Openbaar gebied

Ontwikkelingen in het openbaar gebied raken direct de leefomgeving van bewoners en bedrijven. En een fatsoenlijk onderhouden leefomgeving, vooral het groen, vinden zo blijkt veel bewoners belangrijk. Onze rol is nieuwe plannen en ontwikkelingen in de gaten houden en bijtijds gevraagd en ongevraagd onze kennis en netwerk inbrengen. Onze insteek is verder te zorgen dat de belangen van de wijk als totaal en haar bewoners voldoende worden meegenomen. Verder dat er duidelijk en tijdig gecommuniceerd wordt (dus niet: “we hebben zus en zo besloten en graag nog uw mening”). Een positief-constructieve aanpak staat daarbij voorop. Waar nodig en wenselijk informeert en helpt het Wijkteam de ambtenaren bij de Gemeente en Cyclus.

 

Nieuwsberichten leefomgeving en openbaar gebied:

 

Dierenorganisaties Bloemendaal-Plaswijck bij groene vuurwerkvrije zone  (november 2019)

De gemeente Gouda heeft zich, mede naar aanleiding van de reacties van betrokken partijen, intern gebogen over de situatie die er is ontstaan met betrekking tot de vrijwillig vuurwerkvrije zone.

De gemeente Gouda laat weten dat zij ervoor heeft gekozen om de dierenorganisaties automatisch te betrekken bij de huidige groengebieden die ook vanaf dit jaar vuurwerkvrij worden verklaard. Zowel ‘Dierenopvangcentrum Gouda’ als de ‘Ruiterclub Bloemendaal’ bevinden zich namelijk exact op dezelfde hoogte en lijn met de groengebieden ‘De Groene Wal’ en ‘Noorderhout’. De gemeente betrekt ook een aantal woningen in de nabije omgeving van de dierenorganisaties tot de genoemde zone. De bewoners van deze woningen worden per brief geïnformeerd over de vrijwillig vuurwerkvrije zone.

Dat betekent dat beide organisaties geen draagvlakpeiling meer te hoeven te doen. Ook zullen beide organisaties de komende jaren een dergelijke peiling niet meer hoeven te doen.

In het eerste kwartaal van 2020 zal de gemeente Gouda met betrokken partijen alles nog eens goed evalueren.

 


Bericht van de gemeente: Vraag een vrijwillig vuurwerkvrije zone aan   (september 2019)

“De komende jaarwisseling staat de gemeente (maximaal) 15 vrijwillig vuurwerkvrije zones in Gouda toe. Bewoners die hun buurt vuurwerkvrij willen hebben, kunnen vanaf heden een aanvraag indienen. Een voorwaarde is dat er in de buurt draagvlak voor de vuurwerkvrije zone is en dat de initiatiefnemer dit ook kan aantonen. De gemeente faciliteert de initiatiefnemers met borden. Omwonenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de vrijwillig vuurwerkvrije zone.

Eerdere ervaring met vuurwerkvrije zones
Tijdens de jaarwisseling van 2018 heeft er een pilot ‘vrijwillig vuurwerkvrije zone’ plaatsgevonden rondom de ‘Dierenopvangcentrum Gouda’ en ‘Ruiterclub Bloemendaal’. Uit de evaluatie is gebleken dat het een geslaagde pilot was. Daarnaast heeft de gemeente via de stadspeiling 2018 en een vragenlijst aan Goudse jongeren tussen 12 – 18 jaar naar de mening van inwoners gevraagd. Op basis van de ervaringen en de uitkomsten van de onderzoeken is het voorstel gedaan om de pilot met vrijwillig vuurwerkvrije zones te verbreden naar andere delen van Gouda. Het college van burgemeester en wethouders wil de Goudse inwoners die behoefte hebben aan een vuurwerkvrije zone faciliteren bij hun initiatieven, zonder deze zones op te leggen.

Stappenplan
In het ‘Stappenplan vrijwillig vuurwerkvrije zone’ staat beschreven aan welke voorwaarden een vrijwillig vuurwerkvrije zone moet voldoen om gefaciliteerd te worden door de gemeente. Zo dient het gebied groot genoeg te zijn; minimaal 125 bij 125 meter. Initiatiefnemer(s) dienen aan te tonen dat er draagvlak is, namelijk: een minimale respons van 80% van de huishoudens in het gebied. Hiervan moet 2/3 akkoord gaan met het instellen van een vrijwillig vuurwerkvrije zone. Initiatieven voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone moeten voor 11 oktober 2019 zijn ingediend.

Aanvragen
Inwoners kunnen hun initiatief voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone kenbaar maken via de website www.maakgoudaveilig.nl/vuurwerkvrijezones. De gemeente faciliteert de initiatiefnemers met borden. Omwonenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de zone. Politie en gemeente kunnen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur niet handhaven. De eerste 15 initiatieven die vóór vrijdag 11 oktober 2019 zijn ingediend, worden in behandeling genomen.”

 

Onze opmerking: let u er op dat de gemeente  als voorwaarden stelt dat er 2/3 draagvlak is en dat u zelf verantwoordelijk bent voor de handhaving. 

 


Glasvezel in de wijk    (juni 2019)

Gebleken is dat er veel onduidelijkheid is bij burgers over het aanleggen van glasvezelnetwerken door telecomaanbieders in de wijk. Hieronder enkele ‘officiële’ reacties.

Reactie van ambtenaar van de gemeente Gouda:

“Over dit onderwerp hebben we afgelopen periode veel vragen gekregen. De gemeente is verantwoordelijk voor het verlenen van zgn. tracé-vergunningen in de goudse ondergrond voor telecom aanbieders. Bij het verlenen van deze vergunningen moeten we ons conformeren aan de telecomwet en dat betekent dat we een partij niet kunnen uitsluiten. Wel maken we met elke partij goede afspraken over de aanleg en herstel van de bestrating.

