde gesteld aan de gemeente Reeuwijk: géén verkeersaantrekkende werking daar. Wij hebben hierover vragen gesteld aan de gemeente.

“Tot slot” en over kosten/baten analyses: willen en kunnen

En dan komt een belangrijke passage in de laatste brief van het College van Bodegraven-Reeuwijk:

“6. Tot slot

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zet een forse stap op weg naar realisatie van de rondweg. Ontegenzeggelijk gaat dit over een zeer grote investering die onze gemeente niet vaak zal doen. Begrip hebben wij dan ook voor diegenen die andere standpunten hebben, maar voor ons college is in hoofdzaak leidend geweest dat voor de gemeenteraad “nut en noodzaak van de rondweg” niet ter discussie staan (onderstreping van ons). Met de bovenstaande besluiten geven wij uitvoering aan de besluitvorming die in uw raad heeft plaatsgevonden. We zijn blij hiermee tegemoet te kunnen komen aan een zeer lang gekoesterde wens van onze inwoners om de verkeersoverlast in de kern van Reeuwijk-Brug terug te dringen en een beter woon- en leefgebied te creëren.”

Goedkoper en net zo effectief: Reeuwijk Brug verkeersluwer maken

Inderdaad, vanaf begin af aan was het streven dat er een rondweg moest komen. Dat met veel goedkopere en net zo effectieve maatregelen op korte termijn het centrum van Reeuwijk-Brug verkeersluw is te maken heeft men bewust nooit onderzocht en gewild. Er is niet gekozen om met goedkope en effectieve maatregelen de Raadhuisweg/ Zoutmansweg verkeersluw te maken.

In de afgelopen jaren is de Raadhuisweg/Zoutmansweg twee keer een paar weken afgesloten geweest vanwege onderhoud. Na enkele dagen vond het verkeer zijn weg in de regio. Het kan dus wel.

Zeker nu de A12 is verbreed en de zuidwestelijke randweg door Gouda is aangelegd. De gemeente Gouda is nu bezig om het vrachtverkeer uit de zuidelijke regio naar deze nieuwe weg te leiden, zodat het niet meer door de stad heen rijdt (Joubertstraat, Bodegraafsestraatweg en door Reeuwijk-Brug. Inmiddels heeft het Goudse raadslid Jan van den Heuvel hierover vragen gesteld aan de wethouder en extra maatregelen voorgesteld. Dat sluit precies aan op de plannen van onze verkeerskundigen destijds. Die zeiden ook dat de Krimpenerwaardstroom in Gouda en Reeuwijk weinig te zoeken heeft.

Wat gaat die rondweg doen?

Ook opmerkelijk: tijdens de informatieavonden zegt de wethouder van Bodegraven-Reeuwijk zomaar dat er altijd voor 1/3 bestemmingsverkeer door het centrum van Reeuwijk-Brug zal blijven gaan en dat 2/3 de rondweg opgaat. Als het allemaal gaat doen wat het moet doen. De verkeersrapporten van de gemeente Reeuwijk zelf in 2008 en 2009 zeiden: 50-60% kun je weghalen uit het centrum. En dan moet de rondweg ook nog eens optimaal zijn ingericht. Een met goedkopere, alternatieve maatregelen bereik je hetzelfde, namelijk het centrum 50-60% meer verkeersluw maken.

Er moet overigens een oplossing komen voor de Zoutmansweg en Raadhuisweg, daarover is iedereen het eens. Wij ook. Maar op deze manier en tegen deze kosten? Wat speelt er nou eigenlijk?

Welke belangen … en over de politiek en de invloed van de burger …

We schreven het een paar jaar eerder al: als burger sta je redelijk kansloos tegenover dit soort bewegingen. Infrastructurele projecten worden op een bepaald nivo besloten waarbij er meer belangen meespelen. Bij dit soort projecten komt het helaas ook vaak voor dat eerdere toezeggingen aan de burger over leefbaarheid en leefomgeving gaandeweg het proces naar de achtergrond verdwijnen. De huidige wet- en regelgeving biedt wat dat betreft weinig houvast voor burgers. Dat is geen oordeel, maar een constatering.

En andere belangen

In Reeuwijk is bovendien nog meer aan de hand. Telkenmale blijken voorspellingen en toezeggingen niet uit te komen. Welke belangen spelen hier mee? Is het inderdaad zo dat de Bodegraafse burger nu de komende decennia gaan betalen voor het Reeuwijkse bedrijfsleven? Is een peperdure rondweg, waarvoor er veel betere en goedkopere oplossingen zijn, zo belangrijk dat hierdoor zwembaden gaan sluiten? En inmiddels liggen de uitbreidingsplannen voor Bedrijventerrein Zoutman en Vergeer al klaar. Toch mooi dat er dan gelijk ook een rondweg komt. Zie nogmaals het ‘vraaggesprek’ van oktober vorig jaar op onze website.

De politiek zegt …

Wat in dit dossier vooral opvalt is dat de politiek vaak verschillende formuleringen en uitleg gebruikt en dat gedane beloftes steeds weer bijstelt, uitstelt of anders uitlegt. En als er inderdaad zoveel zorgen leven over vooral de financiën, waarom wordt het dan elke keer toch weer geaccepteerd? Is het bestuurlijk pluche zo belangrijk dat eerdere bezwaren opeens niet meer gelden?

Het zij zo. De kiezers mogen maart volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen hun oordeel mede op dit dossier baseren.

Belangen van de wijk

Mocht de rondweg er toch komen, dan zal het Wijkteam samen met de bewoners(verenigingen) de belangen van Gouda en de wijk zo goed mogelijk in de gaten houden.

Hoe zit het nu met die rondweg Reeuwijk … (29 10 2012)

Zomaar een vraaggesprek: over hoe het nu zit met de voorgenomen rondweg Reeuwijk …

 

De drukte op de Raadhuisweg.

Waarom de rondweg er nog niet is.

Over de kosten en belangen die meespelen.

De Reeuwijkse rapporten zelf over de effectiviteit van een rondweg …

De verkeersveiligheid van de nieuwe rondweg: extra kosten?

De verkeersveiligheid in Reeuwijk-Brug bij de school morgen verbeteren.

Alternatieven: als het geld er voor de rondweg er voorlopig toch niet is.

Over de verkeersboter op de hoofden van Gouda en Reeuwijk …. .

Wat de Joubertstraat in Gouda met Reeuwijk-Brug te maken heeft.

De rol van de provincie Zuid-Holland.

Deloitte met twee rapporten

Over het op de balans zetten van wegen

Een prestigeproject …. De rol van bestuur en politiek

Wat moet er nu gebeuren? Zo eenvoudig is het.

 

Ik heb een paar vragen over de rondweg bij Reeuwijk, kan dat even?

