Schoolzones

Stand van zaken fase 1 en 2  (juni 2018)

 

Tekeningen fase 1

Zoals besproken zal de aanleg van de schoolzones in twee fases plaatsvinden.

De eerste fase benoemt de uitgangspunten en locaties van de drie schoolzones. Ook zijn de werktekeningen gemaakt van de locaties van de schoolzones, met bijbehorende markeringen. Dit alles is in goed en constructief overleg verlopen tussen de gemeente Gouda, de vijf basisscholen Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag, het Vlot en bewonersorganisatiew/wijkteam Plaswijck. De gemeente Gouda heeft inmiddels de opdracht uitgezet om voor de zomervakantie fase 1 te realiseren.

 

Aanvullende maatregelen fase 2

In fase twee komen de aanvullende fysieke maatregelen aan bod, die meer tijd en geld kosten. Deze maatregelen voor fase 2 zijn nu al beschreven. Hierbij zijn de meningen, wensen en ervaringen van basisscholen en bewonersorganisatie meegenomen. De gemeente Gouda heeft toegezegd dat deze maatregelen dit jaar gerealiseerd zullen worden.

Bij het Vlot gaat het om de volgende maatregelen:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Extra drempel bij begin schoolzone bij bocht komend vanaf noordkant, bij voorkeur ook aan zuidkant.

4. Verhogen naar herkenbaar en gemarkeerd plateau van huidige oversteekplaats.

5. Een versmalling bij de twee huidige middenvakken dan wel een afscheiding tussen auto’s en fietsers, gericht op het omlaag brengen van de snelheid.

Bij de Ridderslag en Carrousel zijn de volgende maatregelen gewenst:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Een versmalling van het wegdek waar veel wordt overgestoken en er relatief veel fietsbewegingen zijn, al dan niet gecombineerd met een verhoogde oversteekplaats of een middeneiland.

 

Bij de Cirkel en de Plaswijckschool zijn de volgende maatregelen genoemd:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Oversteekplaats nabij Raaigras combineren met oversteekplaats fietsers Steinenburg, op verhoogd plateau.

4. De Weerestein bij de Plaswijckweg afsluiten voor fietsverkeer.

5. En duidelijk scheiding tussen het autodeel en het fietsdeel van de Plaswijckweg. Dat hierdoor een versmalling ontstaat werkt extra snelheidsremmend.

6. Het midden-eiland over een veel langer stuk verlengen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor veilig oversteken en wordt de weg (optisch) smaller.

 

Extra bebording en markeringen

Meer in het algemeen is het naar het oordeel van iedereen een goed idee om bij elke schoolzone extra borden te plaatsen met aanvullende informatie zoals de naam van de school. Hiervoor kan het door Het Vlot uitgezochte grijze bord worden gebruikt. Deze borden zijn de betalen uit de reservering die bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hiervoor heeft gemaakt.

 

Extra toezicht en handhaving

Alle basisscholen spreken de wens uit dat er, zeker in de eerste periode, extra toezicht en handhaving is.

 

Fase 3 in toekomst

Er is nog gesproken over een fase 3. Dat is in de toekomst, als de asfaltlaag van het wegdek aan onderhoud of vervanging toe is. Dan is het een optie om de schoolzones óók met een kleur te markeren.

 

Kiss & Ride zones en Boegpad niet in dit project

Wat betreft de Kiss & Ride zones stelt de gemeente Gouda dat er geen geld is om realisatie hiervan mee te nemen in dit project.

In dit project kan de gemeente Gouda geen maatregelen nemen bij het kruispunt Plaswijckweg en Boegpad. De gemeente kan dit alleen in een ander project meenemen.

 

Planning

Voor de realisatie van fase 1 heeft de gemeente Gouda inmiddels opdracht gegeven.

De eerstvolgende stap is dat ouders en kinderen per school de concepten bespreken. Hierbij zijn tevens de direct omwonenden van de betreffende school welkom. Dit zullen de basisscholen zelf verzorgen. Hierbij kunnen de gemeente en bewonersorganisatie aanwezig zijn, om desgewenst toelichting te geven.

De planning is dat de aanvullende maatregelen van fase 2 dit jaar zullen worden uitgevoerd. De gemeente Gouda zegt nogmaals toe dat realisatie is opgenomen in de planning.