Wij waren in contact met twee aanbieders die elk in een ander gebied in Gouda een netwerk wilden aanleggen en werden verrast dat vervolgens meerdere aanbieders plannen hebben om in hetzelfde gebied glasvezelnetwerken willen aanleggen. In andere steden is dat niet gebruikelijk.

Het bleek ook dat verschillende partijen al (zonder afstemming met de gemeente) informatiebrieven hadden verspreid om klanten te werven. Dit heeft voor veel onduidelijkheid en vragen bij bewoners gezorgd.

Er is blijkbaar een forse concurrentie gaande in Gouda en uit onze contacten met de verschillende aanbieders blijkt dat definitieve aanleg van een glasvezelnetwerk plaatsvindt nadat duidelijk is dat er voldoende klanten zich hebben aangemeld voor / interesse hebben in een glasvezel abonnement.

Wanneer sprake is van voldoende klanten is voor ons niet inzichtelijk. Het is voor ons daarmee ook nog niet duidelijk of alle partijen uiteindelijk definitief glasvezeldiensten zullen aanbieden. Deze afweging wordt uiteindelijk door elk bedrijf afzonderlijk gemaakt op basis van hun eigen kosten/baten afweging.”

 

Verder zijn er in de gemeenteraad vragen gesteld aan het College over dit onderwerp. Deze vragen en de antwoorden zijn hieronder na te lezen.

Beantwoording artikel 38 vragen D66 en CU inzake aanleg Glasvezel

 


Er zijn vragen vanuit de gemeenteraad gesteld over de vuurwerkvrije zones. Het College heeft deze vragen beantwoord.

Beantwoording artikel 38 vragen PvdD SP inzake vuurwerk

 

De gemeente Gouda heeft een nieuw ‘beheerplan groot en vervangingsonderhoud 2018-2025’ opgesteld. Als u het plan doorleest dan ziet u hoeveel projecten en hoeveel gelden er met het openbaar gebied zijn gemoeid.

Raadsmemo BP GOVO 2018-2025

Specifiek voor onze wijk staat er onder andere: “De kwaliteit van bomen neemt niet alleen af door de lage ligging van Gouda. Met name in de wijken Plaswijck en Bloemendaal staan forse aantallen oude populieren die steeds meer gebreken vertonen. Totaal zijn er in Gouda ca. 1.270 populieren ouder dan 40 jaar. Momenteel wordt onderzocht hoe lang deze bomen nog verantwoord gehandhaafd kunnen blijven.”

 

 

 

Met bewoners, gemeente, cyclus, mozaïek wonen en bewonersorganisatie plaswijck gaan we komende week aandacht besteden aan de ‘plastic afvalzakken’. Waarom? Veel bewoners zeggen dat deze zakken al dagen van te voren worden opgehangen, en dat ze daardoor wegwaaien, kapot gaan of ongedierte aantrekken. Komende dagen wordt in de Hoefs en Lustenbuurt zuid daarom een flyer verspreid, met informatie waarom de zakken niet te vroeg op te hangen. Op drie plaatsen in de wijk gaan we nog extra informatie ophangen, zoals enkele ‘vieze’ foto’s (van ongedierte) … Helpt iedereen mee? Als we met zijn allen hiermee rekening houden wordt onze wijk er ongetwijfeld weer schoner en dus leuker op: dank voor ieders medewerking !

 

De uitkomsten van de bewonersenquête van juli 2018 vindt u hier:   Uitkomsten bewonersenquête plaswijck vuurwerkbod

En hierbij het bericht van de gemeente Gouda van vorige maand, de aanleiding tot onze bewonersenquête: Vuurwerkvrije zones in Gouda? “In de raad van 13 december 2017 is de motie van SP en Partij voor de Dieren betreffende vuurwerkvrije zones door de raad unaniem aangenomen. Toegezegd is om voor de zomer 2018 een verkennende raadsbijeenkomst over dit onderwerp te organiseren. Op 4 juni 2018 is in de raad gesproken over mogelijkheden tot het beperken van schade door (knal-)vuurwerk en vuurpijlen bij de jaarwisseling. Experts en ervaringsdeskundigen waren uitgenodigd om hun ervaringen en kennis te delen. Burgemeester Broertjes van Hilversum vertelde o.a. over de succesvolle effecten in Hilversum als gevolg van de beslissing om het centrum tot vuurwerkvrije zone te verklaren en het organiseren van georganiseerd vuurwerk. Hij vertelde ook over de hindernissen, die zij onderweg tegenkwamen. Klaas Rohde van Het Nationale Vuurwerk gaf een heldere presentatie over het organiseren van ‘georganiseerd vuurwerk’. De bespreking leidde tot de toezegging van de portefeuillehouder, burgemeester Milo Schoenmaker, om in buurten/bij inwoners de mogelijkheden voor en de behoeften aan ‘vuurwerkvrije zones’ te onderzoeken en daar waar mogelijk vuurwerkshow(s) kan/kunnen plaatsvinden. De raad zal hierover in september 2018 worden geïnformeerd, zodat tijdige besluitvorming en de vervolgactie nog tot de mogelijkheden behoren.”