Jazeker, dat kan. Maar neem er de tijd voor, het is een ingewikkeld dossier geworden met een aantal verborgen verrassingen.

 

Hoezo verborgen verassingen?

Er zitten onverwachte en onaangename haken en ogen aan het project. Maar daar komen we vanzelf aan toe.

 

Ok, ik ben benieuwd. Waarom willen mensen de rondweg?

De drukte op de Raadhuisweg en de Zoutmansweg is velen al jaren een doorn in het oog. De mensen langs de weg hebben last van het verkeer en kinderen op de fiets moeten oversteken om naar school in de nieuwe MFA (Multi Functionele Accommodatie) te gaan.

 

Waarom ligt de rondweg er dan nog niet?

De weg ligt er nog niet om verschillende redenen maar vooral vanwege de enorm hoge kosten (eerst € 14 miljoen nu inmiddels € 18). Om die te kunnen betalen moeten eerst toekomstige opbrengsten naar voren worden gehaald (“gekapitaliseerd”) en grondprojecten worden uitgevoerd die voor opbrengsten zorgen. Van die opbrengsten wordt de weg dan betaald. Die andere projecten zijn bijvoorbeeld De Steupel. Maar omdat die projecten nog lang niet gereed zijn, hebben zij ook nog niet het geld voor de rondweg opgeleverd. En met de huidige crisis is het ook maar de vraag of die opbrengsten er op korte termijn komen.

De weg is ook bedoeld voor het Reeuwijkse bedrijfsleven, maar dat kan of wil vanwege de crises niet meebetalen aan zo’n dure weg.

Tenslotte is er nog steeds een aantal verkeerskundige problemen bij de rondweg die nog niet zijn opgelost of uitgewerkt.

 

Maar als het zo ingewikkeld is, waarom heeft de Raad van State dan fiat gegeven?

De bestuursrechter toetst zoals dat heet marginaal. Zij let er voornamelijk op of de het besluitvormingsproces netjes is uitgevoerd. Inhoudelijke zaken behandelt zij niet meer echt.

De huidige wetgeving kent namelijk aan gemeenten een zeer grote beleidsvrijheid toe. Zeker met nu de Crisis en Herstelwet. De bestuursrechter oordeelt dan ook vrijwel altijd dat een gemeente tot een genomen beslissing kon komen. Als een gemeente maar kan aantonen dat zij onderzoek heeft gedaan. Dat het eigen onderzoeken zijn, in opdracht van diezelfde gemeente geschreven, is dan minder relevant.

Dus ja, een fiat, maar formeel-juridisch. Nee, verkeersvragen liggen nog steeds open. Ook is aan voorwaarden, nota bene van de gemeente Reeuwijk zelf, nog niet voldaan.

 

Wat zijn die vragen en dan voorwaarden dan?

Dat is er een aantal:

In de rapporten van de voormalige gemeente Reeuwijk staan voorwaarden waaraan een rondweg moet voldoen om het centrum van Reeuwijk-Brug verkeersluw te maken:

 1. De aansluitingen van de rondweg op de route Zoutmansweg – Raadhuisweg moet zo worden vorm gegeven dat het verkeer vanzelf de rondweg kiest; afslaan naar de Zoutmansweg of Raadhuisweg moet onaantrekkelijk worden gemaakt. Verder is nodig een “goede doorstroming op de rondweg” zoals 80 km/uur en geen “obstakels”.
 2. De Zoutmansweg en Raadhuisweg moeten als 30 km/uur zone worden ingericht om verkeer naar de rondweg te dwingen.

En dan is er nog

3. De verkeersveiligheid, vooral de oversteekplaats voor de 1500 middelbare fietsende scholieren bij de Einsteinstraat, en de rol van de verkeerspolitie

 

Begin maar met de eerste voorwaarde

Wat verkeersdeskundigen zeggen: die optimale doorstroming is niet zeker. Door de maximum snelheid van 50 of 60 km/uur op de rondweg, de (extra) aansluitingen naar het bedrijventerrein Zoutman, de aansluiting naar complex Bunderhof en vooral de oversteekplaats voor de 1500 middelbare fietsende scholieren bij de Einsteinstraat.

 

En dan is er nog het smalle viaduct, waar de rondweg onder de A12 door moet. Daar is overigens nog steeds niet bekend wie welke kosten zal dragen.

En dan zijn er naast de uitbreidingsplannen voor bedrijventerrein Zoutman ook nieuwe plannen voor een woningcomplex van 109 woningen daar.

Kortom, dat van die doorstroming moet je maar afwachten. Hoe dan ook: veel is nog onduidelijk, ook wat het zal kosten.

 

En die tweede voorwaarde: het centrum van Reeuwijk Brug zelf?

Het Reeuwijks onderzoek zelf uitgewezen dat de rondweg alleen effectief zal zijn als de doorgaande route in het centrum van Reeuwijk in zeer belangrijke mate wordt belemmerd. Dus en een 30km zone én er moet dan een verkeerscirculatieplan komen voor geheel Reeuwijk-Brug.

Want door onder andere verkeersmaatregelen en een lage maximum snelheid in de Raadhuisweg gaat er meer verkeer door bijvoorbeeld de Wilhelminastraat en Treebord rijden. Dus zijn maatregelen nodig als bijvoorbeeld eenrichtingverkeer. Daarbij moeten ook bus, ambulance en brandweer niet te langzaam worden door de verkeersmaatregelen.

Zo’n plan is er in concept, maar dat moet nog worden uitgewerkt. Ook is er nog een bijlage bijgevoegd met nieuwe opties.

En dan heeft Reeuwijk zelf de afgelopen jaren ook flink bijgebouwd aan en rondom het centrum en Raadhuisweg.

En het Verkeersplan (met andere verkeersstromen door Reeuwijk) moet ook nog worden ‘gecommuniceerd’ zoals dat heet. Want niemand van de bewoners in Reeuwijk-Brug weet hiervan nog.

Zélfs … zijn de laatste berichten uit Bodegraven-Reeuwijk dat het Verkeerscirculatieplan plan NIET vóór de aanleg van de rondweg wordt uitgewerkt en gepresenteerd aan gemeenteraad en bewoners, maar dat er NA de aanleg van de rondweg wordt bekeken óf en zo ja hoe het sluipverkeer zich zal ontwikkelen.

 

Dat is toch …

Tsja … Maar begrijpelijk vanuit de gemeente bezien: alle extra kosten die ze nog moeten maken voor uitvoeringsmaatregelen kunnen ze er echt niet bij hebben.

 

En dat derde punt, de verkeersveiligheid?