 

Aanpak rondzwervende plastic afvalzakken (juli 2018)

BuurtBestuurt Plaswijck gaat in de wijk extra aandacht besteden aan de plastic afvalzakken. Er waren te veel klachten, aldus een bewoner die meedoet aan Buurt Bestuurt: “Vooral rondwaaiend afval uit kapotte zakken en een kerstboom van te vroeg buitengehangen stinkende afvalzakken rond lantaarnpalen zorgt voor overlast. Doordat de plastic afvalzakken te vroeg worden buitengezet is de kans groot dat deze stuk gaan door katten en vogels en dat de inhoud zich verspreidt door de straat. Op zich zijn er natuurlijk grotere problemen, maar als we met zijn allen rekening houden met wat spelregels wordt onze wijk er ongetwijfeld weer wat schoner en dus leuker op.”

Niet alleen komt er extra toezicht van de gemeente en stadstoezicht, ook gaan bewoners zelf bij punten waar er veel plastic afvalzakken rondhangen en rondzwerven medebewoners alert maken met extra flyers. De actie wordt eerst gehouden bij drie punten in de wijk, in de Lustenbuurt en de Hoefs.

De gemeente laat weten dat het probleem zich in de hele stad afspeelt. Ook is het zaak dat er oranje afvalzakken géén etensresten bevatten: anders is er een risico voor de volksgezondheid vanwege alle ongedierte. Op de afvalzakken staat precies vermeld wat er wel en niet in mag, aldus de gemeente.

De actie is een samenwerking van de gemeente, woningcorporatie, Cyclus, bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en bewoners uit de wijk zelf. Stadstoezicht heeft aantal bekeuringen uitgeschreven en zal komende tijd extra alert zijn in de wijk.

 

Al enige tijd is er discussie in Nederland over het wel of niet instellen van een vuurwerkverbod. Er komt geen landelijk verbod, maar gemeenten kunnen desgewenst wel zelf regels stellen. Wij zijn benieuwd naar de mening van de wijkbewoners over dit onderwerp. Daarom sturen wij u deze link naar de enquête, die bestaat uit slechts vijf vragen: https://nl.surveymonkey.com/r/goudavuurwerk . De uitkomsten worden gepresenteerd aan bestuur en politiek. Alles wordt zoals u van ons gewend bent anoniem behandeld, de gegevens worden na afloop ook verwijderd. Dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Bewonersorganisatie (wijkteam) Plaswijck, in samenwerking met het Bewonersplatform Gouda Noord.

 

Afval scheiden gaat geld opleveren Kom langs op de informatieavonden en denk mee!

Inwoners van Gouda lopen nog flink achter bij het scheiden van huishoudelijk afval. Om daar wat aan te doen komt er nieuw afvalbeleid. Het plan is dat u minder gaat betalen als u afval beter scheidt. Kom naar de speciale informatieavonden en denk mee over de plannen.

Per Gouwenaar wordt nu jaarlijks 212 kilo restafval aangeboden. In veel andere gemeenten is dit veel lager. Het landelijke doel is zelfs maar 100 kilo. Beter scheiden kan makkelijk want meer dan 50% van het huidige restafval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Zoals papier, plastic, drankcartons, glas, groente- en tuinafval. Door beter te scheiden werkt u mee aan een duurzame stad en aan uw portemonnee.

Inloopavonden

Wij informeren u graag over de plannen en we zijn benieuwd naar uw ideeën, tips en suggesties. De avonden zijn van 17.30 tot 20.30 uur, kom dus langs wanneer het u uitkomt.

Maandag 7 maart in de Garenspinnerij, Turfsingel 34a (Korte Akkeren, Stolwijkersluis, Westergouwe)

Maandag 14 maart in de Chocoladefabriek, Klein Amerika 20 (Binnenstad, Nieuwe Park, Kadebuurt, Kort Haarlem)

Maandag 21 maart, De Veste, Ridder van Catsweg 300 (Achterwillens, Bloemendaal, Plaswijck, Gouda Noord)

Donderdag 24 maart, Nelson Mandelacentrum, Bernadottelaan 79 (Goverwelle, Gouda Oost)

Kunt u niet op de inloopavond die voor uw wijk is bedoeld is? Kom dan langs op één van de andere data.

Op  http://www.gouda.nl/afvalscheidenloont kunt u meer informatie vinden over afvalscheiding. De komende maanden werken we alle plannen verder uit en voor de zomer ligt er een voorstel in de gemeenteraad.


Bericht van de gemeente Gouda

“We gaan het Omlooppad ophogen tussen de Groen van Prinsterersingel en de Burgemeester van Reenensingel.

Waarom doet de gemeente dit?

Het Omlooppad is een vrijliggend fietspad dat, net als grote delen van Gouda, op een slappe ondergrond is aangelegd. Hierdoor is het na verloop van tijd gaan zakken, waardoor plasvorming ontstaat. De bermen zijn nu bijvoorbeeld al drassig waardoor het uitvoeren van onderhoud niet goed mogelijk is. Om meer water-opstraat situaties te voorkomen, hogen we het fietspad 20 cm. op met lichte ophoogmaterialen. Als overgang tussen het fietspad en de aangrenzende groenstrook, leggen we aan weerszijden van het fietspad ook een nieuwe berm aan.

Bomen

Naast het fietspad staan vijf bomen binnen de directe invIoedssfeer van de werkzaamheden. We kappen deze bomen omdat uit onderzoek is gebleken dat deze de ophoging niet aankunnen. Voor de gekapte bomen planten we eind 2015 nieuwe exemplaren terug.

Planning

De ophoogwerkzaamheden duren van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 30 oktober, onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden geven (geluids-)overlast voor de omgeving. Tijdens de uitvoering is doorgaand verkeer op het Omlooppad niet mogelijk. Hiervoor stellen we een omleidingsroute in. Samen met de aannemer zorgen we er voor dat deze periode zo kort mogelijk is. We doen onze uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.

Vragen?

Bel het telefoonnummer 140182 of kijk op  http://www.gouda.nl/omlooppad

foto omlooppad

 

 

 

App ‘Mijn luchtkwaliteit’ informeert sneller en uitgebreider over smog Gepubliceerd op 23 september 2015 door de provincie Zuid-Holland:

“Vandaag lanceert staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) de vernieuwde luchtkwaliteitsapp. Met deze nieuwe, gratis app kan iedereen zien hoe hoog de concentraties ozon, stikstofdioxide en fijnstof nu en in de komende dagen, in hun buurt zijn. Op basis daarvan kunnen mensen besluiten om hun activiteiten, route en agenda aan te passen. Mensen die extra gevoelig zijn voor luchtverontreiniging, zoals mensen met een longziekte, kunnen eventueel, in overleg met hun arts, hun medicijngebruik veranderen. Daarnaast kan men via de luchtkwaliteitsapp op basis van een persoonlijke smogalert een waarschuwing ontvangen. “Deze nieuwe app geeft iedereen de mogelijkheid vooraf of op de dag zelf te controleren hoe de luchtkwaliteit is bij hem of haar in de buurt. Met name voor mensen met een longziekte is die informatie van levensbelang” aldus staatssecretaris Mansveld. De luchtkwaliteitsapp vervangt de oude ‘luchtmeetnetapp’ die informatie gaf over de gemeten en verwachte fijnstof-, stikstofdioxide en ozonwaarden bij de verschillende luchtmeetstations verspreid in het land. De nieuwe app geeft daarnaast ook informatie over de luchtkwaliteit en een handelingsadvies op buurtniveau aan de hand van een door de RIVM en GGD ontwikkelde luchtkwaliteitsindex. In opdracht van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond bijgedragen aan de ontwikkeling van de app. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, RIVM, GGD Amsterdam, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en provincie Limburg zijn de andere financiers van de app. Het Longfonds, Milieudefensie en het IRAS-instituut van de Universiteit Utrecht hebben meegewerkt aan de handelingsadviezen in de app. Naast de app kunnen burgers uit de regio Rotterdam-Rijnmond ook contact opnemen met de GGD Rotterdam-Rijnmond voor informatie over de luchtkwaliteit bij hun woning in relatie tot gezondheid. De GGD is bereikbaar op 0104339894. De luchtkwaliteitsapp is gratis te downloaden in de appstore of Playstore en is onderdeel van www.luchtmeetnet.nl.”

 

De gemeente Gouda heeft de resultaten gestuurd van de laatste schouw. Een onafhankelijk bureau onderzoekt aan de hand van een uitgebreide lijst met critreia hoe het het staat met de leefomgeving. Het gaat onder andere om zwerfvuil, onderhoud groen, graffiti, enz., enz.

In de eerste grafiek zijn de scores te zien. A+ (donkergroen) is zeer goed, D (rood) is niet goed. De gemeente wil dat bij alle categorieën de som van de kwaliteiten A+, A en B groter is dan de minimale 85%. “Op dit punt wordt dus voldaan aan de afgesproken kwaliteitseis.”, aldus de gemeente.

Bij de beheercategorieën Groen, Meubilair en Reiniging is het aandeel D-scores (rood, niet goed) wel te hoog, namelijk meer dan 2% (resp. 4,0%, 3,7% en 3,4%). “Deze te hoge D-scores komen voor in vrijwel alle wijken, met uitzondering van Kort Haarlem, Nieuwe Park, Binnenstad en de bedrijventerreinen (Gouwezicht, Kromme Gouwe, Goudse Poort).”

De gemeente Gouda verder: “Bij de categorie Groen scoort met name de beeldmeetlat Gras – graslengte slecht (66% van de D-scores). Verder scoren ook Gras-beschadiging en Gras-bijmaaien rond obstakels onder de maat (beiden 16% van de D-scores). Bij Meubilair worden de hoge D-scores vooral veroorzaakt door scheefstand van lichtmasten (80%).”

 

Wat ons weer opvalt bij de tweed egrafiek (vergelijking van de Goudse wijken) is opnieuw de relatief mindere score voor Plaswijck (postcode 2804) als je kijkt naar de totaalscore van A+ en A (donkergroen en groen) samen en naar de totaalscore van A+, A en B (donkergroen, groen en lichtgroen). Enige ‘troost’ dit keer is dat voor het eerst in jaren Achterwillens nog minder scoort op A+ en A samen. Ook bij de D en C samen scoort onze wijk Plaswijck weer het minst.  Het wordt tijd voor een brief naar de gemeente waarom onze wijk al jaren relatief minder scoort.

KOR categorien mei 2015 bKOR wijken mei 2015 b

 

 

 

 

 

Zie Link naar website gemeente

Kaart gladheidsbestrijding van gemeente Gouda:

Kaart gemeente gouda gladheidsbestrijding februari 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht gemeente Gouda

De gemeente moet verder bezuinigen en ook op het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Nadat in 2012 het onderhoudsniveau van wegen al is verlaagd, gaat dit nu ook op groenonderhoud gebeuren. Sierheesters en (blok)hagen worden vanaf nu minder gesnoeid en dode planten minder vervangen. Hierdoor wordt het beeld rommeliger en kan onkruid makkelijker groeien. De gemeente stopt ook met het plaatsen van bloembakken in het winkelgebied. Het Hertenkamp bij de Sportlaan/Krugerlaan en de Volière bij het Van Bergen IJzendoornpark, zijn de laatste dierenvoorzieningen die nog door de gemeente worden onderhouden. Dierverzorging is arbeidsintensief en geen gemeentelijke kerntaak. Met bewoners van omliggende flats en kinderboerderij zal worden onderzocht of in standhouding met vrijwilligers mogelijk is. Mocht dit niet lukken, dan zal voor de herten gekeken worden naar herplaatsing elders en voor de vogels naar professionele of particuliere liefhebbers.