Er is nog geen goede oplossing voor de ca. 1.500 fietsende middelbare scholieren van en naar Gouda. Vooral bij het Bruggenpad kruisen belangrijke fietsstromen naar school en station in Gouda de bedachte rondweg. Het probleem wordt dus eigenlijk verplaatst van de Raadhuisweg naar de kruisingen van de rondweg.

 

 

Dat is wel heel zorgelijk

De gemeente Reeuwijk heeft zeker geprobeerd een oplossing te vinden. Maar ze kwamen er verkeerskundig en financieel niet uit. Zoals het er nu uitziet: “ … met het stoplicht en de middenopstelplaats is in voldoende veiligheidsmaatregelen voor het langzaam verkeer voorzien.” Reeuwijk denkt ook aan het omleiden van de fietsers langs de Bodegraafsestraatweg. Maar dan moeten ze langs het grote centrale kruispunt Bodegraafsestraatweg-Goverwellesingel-Reensensingel. Er schijnt een commissie nog bezig te zijn om dit uit te zoeken.

 

Wat zegt de Verkeerspolitie hierover?

Goede vraag. De verkeerspolitie Midden Holland moet op grond van artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer een (openbaar) advies geven.

Dat rapport is nimmer gepubliceerd.

Maar er wordt geschreven over een aantal ‘latent gevaarlijke situaties’ bij de voorgenomen rondweg, dus niet alleen bij de Einsteinstraat. Dat zal dus zeker ook over die oversteekplaats gaan.

Alhoewel de Raad van State vindt dat de gemeente dit probleem procedureel juist heeft aangepakt, moet hiervoor natuurlijk gewoon een goede, veilige oplossing worden gemaakt.

Ook al brengt dat extra kosten met zich mee.

 

Nog over die Raadhuisweg: als daar men nu al een 30 km zone van maakt, is de aanleg van de rondweg sowieso dan nog nodig? Maak het goed oversteekbaar, extra verkeerslichten en daarmee nog meer ‘knijpen’ en je dwingt het verkeer anders te rijden. Is dan het probleem niet opgelost?

Ja, alle verkeersdeskundigen denken dat je dan het grootste deel van het probleem hebt opgelost. Daarom zijn die maatregelen ook noodzakelijk om uit te voeren, ook als de rondweg wordt aangelegd.

De gemeente Reeuwijk heeft altijd gezegd, tot op de dag van vandaag, dat dat niet kan of mag. Maar navraag bij alle betrokken instanties leert dat dit wél kan. Zowel de provincie, Rijkswaterstaat als alle verkeersambtenaren zeggen dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bij wijze van spreken morgen al maatregelen kan nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren voor schoolgaande kinderen en voor het autoluwer maken.

 

Check zelf maar op bijgaande site van Rijkswaterstaat: http://rws.nl/geotool/wegbeheerders.aspx?cookieload=true

 

Er is ook nog een 10-punten plan om het meer verkeersluw in de kern van Reeuwijk-Brug te maken. Dat is ook nooit goed onderzocht (wel de tien punten apart, maar niet in samenhang en daa gaat het natuurlijk om). Conclusie was: knijpen is heel effectief!

 

Dus dat geldt ook bij de Oude Tol en de Multifunctionele Accommodatie (MFA)? Waarom gebeurt dat dan niet?

Vanaf het begin viel al op dat meteen voor een rondweg werd gekozen, dat gelijk een definitief tracé werd vastgesteld en dat alternatieven eigenlijk niet aan bod kwamen.

In een videofragment uit januari 2009 is te zien wat de reden hiervan kan zijn.

Voor de Reeuwijkse bedrijven is ontsluiting via een weg om Reeuwijk heen erg aantrekkelijk. Dat geldt voor (de uitbreiding van) bedrijventerrein Zoutman, een aansluiting op de rondweg van Boskoop en de ontsluiting voor de vrachtauto’s naar Vergeer Kaas. Die laatste heeft al een keer € 1 miljoen toegezegd. De Ondernemersverenigingen willen daarom graag dat de gemeente een rondweg aanlegt.

 

Nu we het toch over geld hebben, wat gaat die rondweg eigenlijk kosten?

Tsja, dat vraagt iedereen zich al jaren af. Officieel al jaren ruim € 14 miljoen.

Vlak voor de zomer werd dit ‘opeens’ ca. € 3 miljoen hoger.

En het was al krap begroot, zoals verschillende kapitalisaties van toekomstige subsidies en een lagere risicomarge dan gebruikelijk. Dan nog de ontwikkeling van de Steupel, die fors moet bijdragen aan de financiering van rondweg, maar nog bij lange na niet is gerealiseerd. En voorlopig ook niet, gezien de huidige woningmarkt.

Daar komen feitelijk de aanpassingen voor verkeersveiligheid nog bij (“latent gevaarlijke situaties”), het verkeerscirculatieplan en de ondertunneling bij de A12. Maar al vaker zijn er nieuwe ‘onverwachte’ kosten bijgekomen en ‘aanpassingen in de dekking’.

Dus de teller zal zoals het er nu naar uitziet uitkomen op ca. € 18 miljoen. Minimaal. En dat geld is er nog niet.

 

Niet gedekt dus. Maar dat is toch een zaak voor Bodegraven-Reeuwijk zelf

Ja. Dat klopt. U hebt gelijk. Laten we alleen maar verwijzen naar het rapport van Deloitte 110504_Notitie_Bo-Re_DEFINITIEF_versie_2deloitte dat het een behoorlijk financieel risicovol project is.

En Bodegraven heeft duidelijk gezegd dat er geen schop de grond in gaat voordat de gehele financiële dekking zeker is. Zie ook de brief van 21 september 2010 waarin de financiële afspraken zijn vastgelegd tussen Bodegraven en Reeuwijk over de rondweg.

AHRI bodegraven reeuwijk rondweg

 

OK, zo’n rondweg is dus erg duur en veel dingen rondom verkeersveiligheid en verkeerscirculatie in Reeuwijk zijn nog niet uitgezocht. Maar wat kun je dan –voorlopig- wel doen?

Nou, extra stoplichten en extra lang op rood.

Knijpen in het centrum van Reeuwijk-Brug dus.

En de ergste oorzaken aanpakken. Veel doorgaand verkeer heeft daar niets te zoeken. Dus zorgen dat het verkeer andere routes gaat kiezen en niet meer door Reeuwijk-Brug rijdt. Dat moet je wel regionaal insteken, van de verkeerstromen komen overal vandaan. Ook de toenmalige wethouder van Reeuwijk heeft begin 2010 gezegd dat een regionale insteek het beste zou zijn.