Raadsmemo bezuiniging 2015 ev dagelijks beheer openbare ruimte

 

Persbericht ontvangen van de gemeente Gouda

Net als de meeste gemeenten in Nederland, financiert Gouda de grootschalige vervanging van riolen momenteel door het jaarlijks bijlenen van geld. Hierdoor worden de schulden en rioollasten steeds hoger en betalen toekomstige generaties de rekening. Het Goudse college kiest daarom voor toekomstbestendige financiering, waarbij de kosten niet meer doorgeschoven worden. Op termijn is dit ook tientallen miljoenen euro’s goedkoper door minder rentelasten. De voorstellen voor de financiering en het plan worden binnenkort met de gemeenteraad besproken. Een van de belangrijke taken van de gemeente is de zorg voor een goed werkend rioolstelsel. De gemeente vervangt momenteel met name de riolering in de vooroorlogse wijken. Dit is noodzakelijk omdat dit rioleringssysteem grotendeels kapot is door verzakkingen, wat tot problemen leidt als verstoppingen, afbreken van de buizen, dure reparatiekosten, funderingsproblemen en afvalwater onder woningen.

Huidige financiering niet houdbaar

Het huidige rioleringsplan loopt af en moet geactualiseerd worden. In dit nieuwe plan wordt de aanpak en het rioleringsbeleid voor de komende 40 jaar vastgelegd. Bij de financiële doorrekening blijkt de huidige financierings-systematiek onhoudbaar. Jaarlijks moet de gemeente ongeveer 12 miljoen euro bijlenen om de werkzaamheden te betalen. Doordat de kosten zich jaar na jaar stapelen leidt dit tot een enorm financieel risico. Hiermee doorgaan betekent dit dat er in 40 jaar tijd een extra schuld van € 205 miljoen euro is. Waarbij over de totale periode de rente ruim 300 miljoen euro is. Over 30 jaar zou een huiseigenaar in Gouda dan circa € 1.100 rioolheffing per jaar gaan betalen. De rioolheffing voor een huiseigenaar is in 2014 € 265,50 Om een toekomstbestendige financiering te krijgen, stelt het college voor om de rioollasten in 4 stappen te laten toegroeien naar een verdubbeling van de inkomsten ten opzichte van 2014. Hierbij wordt de bestaande koppeling gebruikersdeel – eigenarendeel in de rioolheffing losgelaten. – Ter invulling van een raadsmotie stijgt het gebruikersdeel van de rioolheffing met maximaal 7% per jaar (zonder inflatiecorrectie) : (dit betekent in geld ongeveer € 11,50 in 2015 oplopend tot € 14,- in 2018). – Het eigenarendeel stijgt meer met circa 33% (zonder inflatiecorrectie) van ongeveer € 33,- in 2015, € 44,- in 2016, € 58,- in 2017 tot € 78,- in 2018). Hiermee wordt bereikt dat de inkomsten van de rioolheffing rond 2020 net zo hoog zijn als de jaarlijkse uitgaven en de gemeente hiervoor geen geld meer hoeft te lenen.

Eigenaren profiteren meer van de rioleringswerkzaamheden.

De nadruk van de stijgende rioolheffing zal liggen bij het eigenarendeel van de rioolheffing. Eigenaren hebben meer baat bij de investeringen dan gebruikers omdat de eigenaren vaak een hele nieuwe huisaansluiting krijgen en/of door het vernieuwen van het riool minder geld kwijt zijn door verstoppingen of doorspuiten van het riool. Bij huurwoningen zullen dit in veel gevallen de woningcorporaties zijn. Verwacht mag worden dat deze de verhoging doorberekenen in de huurprijs. Huurders die daarvoor in aanmerking komen, kunnen dan een beroep doen op huurtoeslag. Mede op basis van de huidige begrotingsvoorstellen stijgen de woonlasten voor huurders in 2015 met in totaal 4,3% (afvalstoffenheffing + rioolheffing). Voor huiseigenaren-gebruikers met 6,6% (Ozb-eigenaar + afvalstoffenheffing + rioolheffing eigenaar/gebruiker). Vervolg De voorstellen voor het nieuwe rioleringsplan en de financiering ervan, worden binnenkort in de Goudse gemeenteraad besproken.

Zie ook de website gemeente Gouda

Bericht gemeente Gouda: “De gemeente Gouda legt nieuwe rioolhoofdleidingen aan. Deze nieuwe leidingen voeren rioolwater uit verschillende wijken versneld af naar de waterzuivering. Vorig jaar is de eerste leiding aangelegd en dit jaar volgt de tweede leiding. Deze wordt aangelegd in de wijken Plaswijck en Bloemendaal. De werkzaamheden starten op 1 september bij de Veenzoom en de Plaswijckweg en eindigen in maart 2015 op de Gentseweg. Kijk voor meer informatie op”

Kijk voor meer informatie op

http://www.gouda.nl/Wonen/Bouw_en_verbouwen/Projecten/Ophoging_en_riool/Rioolvervanging/Nieuwe_rioolhoofdleiding_Plaswijck_en_Bloemendaal

en

http://www.vangelder.com/project

en

Tekening faseringsoverzicht

rioolaanleg

 

Bericht van de gemeente Gouda:

Elk jaar vervangt de Gemeente Gouda versleten toestellen en speelondergronden. De volgende speelplekken worden in 2014 opgeknapt: Houtmansplantsoen, Zwaansgat, Prinses Julianastraat, Bremlaan, Waterlustlaan, Praamwerf, Mastpad, Boegpad, Colijnstraat, Gloriantplantsoen, Kameraarslag, Boelekade, Rutgerstraat, Runmolenerf, Watergangpolderplein, Motetplein. De ontwerpen liggen ter inzage bij de balie van het Huis van de Stad tot woensdag 5 maart 2014.

Voor meer informatie over de aanpassingen in de wijk:

Boegpad

Mastpad

Praamwerf

Waterlustlaan

Voor algemene informatie over speelplaatsen zie www.gouda.nl .

 

Bericht van de gemeente Gouda

De gemeente repareert en vervangt in heel Gouda de verouderde riolen. Ook in de wijk Plaswijck zijn op diverse plaatsen reparatie- en renovatiewerkzaamheden noodzakelijk. Deze werkzaamheden starten in januari 2014 en nemen geruime tijd in beslag.

Waar?

We voeren de werkzaamheden in gedeeltes uit en beginnen met het gebied tussen de Burgemeester Van Reenensingel, de Ridder van Catsweg, de lijn Rodenburg/Burglust en de Plaswijckweg. Zie onderstaande afbeelding:

Rioolwerkzaamheden in de wijk

De andere delen van Plaswijck volgen aansluitend. Hierover volgt later meer informatie.

Wat betekent dit voor omwonenden?

De meeste reparaties duren niet langer dan een dag of twee. Herstel van de gebreken in de riolen vindt in de meeste gevallen locaal en van binnenuit plaats. Hierdoor is er slechts geringe overlast.

Bewoners van de betreffende straten krijgen voorafgaand aan de werkzaamheden een brief met meer informatie over de werkzaamheden

Meer informatie

De gemeente Gouda heeft GMB Rioleringstechnieken BV opdracht gegeven de werkzaamheden uit te voeren. Zij hebben een eigen website voor dit project: https://rioolherstelgouda.gmb.eu. Hier is te zien waar en wanneer de werkzaamheden zijn gepland.

Vragen? Meer informatie?

Zie Rioolvervanging in Gouda: http://www.gouda.nl/rioolplaswijck

Zie ook https://rioolherstelgouda.gmb.eu/

 

Door de gemeente is een stadsenquête gehouden over een verruiming van de koopzondagen. Bijgaand de memo van de gemeente Gouda aan de gemeenteraad met de resultaten van een “brede consultatie betreffende koopzondagen in Gouda”. Een conclusie is dat van de bewoners/consumenten ca. 51% tegen koopzondagen is en ca. 39% voor een vorm van verruiming van de koopzondagen.

 

Raadsmemo koopzondagen

 

Reden was dat de Tweede Kamer een wetsvoorstel heeft aangenomen om de koopzondagen te verruimen. Gemeenten krijgen op basis van het wetsvoorstel de vrijheid om de koopzondagen naar eigen wens in te vullen. Op dit moment stelt Gouda jaarlijks 12 koopzondagen vast. Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer. Het ligt in de verwachting dat de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel wat leidt tot aanpassing van de Winkeltijdenwet. Het College van Gouda inventariseerde in februari dit jaar de wensen rondom koopzondagen in Gouda bij de ondernemers en inwoners.

 

De wijkteams in Gouda ontvingen onlangs van de gemeente Gouda de rapportage over de staat van het openbaar gebied, gemeten over geheel 2012. Dit wordt gemeten door een onafhankelijk bureau, die scores toekent aan verschillende ‘beheercategoriën’ als openbaar groen, straatmeubilair, reiniging (zwerfvuil) , verhardingen, enz. De score A (donkergroen) wil zeggen zeer goed, D (rood) wil zeggen slecht.

Doel van de gemeente is dat voor alle beheercategorieën de A+, A en B scores bij elkaar op minimaal 85% komen. Hieraan wordt voor alle beheercategorieën voldaan, aldus de gemeente. Wel is in een aantal gevallen de D-score nog te hoog.

Wat betreft de verschillen tussen de wijken: in de tweede onderstaande grafiek is per wijk weergegeven wat de gemeten kwaliteitsniveaus zijn. Ook hier halen alle wijken de minimale 85%. Dat geldt ook voor onze wijk Plaswijck, uitgaande van het totaal van de A+, A en B niveaus. Wat de ‘rode’ scores  ziet het er voor Plaswijck relatief goed uit, wat de A-scores betreft vergeleken met andere wijken minder.

image007

image008

 

Bron: Het Financieele Dagblad

“De crisis krijgt zijn weerslag op het straatbeeld. Gemeenten bezuinigen fors op de openbare ruimte. In plaats van straatklinkers leggen ze asfalt. Rozen moeten plaats maken voor gras. Sommige gemeenten halen zelfs actief speelpleintjes weg om de onderhoudskosten te drukken. (…) Maarten Allers, hoogleraar economie van de decentrale overheden in Groningen, stelt dat er zo enorm gekort wordt op openbare ruimten, omdat dit een van de weinige posten op de begroting is waar de gemeenten de vrije hand hebben.”

 

Snoeproutes zijn fiets- en wandelroutes in de wijk waarlangs veel middelbare scholieren komen en waar relatief veel afval ligt. Het doel is om op ‘strategische’ plaatsen (vandalisme proof) prullenbakken en blikvangers te plaatsen. Daarbij hoort ook dat de middelbare scholen en scholieren aandacht blijven besteden aan een schone leefomgeving.

Dit programmapunt staat in het Wijkjaarprogramma 2013. Doel is het plaatsen van prullenbakken langs de snoeproute waar veel middelbare scholieren langsfietsen en rommel ligt.