Niet moeilijker dan het is: aangrijpen op de oorzaken van de problemen en deze –eerst- effectiever, efficiënter en vooral goedkoper aanpakken:

 • Vooral de ‘Krimpenerwaardstroom’ strakker afleiden naar de nieuwe, pas geopende zuidwestelijke randweg bij Gouda. Reeuwijkse rapporten zeggen zelf dat deze stroom “prominent aanwezig” is in Reeuwijk-Brug. Een mooie taak voor Gouda ook trouwens.
 • Ook afsluiten Joubertstraat voor alle vrachtverkeer vanuit de regio zuidelijk van Gouda. En dat dan wel goed handhaven.
 • Afsluiten Bodegraafsestraatweg voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer Zoutman, door Gouda. Of alleen toestaan vanaf de noorderlijke toegang.
 • Doorstroming Van Reenensingel verder uitvoeren en verbeteren, zodat noorderlijk Gouda beter wordt ontsloten.
 • Dit in samenhang met de al gerealiseerde verbreding A12 en de aanleg van de komende verbeterde Parallelstructuur A12/A20. Vooral een betere Goudse Poort zal veel betekenen. Dan hoeft in ieder geval noordelijk Gouda niet meer over de Bodegraafsestraatweg en door Reeuwijk.

 

U kunt het meer uitgebreid nalezen en nakijken:

Gebiedsgerichte regionale netwerkaanpak Gouda Bodegraven Reeuwijk

 

Dat is het?

Dat is het.

Zolang de financiën voor de rondweg er nog niet zijn kun je hier alvast mee beginnen.

 

Reeuwijk zegt dat het niet werkt

De eigen adviseur van de gemeente Reeuwijk heeft dit in een ‘onderzoek’ van anderhalf A4-tje weggezet als niet haalbaar. Niet echt sterk, want ze gaan er op voorhand uit van stellingen. En nog twijfelachtige ook.

En bovendien, in de afgelopen jaren (in 2009 en 2010) is nota bene de Raadhuisweg twee maal een tijd afgesloten geweest vanwege werkzaamheden. Het bleek dat het regionale verkeer snel en zonder problemen andere routes vond, zoals naar Utrecht. En dat was toen zelfs zonder de Zuidwestelijke Randweg Gouda, de doorstromingsmaatregelen op de Van Reenensingel en de A12 verbreding. Alleen als er ongeluk op de A12 gebeurt staat alles vast.

 

Dat is waar ook. De Raadhuisweg is 2 keer afgesloten geweest.

Geen problemen inderdaad in het netwerk ….

Waarom schrijft DHV dan toch dat het niet gaat werken

Dat is een goede vraag. Een kwestie van kunnen en willen. Het past in het beeld van dat de rondweg er moet komen. Laten we anders zeggen, eerst was niet DHV maar de Grontmij de adviseur van de gemeente Reeuwijk. Maar die was nogal kritisch over de rondweg. Daarna niets meer vernomen van de Grontmij.

 

Kunt u aantonen dat zoiets gaat werken?

Ja. Een regionale aanpak is bewezen in andere regio’s zoals Zuid-Kennemerland, Deventer, Breda, Zwolle, Assen, Arnhem/Nijmegen etc etc. Er is veel leesvoer over, zie internet.

 

Wat zou een aangrijpingspunt kunnen zijn voor zo’n goedkope en korte termijn aanpak?

De Milieudienst Midden-Holland heeft sinds september 2011 een nieuw Regionaal Verkeers- en Milieumodel Midden-Holland operationeel. Dit verkeersmodel brengt aldus het ISMH de toekomstige verkeerstromen in beeld en het milieumodel het effect van deze verkeersstromen op de geluid- en luchtkwaliteit in de regio. Het vorige model (waarop trouwens de analyses van Reeuwijk waren gebaseerd) voldeed niet meer, aldus het ISMH zelf.

 

 

Wat is ISMH?

Een samenwerkingsverband van een tiental regiogemeenten. Waaronder Bodegraven, Reeuwijk en Gouda. Ze behandelen regionale vraagstukken. Ze behandelen zaken als ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, zorg, educatie, leerlingzaken. Ze hebben ook verkeerskennis en een verkeersmodel. Eigendom van de gemeenten. Ik zou zeggen, gebruik dat. Zie www.ismh.nl.

 

En dat nieuwe regionale verkeersmodel?

Dit type modellen zijn veel beter voor een betere afstemming van vraag en aanbod van regionale verkeersstromen, reistijden, lokale optimalisatie en verkeersafwikkeling. Vooral als het gaat om lokale oplossingen (!). Het ISMH zegt ook dat het oude door Reeuwijk gebruikte verkeersmodel “verouderd” was en “niet goed genoeg onderbouwend”.

 

En wat zegt het ISMH over de situatie in Reeuwijk?

Officieel niets. Ze zijn opdrachtnemer. Maar intern is door hen gezegd (september 2011) dat het oude model onvoldeonde was om de Reeuwijkse situatie door te rekenen.

Het nieuwe model is bij uitstek wel geschikt is om de extra verkeersbewegingen van het uitgebreide bedrijventerrein Zoutman te onderzoeken, zo ook de fietsbewegingen bij de Einsteinstraat en de te verwachte congestie bij dit kruispunt.

Het nieuwe model is bovendien bij uitstek geëigend voor het ontwikkelen van verkeerskundige oplossingen voor de gemeenten in de regio Midden-Holland, aldus het ISMH.

De ISMH zegt ook, kort samengevat, dat specifiek het nieuwe model de herkomst en bestemming van verkeersstromen beter analyseren, en dat is nu juist een punt van discussie nu tellingen op verschillende uitkomsten wijzen.

Volgens de Raad van State hoefde de gemeente dit niet te doen. Hun eigen onderzoeken waren voldoende. Marginale toetsing, zie hiervoor. Maar het blijft natuurlijk verkeerskundig bezien wel verstandig.

 

Kortom, wat let de gemeenten: samen een opdracht verstrekken aan het ISMH.

Of dat Bodegraven/Reeuwijk dit gaat uitwerken!

Zo’n gezamenlijk opdracht aan het ISMH en samenwerking blijft naast willen en durven ook een centenkwestie. Maar € 18 miljoen uitgeven voor een rondweg en straks allerlei aanpassingen voor Gouda en Reeuwijk is ook niet niks. Maar recentelijk nog hebben de regio gemeenten gesproken over meer samenwerking: zie bijvoorbeeld http://www.gouda.nl/gemeente/Nieuws/Homepagenieuws/De_Nieuwe_Regio_Visie_op_Regionale_Samenwerking. Mobiliteit en verkeer passen daarin natuurlijk prima.

 

En Gouda heeft een variant, een dynamisch regionaal verkeersmodel, dat is nog beter.

 

Verkeer is net als stromend water in een beek: als je ergens een nieuw geultje graaft of een dammetje bouwt dan gaat het overal anders stromen. Met een verkeersmodel kan je de veranderingen in die stroompjes verkeer berekenen. Dan kan je ook maatregelen verzinnen waar we allemaal beter van worden en liefst maatregelen die voor veel minder geld kunnen worden uitgevoerd.