Trekkers zijn Wijkteam en Cyclus.

Het wijkteam zal dit project (mee)financieren uit het 3 euro wijkbudget.

De locaties zijn bekend, wel is er nog overleg nodig met de gemeente Gouda en de middelbare scholen. Voorgestelde locaties:

  • Steinenbuurt, hoek Gravestein/Steinenburg;
  • Omloopkade begin en einde, ic. de “drie bruggetjes” naar Reeuwijk en kruising Van Reenenpad;
  • Omlooppad, begin en einde, ic. kruising Bloemendaalseweg en kruising Groen van Prinstersingel;
  • Bij de Mammoet drie prullenbakken plaatsen en één verplaatsen.

Meer blikvangers langs fietsroutes met veel scholieren

Bericht van de gemeente Gouda:

 

Hobbel in de Bodegraafsestraatweg blijkt wegversperring uit de Tweede Wereldoorlog

Al jaren reden de mensen over een lastige hobbel in de Bodegraafsestraatweg, niet wetend dat het de fundering van een wegversperring uit de Tweede Wereldoorlog is. De hobbel is verwijderd en de gemeentelijk archeoloog heeft de resten onder de grond in kaart gebracht. Maar weet u misschien hoe de versperring er bóven de grond uitzag?

 ‘Vordere Wasserstellung’
De hobbel in de Bodegraafsestraatweg werd veroorzaakt door een blok beton met daaronder vijf stevige houten palen. Ons gebied maakte in die tijd deel uit van de ‘Vordere Wasserstellung’, een van de verdedigingslinies die de Duitsers tussen 1940 en 1945 hebben aangelegd. De Bodegraafsestraatweg was daarin als parallelweg van de Rijksweg A12 van strategisch belang. Het was dus bij de archeoloog bekend dat er wel eens sporen gevonden zouden kunnen worden van een wegversperring uit de Tweede Wereldoorlog.

Laat de geschiedenis niet verloren gaan
“Hoe de versperringen liepen bijvoorbeeld, weten we. Maar afbeeldingen of omschrijvingen over specifiek deze wegversperring hebben we niet. We horen graag inwoners die meer hierover kunnen vertellen!”, aldus stadsarcheoloog Maarten Groenendijk. Ook informatie over andere militaire constructies, zoals bunkers en geschutsopstellingen die tijdens de Tweede wereldoorlog in Gouda zijn neergezet, is welkom. Maarten is zowel per mail maarten.groenendijk@gouda.nl als telefonisch 06-48135664 bereikbaar.

 

Foto’s

Foto’s verkregen van Maarten Groenendijk van de gemeente Gouda

(publicatie alleen na toestemming van de gemeente Gouda):

 

 

Eerder al had het wijkteam de bewoners in de Steinenbuurt met de digitale nieuwsbrief geïnformeerd over het afbouwbeleid van de gemeente Gouda van de speeltoestellen in die buurt. De eerdere toezegging van de gemeente dat er een bewonersavond zou komen, waarbij de plannen door de gemeente zouden worden toegelicht en bewoners vragen konden stellen, wordt helaas niet gestand gedaan. Men wil eerst de reacties van bewoners afwachten. Wel hebben we gedaan gekregen dat de gemeente de buurt zal informeren met een brief over het speelplaatsenbeleid en de gevolgen daarvan per speelplaats. Deze brief van de gemeente is inmiddels (november 2011) verspreid.

Het afgelopen half jaar hebben wij erg veel reacties ontvangen uit uw buurt over de speelplaatsen. Duidelijk was dat er behoefte bestond aan een nadere toelichting van het beleid van de gemeente en de gevolgen voor de buurt.

Als bewoners naar aanleiding van de gemeentebrief een reactie sturen naar de gemeente Gouda, dan is het verzoek om deze ook naar het Wijkteam te sturen. Op basis van aantal en aard van de reacties kan er dan eventueel alsnog een bewonersavond worden gehouden en/of door bewoners en wijkteam verdere actie worden ondernomen.

 

In 2011 zijn in de wijk ondergrondse containers in Plaswijck geplaatst.

Inmiddels is het project afgerond.

 

In 2011 is  het Catsveld heringericht, onder andere zijn verzakkingen en ophogingen, het openbaar groen en  openbare verlichting aangepakt.

Voor zover wij hebben gehoord zijn bewoners tevreden over de aanpak van de gemeente. Ook zijn er veel aanmeldingen voor ‘Groen moet je doen’.

Wij merkten het al meteen bij de voorbesprekingen met de medewerkers van de gemeente: zakelijk maar de  nadruk op communicatie met bewoners, heldere scope, haalbare tijdslijnen, enz.. Alweer goed nieuws en zeker complimenten voor de betrokken afdeling en medewerkers. Dat er door de gemeente bewust veel geïnvesteerd in communicatie met bewoners betaalt zich altijd terug.

 

 

Hondenbeleid

Link naar website over hondenbeleid:

http://www.gouda.nl/Wonen/Afval_en_milieu/Natuur_en_duurzaamheid/Hondenpoep

Plattegrond hondenuitlaatplaatsen in Gouda:

Hondenlosloopplaatsen

Link naar stukken gemeenteraad over nieuwe beleid (inloggen met achtereenvolgens ‘gouda’, ‘burger’en ‘burger’):

https://www.mijnbabs.nl/iBabsMaintenance/AgendaView.aspx?AgendaID=IBABS-000000048

Actueel:

Mogelijk dat stichting wijkteam plaswijck nog onderzoekt, samen met buurtbewoners, wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het Groene Eiland, midden in de wijk. De bedoeling is een meer gescheiden ruimte voor speelmogelijkheden voor kinderen als losloopgebied voor honden.