 

Wat zou uw aanpak nu zijn als u dit allemaal overziet?

Snel samen aanpakken en doorpakken:

1) met behulp van een regionaal dynamisch verkeersmodel maatregelen selecteren die op korte termijn de veiligheid voor fietsers verbeteren, de ontsluiting van bedrijventerreinen in Reeuwijk verbeteren en de overlast voor bewoners in Gouda oost en Reeuwijk-Brug verminderen;

2) meeliften met Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland die westelijk van Gouda de aansluiting bij Moordrecht verbeteren en met de Parallelstructuur A12 de files rond het Aquaduct en de Goudse Poort verminderen.

3) en natuurlijk knijpen op de Raadhuisweg.

 

Kunnen we daarbij nog iets leren van andere gemeenten?

Ja. Er worden wel vaker rondwegen aangelegd om een woonkern meer autoluw te maken. Maar dat gebeurt meestal bij grotere steden waarbij er dan aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Zie bijvoorbeeld de heel interessante richtlijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG).

 

Factsheet VNG over lokale wegen

 

Interessant. Vooral dat kader op bladzijde 2.

Lijkt wel geschreven voor Reeuwijk!

Precies. Deze insteek richt zich op doelstellingen en oplossingen en niet op meer asfalt. De VNG zegt bijvoorbeeld: wat is ‘Reeuwijk-Brug meer verkeersluw maken?’

De rondweg zal 50%-60% uit de kern weghalen, aldus Reeuwijk zelf (mits aan alle voorwaarden is voldaan, wat dus niet het geval is). Dan kun je als gemeenteraad kiezen voor een rondweg van minimaal € 18 miljoen.

Of je kunt zeggen, ik wil van 15.000 auto’s naar 9.000 en dat kan dan met ‘knijpen’ en regionaal sturen (ervaring andere regio’s). Dat kost dan zeg € 500.000.

Of anders gezegd, een rondweg kost dan een vermogen maar zorgt maar voor zeg 2.000-3000 auto’s minder. Interessante studies. Er zijn er al veel gemaakt. Het maakt de bestuurlijk-politieke discussie en keuzes wat zuiverder.

 

Dat is wel heel … opmerkelijk

Maar genoeg over verkeer en modellen.

Wat moet er volgens u nu gebeuren?

En vooral wat bestuurders en politici kunnen doen.

Belangrijkste is dat Gouda en Bodegraven/Reeuwijk samenwerken. Het blijft verbazingwekkend hoe de afgelopen decennia twee buurgemeenten Gouda en Reeuwijk niet kunnen en willen samenwerken.

En formuleer een gezamenlijke opdracht voor het ISMH voor het nieuwe verkeersmodel. En dan heb je nog de provinciale plannen op het gebied van verkeer. Want er komt letterlijk en figuurlijk nog veel op beide gemeenten af. Een mooie rol ook voor Bodegraven.

En je zit nog met het punt van de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe rondweg op de (Goudse) Bodegraafsestraatweg. Reeuwijk zegt gebeurt niet, Gouda zegt te verwachten is van wel. Ook een mooie studie voor de ISMH.

 

Reeuwijk zegt telkens dat Gouda niet wil meewerken.

Hoe zit het nu eigenlijk?

Van begin af aan heeft Reeuwijk gesteld dat “de Gouwenaren” voor alle verkeersdrukte zorgen. Dit is niet waar gebleken. Zie de rapporten van de gemeente Reeuwijk zelf (Grontmij 2008 /2009): slechts een deel van de verkeersstroom door Reeuwijk-Brug is te herleiden zijn tot Goudse verkeer, specifiek de wijken Bloemendaal en Plaswijck. Maar lees bijvoorbeeld ook de pas verschenen Stadsmonitor van Gouda: het woonwerkverkeer Gouda – Reeuwijk telt 2.000 voertuigen.

Niemand die het precies weet, het is nooit goed uitgezocht. Duidelijk is wel dat regionale stromen voor de meeste overlast zorgen.

Ook werd altijd gezegd dat Gouda niet wilde meewerken. Evenmin juist gebleken.

 

Bewijs graag.

Op 16 februari 2009 vond de befaamde Klankbordgroep vergadering plaats met beide verkeerswethouders van Gouda en Reeuwijk. Toen is afgesproken dat Gouda en Reeuwijk een gezamenlijke deelstudie zouden uitvoeren. De Goudse wethouder Janssen heet toen zijn medewerking toegezegd.

Gouda, wijkteam Bloemendaal en wijkteam Plaswijck hebben vervolgens april 2009 hun stukken ingeleverd. In juni 2009 hebben beide wethouders van Gouda en Reeuwijk hierover nogmaals gesproken. Echter, de gemeente Reeuwijk heeft pas 18 mei 2010, en dat na lang aandringen, haar huiswerk ingeleverd.

Maar toen is tegelijk door Reeuwijk gezegd in een brief van 18 mei 2010 dat zij a) van dit onderzoek weinig verwacht en b) of Gouda maar even de kosten voor het onderzoek wilde betalen. Voor Gouda was op dat moment weer even de kous af. Jammer dat Reeuwijk destijds geen gebruik willen maken van het aanbod van Gouda om gezamenlijk een verkeersstudie te gaan doen.

 

Hoe zeg je dat, de gemeenteraad van Reeuwijk is niet volledig geïnformeerd

Keurig gezegd.

 

En Gouda dan?

Tsja … Gouda stond erbij en keer ernaar, al die jaren: in drie officiële brieven is elke keer gezegd, het is Reeuwijks grondgebied en als Gouda maar niet te veel last zou hebben van de rondweg en als Gouda maar niets hoeft te betalen aan de rondweg vond Gouda het best. En een rondweg Reeuwijk mag niet leiden tot een verkeersaantrekkende werking op de Goudse Bodegraafsestraatweg. Beetje kort samengevat, maar daar komt het wel op neer.

In oktober 2010 zei de Goudse wethouder nog: “Overigens heeft de gemeente Gouda geen goedkeuring gegeven aan de plannen van Reeuwijk. Het standpunt van Gouda ligt heel wat genuanceerder en er zijn de nodige zorgen uitgesproken.” Deze tekst spreekt voor zich.

Maar daar is het wel bij gebleven.

Gouda had zich in dit dossier wel wat actiever mogen opstellen, ja.

Of minder vriendelijk geformuleerd, als grote gemeente heb je je verantwoordelijkheid niet genomen. Daar heeft Reeuwijk wel een punt.

 

Dit kan toch eigenlijk niet?

Kennelijk wel. Vergeet niet politiek bestuurlijke sentiment tussen Reeuwijk en Gouda. Laten we het maar gewoon benoemen zoals het is: emoties verhinderen een zakelijke afweging.

 

Zoals met dat bord bij de Breevaartbrug?

Precies. Het is een bekend verhaal, hoewel de precieze afspraken niet meer zijn te achterhalen.

Reeuwijk verwijt Gouda geen rekening te houden met Reeuwijk toen Goverwelle werd aangelegd. Maar Reeuwijk heeft weer een industrieterrein Zoutman aangelegd tussen twee woonwijken in. Dat zorgde ook weer voor allemaal bestemmingsverkeer door Reeuwijk-Brug heen.

Zo zijn er meer zaken geweest waarbij er onvoldoende afstemming is geweest. Beide gemeenten hebben verkeersboter op hun hoofd. Maar gemeenten moeten vooruit kijken. Bestuur en politiek moeten gezamenlijk de zaken oppakken.

 

Vandaar ook de bezwaren van uit Plaswijck

Hun voorstellen zijn al in 2009 gepresenteerd: pak oorzaken aan. Pak de ‘Krimpenerwaard stroom cq. Joubertstraat aan. Pak de Van Reenensingel aan. Ga samenwerken. Benoem openlijk de (bedrijfs)belangen die meespelen. Ga niet meteen meer asfalt aanleggen. Geen doorsteek naar de Plaswijckweg. Onderzoek (regionale) alternatieven en niet alternatieven die toch al kansloos waren (zoals meer afritten van de A12). Enzovoorts. Maar de rondweg moest en zou er komen.

 

Over die doorsteek

Als de rondweg er ligt kan er een doorsteek naar de Plaswijckweg komen. Alweer, voor de ontsluiting van het (Reeuwijkse) bedrijfsleven. Maar dat betekent “zware verkeersstromen” door deze Goudse woonwijk heen. Nog afgezien als bedrijventerrein Zoutman wordt uitgebreid. Bedenk dat Plaswijck (Bloemendaal oost) is even groot als Reeuwijk-Brug. Met aan de Plaswijckweg ook 4 basisscholen.

Daardoor wordt dat kleine doorsteekje ook erg onveilig en duur voor Gouda. Duur omdat zowel verkeersveiligheidsmaatregelen moeten worden genomen en duur omdat ieder jaar de geluidhinder bepaald moet gaan worden (nieuwe Wet geluidsinder !!) en de gemeente daarna voor de kosten van geluidwerende maatregelen opdraait.

Gouds bestuur en politiek hebben overigens destijds gezegd dat dit niet zal gebeuren.

 

Is er dan geen enkel goed nieuws?

Jazeker wel. Best wel veel eigenlijk.

 

 • De Doorstromingsnotitie Gouda[Doorstroming verkeer Gouda] is er eindelijk gekomen. Een aantal maatregelen is of wordt nu uitgevoerd.
 • Belangrijk onderdeel daarvan is de verbetering van de doorstroming op de van Reenensingel. Dat loopt in 2012 al, in 2013 ook. Een belangrijke maatregel.
 • Ook de Goudse Poort en Hamstergat wordt aangepakt. En dat is goed nieuws want volgens verkeersdeskundigen hét knelpunt in de Goudse wegenstructuur.
 • De zuidwestelijke randweg bij Gouda is er.
 • De verbreding van de A12 is een feit.
 • De Parallelstructuur A12/A20 komt eraan.
 • Een verbod voor vrachtverkeer op de Joubertstraat is er. Moet nog wel worden gehandhaafd en directer worden omgeleid naar de nieuwe zuidwestelijke randweg.

 

Hier is vanuit Plaswijck al jaren op aangedrongen. Delen stonden ook al in de Mobiliteitsvisie van Gouda uit 2007. Gouda heeft wel wat gedaan.

Al deze maatregelen kunnen belangrijk worden voor de ontlasting van Gouda-oost én Reeuwijk. Zie hiervoor over de regionale verkeersstromen.

Nu nog sturen, knijpen en handhaven! Zo eenvoudig kan het zijn.

Veel goedkoper.

Maar ja, het vraagt om bestuurlijke samenwerking.

 

Dus ook de Van Reenensingel !

Sterker, daar is Gouda al mee bezig. Ook weer zoiets, altijd is tegen de raad van Reeuwijk gezegd dat Gouda niets zou doen. Wat dus niet waar is. Niet dat de van Reenensingel de problemen in Reeuwijk kan en moet oplossen. Maar iedereen zijn deel heeft te dragen, dus Plaswijkers en Bloemendalers zouden beter via de ‘eigen’ Van Reenensingel naar de A12 kunnen rijden en naar Utrecht. Dus niet meer over de Goudse Bodegraafsestraatweg en Reeuwijkse Raadhuisweg. Je hoort ook steeds meer mensen zeggen, dat het via de Goudse Poort qua tijd inmiddels weinig meer scheelt. Het kan dus wel. Helemaal als Reeuwijk verder gaat knijpen.

Uit de Nota Doorstroming:

 

En de provincie ?

De provincie Zuid-Holland betaalt niet mee aan de rondweg. De provincie heeft zich bereid verklaard een subsidie te verstrekken voor de aanpassing van de Fortuijn rotonde, in samenhang met de maatregelen op de N459. Ze wil de provinciale netwerk versterken en Reeuwijk kan/mag daarop aanhaken. Dit gezien de discussie over de Bodegravenboog en Corridor N207 aanpak.

Kort gezegd: de provincie gaat meer verkeer richting de oosthoek van Gouda en Reeuwijk sturen. Wat de verkeerskundige en milieukundige gevolgen daarvan zijn is nog onduidelijk. Er zijn ontzettend veel documenten, stukken, plannen en visies.

 

Nogmaals over de financiën in Bodegraven/Reeuwijk

Een gemeente in een zeer zeer moeilijke financiële situatie is bezig met een zeer risicovol project. Allerlei toezegingen en afspraken worden gewijzigd.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil kost wat kost de rondweg laten doorgaan. Nadat voor de vakantie de kosten in juni € 3 miljoen hoger uitvielen dan begroot, heeft het College opnieuw te maken met een tegenvaller. In de begroting 2013 schrijft de gemeente dat de komende jaren verliezen zijn te verwachten binnen de grondexploitaties. De financiering van de rondweg was voor een belangrijk deel gebaseerd op de opbrengsten van grondprojecten als Zoutman en de Steupel. Deze projecten zijn echter nog lang niet gerealiseerd.