 

Mede naar aanleiding van de adviezen van vijf Goudse wijkteams is het hondenbeleid door de gemeenteraad opnieuw op de agenda gezet. Woensdag 8 januari as. zal het in de gemeenteraad worden behandeld.

De adviezen van verschillende wijkteams om een aantal losloopplaatsen in stand te laten is overgenomen. Dat betekent dat in Bloemendaal, Plaswijck en Achterwillens minder losloopplaatsen zullen vervallen.

Het voorstel aan de gemeenteraad om overal in Gouda de opruimplicht in te voeren blijft gehandhaafd.

Het plan om 75 extra afvalbakken te plaatsen blijft ook gehandhaafd.

Naar aanleiding van ons advies zal het draagvlak voor drie extra losloopgebieden in de wijk worden onderzocht.

Zoals bekend wil de Gemeente Gouda een nieuw hondenbeleid vaststellen. Daartoe heeft de gemeente de wijkteams om advies gevraagd. Naar aanleiding daarvan hebben wij een nieuwsmail verstuurd, waarop veel reacties vanuit de wijk zijn gekomen. Ook is er een raadpleging geweest van een kerngroep van betrokken bewoners, waarbij aanwezig raadslid Mea Hiskes. Verder is gebruik gemaakt van eerdere reacties en bewonersbijeenkomsten.

Op basis hiervan is een advies opgesteld. Het advies gaat uiteraard ook over de gevolgen voor de wijk Plaswijck zelf. Dit advies is hier te lezen: Advies over wijziging hondenbeleid van Stichting Wijkteam Plaswijck website

Het is uiteraard ondoenlijk om bij zo’n complex dossier, dat al zo lang de gemoederen bezighoudt, een advies te schrijven dat alle belangen volledig behartigd. Toch is geprobeerd de hoofdlijnen van alle reacties samen te vatten. Gezien aantal en aard van de reacties denken wij dat dit advies een redelijk beeld geeft van wat er leeft in de wijk. In enkele buurten in de wijk moeten overigens nog bewoners(commissies) worden geconsulteerd.

Indien u suggesties heeft of wilt meedenken bij de verdere invoering van het nieuwe hondenbeleid in de wijk, dan kunt u dat uiteraard bij ons opgeven.

De gemeente Gouda wil een nieuw hondenbeleid vaststellen. Het gaat onder andere om een opruimplicht overal in Gouda, het plaatsen van extra afvalbakken voor hondenpoep, toezicht en handhaving, en vooral over de plaatsen in de wijk waar honden vrij mogen loslopen . Wethouder en gemeenteraad willen eerst de mening van de wijkteams weten. Wij hebben al veel reacties ontvangen. Er zijn al twee voorstellen voor extra uitlaatplaatsen in de wijk. Voordat wij een eindadvies opstellen, willen wij nog op woensdag 25 september een besloten bewonersavond houden voor geïnteresseerde bewoners die constructief willen meedenken en/of een mening of advies hebben over het nieuwe hondenbeleid. U kunt u zich voor deze bijeenkomst aanmelden via een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl

Het college voorstel is tijdens de raadsvergadering van 12 juni 2103 door wethouder Ruwhof teruggetrokken. De gemeente gaat eerst in gesprek met de wijkteams. En dat betekent dat wij weer de wijk uitgebreid zullen consulteren. Nadere info en nieuwsbrief volgen binnenkort.

De nieuwsbrief van de griffie hierover:

“Het voorstel om het loslopen van honden alleen toe te staan aan de randen van de stad viel niet alleen bij de vele bij de raadsvergadering aanwezige hondenbezitters verkeerd. Ook de raad had aanzienlijk meer moeite met de beperking van het aantal losloopgebieden voor honden dan met de tevens voorgestelde opruimplicht voor honden bezitters. Mea Hiskes (CDA) benadrukte het belang van de wijkgerichte aanpak bij het bepalen van geschikte losloopgebieden voor honden.De wethouder heeft het voorstel vervolgens terug genomen en zal na overleg met de wijkteams een aangepast voorstel aan de raad aanbieden. Op voorhand gaf de wethouder reeds aan dat wat haar betreft het aantal losloopgebieden van honden niet perse terug hoeft naar de voorgestelde zes.”

Dit programmapunt staat ook in het Wijkjaarprogramma 2013.

  • Er zijn nog te veel onduidelijkheden over wat waar mag en wat waar niet.
  • In overleg met de gemeente willen we dat de uitlaatlocaties beter worden aangegeven.
  • Ook zal er op sommige plaatsen worden geëxperimenteerd met bakken met zakjes voor hondenpoep.
  • Op enkele specifieke plaatsen is door ons gevraagd om gericht toezicht, gezien de signalen van bewoners.

Doel is meer informatie te geven over hondenuitlaatplaatsen: wat zijn de regels, waar zijn de uitlaatplaatsen en het onderhoud daarvan.

Trekkers zijn Wijkteam, Gemeente en Stadstoezicht.

Bericht van het College 25 maart 2013:

“Overlast van hondenpoep blijft een onderwerp dat in heel Nederland de gemoederen kan bezig houden. Voor Gouda geldt sinds 2004 een opruimplicht behalve op specifieke hondenuitlaatplaatsen. Uitgangspunt is dat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen. Het college constateert wel dat het huidige beleid tot overlast kan leiden voor woningen die dicht in de buurt van uitlaatplaatsen gelegen zijn, met name in de zomermaanden. Het college beraadt zich daarom op dit moment op een wijziging van het huidige hondenuitlaatplaatsen beleid. Voor de zomer wordt een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.”