Het is boekhoudkundig en vrij lastig te lezen, maar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft nu gekozen om de rondweg te activeren en hierop de komende tientallen jaren op af te schrijven. Ook zijn er verschuivingen in de reserve afschrijvingen. Een groot deel van de kosten van de rondweg komen daardoor niet meer ten laste van het projectenboek dan wel de reserve projecten, dat ook te kampen had met tekorten. Ook wordt aldus de gemeente het weerstandsvermogen door deze verschuivingen versterkt. Uit de begroting valt op te maken dat de exploitatie wel jaarlijks € 125.000 slechter uitvalt. De gemeente schrijft dat deze extra jaarlijkse kosten zijn op te vangen binnen de begrotingen.

Het gebeurt vaker dat gemeenten gebouwen activeren. Bij wegen is dat vrij zeldzaam, aldus financieel deskundigen, en onduidelijk is nog wat wat precies de consequenties en risico’s zijn van deze boekhoudkundige verschuivingen. Een vraag is bijvoorbeeld ook hoe de aannemers straks betaald gaan worden. Eerder had Bodegraven als eis gesteld aan Reeuwijk, dat alle kosten van de rondweg gedekt moesten zijn voordat de aanleg kon beginnen.

De verwachting is dat de totale kosten van de rondweg op minimaal € 18 miljoen zullen uitkomen. Om deze kosten te kunnen betalen zijn al toekomstige opbrengsten gekapitaliseerd en naar voren worden gehaald. Onbekend is overigens nog wat de extra kosten zullen zijn.

 

Laten we het maar vriendelijk zeggen: het is naast een financiële molensteen ook een prestigeproject geworden.

 

Tenslotte, moet die rondweg er nu komen of niet?

Dat is de kwestie nu niet. Het is –op dit moment- volgens Deloitte eigenlijk te risicovol en dat afgezien van alle nog bijkomende kosten.

De kwestie is: hoe kun je gegeven de voorlopig zeer krappe financiële situatie toch de verkeersveiligheid in Reeuwijk-Brug verbeteren, nu de rondweg er voorlopig toch nog niet ligt.

En dat kan dus.

 

Dank voor dit gesprek

Graag gedaan. Het is voor de goede zaak.

Uitspraak over rondweg Reeuwijk (06 05 2012)

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geen redenen gezien om het bestemmingsplan rondweg Reeuwijk Brug te verwerpen. Strekking van de uitspraak is dat de gemeente tot haar besluiten kon komen op grond van de haar destijds bestaande inzichten.

Deze uitspraak is in lijn met de nieuwe regelgeving en vaste jurisprudentie, waarin de Raad aan gemeenten veel beleidsvrijheid toekent. De Raad voert alleen een zogenaamde ‘marginale toetsing’ uit: zij gaat niet op de stoel van de bestuurder zitten en controleert alleen of een gemeente geen grove fouten heeft gemaakt.

Dat bijvoorbeeld het Verkeerscirculatieplan niet gereed is (in verband met het door een rondweg ontstane sluipverkeer in het centrum van Reeuwijk Brug) vormde geen bezwaar. De toezegging van de gemeente dat dit nog zou worden uitgewerkt was voldoende. Verder stelt de Raad: “In dit verband is van belang dat volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling slechts ontwikkelingen behoeven te worden meegenomen waarover planologische besluitvorming heeft plaatsgevonden.” De Raad van State is dan ook helaas niet ingegaan op toekomstige plannen waarbij de rondweg een belangrijke rol zal spelen, zoals de uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman, en die naar verwachting zullen leiden tot extra verkeersstromen en milieubelasting.

Wij vinden het vooral jammer dat bestuur en politiek van provincie en gemeenten tot op heden niet in staat zijn gebleken om gezamenlijk goede oplossingen te vinden voor de regionale verkeersproblematiek. Ons standpunt is altijd geweest dat vooral Reeuwijk en Gouda (oost) met dezelfde verkeersproblematiek te maken hebben en dat afstemming de voorkeur heeft. Of het nu gaat om een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein of verkeersweg.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is nu aan zet. Het is aan haar welke maatregelen zij zal nemen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Zoutmansweg en Raadhuisstraat in Reeuwijk-Brug is al mogelijk omdat het geen provinciale weg (meer) is. Gezien de zeer forse financiële problemen bij de gemeenten zijn ook nog steeds alternatieve oplossingen te overwegen om de regionale verkeersstromen, die zorgen voor problemen in Reeuwijk én Gouda oost, gericht aan te pakken. Wij blijven de betrokken provincie en gemeenten dus oproepen om te investeren in de veel goedkopere regionale benuttingsvariant, zodat er minder verkeer door Reeuwijk-Brug gaat en er geen € 15 miljoen hoeft te worden uitgegeven aan een rondweg. Met verbreding van de A12 en de Zuidwestelijke Rondweg bij Gouda zijn al directe voordelen te verwachten. Het nieuwe regionale verkeersmodel biedt hiervoor goede mogelijkheden. Belangrijk is ook dat met deze bewezen aanpak geen nieuwe knelpunten en onveilige situaties worden gecreëerd, zoals onder andere ca. 1.200 middelbare scholieren die elke dag een rondweg moeten passeren.

Positief is dat met onze bovenlokale benadering de afgelopen jaren onder andere de problemen op de Joubertstraat en de doorstroming op de Van Reenensingel in Gouda al aandacht hebben gekregen. Maatregelen zijn of worden daar al genomen. Daar staat tegenover dat in ieder geval de bewoners van de Bodegraafsestraatweg de dupe zijn. Feitelijk zijn zij door de gemeente Gouda in de steek gelaten.

Wij hebben gemerkt dat dit onderwerp zeer leeft onder de burgers. Stichting Wijkteam Plaswijck en Stichting Wervenbuurt danken een ieder voor de ondersteuning in de afgelopen periode. Wij betreuren de uitspraak maar blijven ons uiteraard inzetten voor oplossingen die het én in Reeuwijk-Brug én in Gouda veiliger maken en de regionale verkeersontwikkelingen effectief en goedkoop aanpakken.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geen redenen gezien om het bestemmingsplan rondweg Reeuwijk Brug te verwerpen. Strekking van de uitspraak is dat de gemeente tot haar besluiten kon komen op grond van de haar destijds bestaande inzichten.

Deze uitspraak is in lijn met de nieuwe regelgeving en vaste jurisprudentie, waarin de Raad aan gemeenten veel beleidsvrijheid toekent. De Raad voert alleen een zogenaamde ‘marginale toetsing’ uit: zij gaat niet op de stoel van de bestuurder zitten en controleert alleen of een gemeente geen grove fouten heeft gemaakt.

Dat bijvoorbeeld het Verkeerscirculatieplan niet gereed is (in verband met het door een rondweg ontstane sluipverkeer in het centrum van Reeuwijk Brug) vormde geen bezwaar. De toezegging van de gemeente dat dit nog zou worden uitgewerkt was voldoende. Verder stelt de Raad: “In dit verband is van belang dat volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling slechts ontwikkelingen behoeven te worden meegenomen waarover planologische besluitvorming heeft plaatsgevonden.” De Raad van State is dan ook helaas niet ingegaan op toekomstige plannen waarbij de rondweg een belangrijke rol zal spelen, zoals de uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman, en die naar verwachting zullen leiden tot extra verkeersstromen en milieubelasting.

Wij vinden het vooral jammer dat bestuur en politiek van provincie en gemeenten tot op heden niet in staat zijn gebleken om gezamenlijk goede oplossingen te vinden voor de regionale verkeersproblematiek. Ons standpunt is altijd geweest dat vooral Reeuwijk en Gouda (oost) met dezelfde verkeersproblematiek te maken hebben en dat afstemming de voorkeur heeft. Of het nu gaat om een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein of verkeersweg.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is nu aan zet. Het is aan haar welke maatregelen zij zal nemen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Zoutmansweg en Raadhuisstraat in Reeuwijk-Brug is al mogelijk omdat het geen provinciale weg (meer) is. Gezien de zeer forse financiële problemen bij de gemeenten zijn ook nog steeds alternatieve oplossingen te overwegen om de regionale verkeersstromen, die zorgen voor problemen in Reeuwijk én Gouda oost, gericht aan te pakken. Wij blijven de betrokken provincie en gemeenten dus oproepen om te investeren in de veel goedkopere regionale benuttingsvariant, zodat er minder verkeer door Reeuwijk-Brug gaat en er geen € 15 miljoen hoeft te worden uitgegeven aan een rondweg. Met verbreding van de A12 en de Zuidwestelijke Rondweg bij Gouda zijn al directe voordelen te verwachten. Het nieuwe regionale verkeersmodel biedt hiervoor goede mogelijkheden. Belangrijk is ook dat met deze bewezen aanpak geen nieuwe knelpunten en onveilige situaties worden gecreëerd, zoals onder andere ca. 1.200 middelbare scholieren die elke dag een rondweg moeten passeren.

Positief is dat met onze bovenlokale benadering de afgelopen jaren onder andere de problemen op de Joubertstraat en de doorstroming op de Van Reenensingel in Gouda al aandacht hebben gekregen. Maatregelen zijn of worden daar al genomen. Daar staat tegenover dat in ieder geval de bewoners van de Bodegraafsestraatweg de dupe zijn. Feitelijk zijn zij door de gemeente Gouda in de steek gelaten.

Wij hebben gemerkt dat dit onderwerp zeer leeft onder de burgers. Stichting Wijkteam Plaswijck en Stichting Wervenbuurt danken een ieder voor de ondersteuning in de afgelopen periode. Wij betreuren de uitspraak maar blijven ons uiteraard inzetten voor oplossingen die het én in Reeuwijk-Brug én in Gouda veiliger maken en de regionale verkeersontwikkelingen effectief en goedkoop aanpakken.

Onvoldoende onderbouwd, problemen verplaatsen en een regionaal probleem lokaal benaderd

Vanwege de vele verkeerskundige mankementen (volgens onafhankelijke deskundigen) hebben Stichting Wijkteam Plaswijck, Stichting Wervenbuurt en andere bewonersverenigingen bij de Raad van State een zeer uitgebreid bezwaarschrift ingediend tegen de voorgenomen rondweg. Hoofdbezwaar is dat de huidige plannen van Reeuwijk de verkeersproblemen in Reeuwijk-Brug niet zullen oplossen en daarnaast de verkeersproblemen in de regio zullen verplaatsen en waarschijnlijk zelfs doen toenemen. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de situatie in Reeuwijk zelf (de omliggende buurten van de Raadhuisweg/Zoutmansstraat) en de oostflank van Gouda (Joubertstraat, van Reenensingel, Bodegraafsestraatweg). De nu gekozen opzet van de rondweg is naar onze mening verkeerskundig bezien onvoldoende onderbouwd. Het is een regionaal verkeersprobleem dat dan ook regionaal moet worden aangepakt, zoals overtuigend aangetoond door een gerenommeerd verkeersburo dat hiermee veel ervaring en expertise heeft

Wat verder zorgen baart is dat steeds duidelijker wordt welke belangen er meespelen. Het gaat onder andere om de uitbreidingsplannen van Vergeer Kaas Holland, de voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en het voorgenomen bouwproject Bunderhof van een projectontwikkelaar: ze houden allemaal op een of andere manier verband met de voorgenomen rondweg. Ook dat zou eens goed onderzocht moeten worden. Feit is verder dat de provincie Zuid-Holland en de fusiepartner Bodegraven inmiddels veel (extra) randvoorwaarden aan de aanleg van een rondweg Reeuwijk hebben gesteld. Dat houdt mede verband met de financiële dekking van de rondweg, eigenlijk het goeddeels ontbreken daarvan. Steeds meer wordt duidelijk dat niet alle feiten en consequenties goed zijn doorgerekend. De financiering van een nieuwe rondweg is bij lange na nog niet rond. Vorig jaar heeft een accountantskantoor voor de gemeente Bodegraven/Reeuwijk een kritisch rapport geschreven over de zorgelijke financiële situatie, meer in het bijzonder over het projectenboek.

Het is meer dan jammer om te constateren hoe bestuur en politiek met dit moeilijke maar belangrijke onderwerp blijven omgaan, waarmee zoveel geld is gemoeid en met zulke grote gevolgen voor de leefbaarheid. Onze insteek is en blijft niettemin om met alle betrokken partijen nu eens serieus en zakelijk te zoeken naar verkeerskundig reële en vooral financieel verantwoorde, alternatieve oplossingen. Die zijn er namelijk wel degelijk, waarbij de belangen van alle partijen voor ogen worden gehouden en ook Reeuwijk-Brug meer verkeersluw kan worden.De procedure bij de Raad van State zal maart dit jaar een vervolg krijgen.

 

Gebiedsgerichte regionale netwerkaanpak Gouda Bodegraven Reeuwijk WEBSITE

Veel effectiever en goedkoper alternatief dan een rondweg.

Factsheet VNG over lokale wegen

De Vereniging van Nederlandse Gemeente geeft een handvat, op basis van de ervaringen in vele andere gemeenten waar het druk is in de kern … Lijkt wel alsof het voor Reeuwijk is geschreven …

Wijkteam Plaswijck Nieuwsbrief Beter gezamenlijke aanpak mobiliteitsvragen

Beter is een gezamenlijke aanpak van de mobiliteitsvraagstukken door de steden in de regio.

 

gepland tracé rondweg reeuwijk

 

 

 

 

 

Consequenties van rondweg Reeuwijk (milieubelasting, verkeerskundig, kosten) nog steeds niet bekend