 


Waar komen de schoolzones ? (april 2018)

Graag brengen wij u op de hoogte van het project Schoolzones. Zoals bekend heeft de gemeenteraad vorig jaar ingestemd met de aanleg van drie schoolzones in Plaswijck bij resp. de Carrousel & Ridderslag, bij de Cirkel & Plaswijckschool en bij het Vlot.

Begin dit jaar zijn met de gemeente Gouda, de basisscholen en bewonersorganisatie/ wijkteam Plaswijck de hoofdlijnen besproken van de schoolzones in de wijk.

Een schoolzone betekent dat het vooral voor kinderen veilig moet zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om markeringen/bebordingen, snelheidsbeperkingen, extra markeringen zoals bijvoorbeeld een gekleurd wegdek, zeer veilige oversteekplaatsen en weg aanpassingen zoals versmallingen.

De planning is nu als volgt. [1] Er zal eerst een begin gemaakt worden gemaakt met het markeren/aanduiden van de schoolzones. [2] Daarna zullen de werktekeningen met alle betrokkenen (scholen, omwonenden, wijk) worden besproken, ook over de extra maatregelen zoals fysieke wegaanpassingen en de plaatsing van borden.

Schoolzone Het Vlot

Maar eerst de plannen waar de schoolzones komen te liggen. Voor de situatie Plaswijckweg / Oosthoef bij basisschool het Vlot wordt gedacht aan een schoolzone die loopt van de bocht bij de Noordhoef tot en met de oversteekplaats bij de Oosthoef. De al bestaande oversteekplaats zal in een volgende fase verhoogd worden en veiliger gemaakt.

Een vraag is nog hoe de situatie veiliger kan worden aan de andere kant, als de auto’s vanaf het noorden uit de bocht komen. Er is geen ruimte voor nog een oversteekplaats, omdat er gras ligt. Het idee is nu om in een volgende fase vóór of ín de bocht daar een snelheidsremmende drempel te leggen.

 

 

Schoolzone Carrousel / Ridderslag

Bij de geplande schoolzone op de Ridder van Catsweg / Plaswijckweg bij basisscholen de Carrousel en de Ridderslag wordt gedacht aan een vrij lange schoolzone van de Bloemendaalseweg tot en met de keerlus bij de Marianneflat. Lastig is wel dat hier een plein is van de Ridderslag waar ook auto’s parkeren. Omdat ouders en kinderen hier veel oversteken wordt gedacht aan een extra oversteekplaats, bijvoorbeeld met een tussenstuk en/of een aanpassing van de wegbreedte. Maar hiervoor is wel extra onderzoek nodig.

Verder komt er nog een kleine schoolzone aan de achterkant van de Carrousel, bij de ingang Calslaan. Ook bij deze schoolzones komen te zijner tijd extra maatregelen om de schoolzone veiliger te maken voor (overstekende) kinderen. Een kiss and ride zone lijkt hier lastig te realiseren, aldus de gemeente.

 

 

 

 

 

Schoolzone Cirkel /Plaswijckschool

Bij het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de schoolzone bij de Plaswijckweg bij De Cirkel en de Plaswijckschool zijn er nog enkele discussiepunten. De schoolzone zelf is gepland (van noord naar zuid) van de bocht vóór de Brittenburg tot en met de Weerestein.

Een idee is om de oversteekplaats bij de Raaigras iets te verplaatsen, zodat deze aansluit op de oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van het veel gebruikte fietspad Steinenburg.

Het ander voorstel is om de Weerestein af te sluiten, hier kan namelijk geen veilige oversteekplaats gemaakt worden.

Op dit moment lijkt het gezien het aantal oversteekbewegingen niet direct voor de hand liggend om hier een (extra) oversteekplaats te maken bij de Waterruit. Hetzelfde geldt voor de Windhoek naar de Meerburgstraat. Er zal nogmaals aan ouders en omwonenden worden gevraagd waar de meeste fietsbewegingen zijn. De oversteekmogelijkheden nabij de Blommesteinsingel lijken veilig genoeg.

Dat betekent dat bij dit project de oversteekplaats Boegpad niet meegenomen kan worden. Maar omdat de nieuwe Mobiliteitsvisie zegt dat er aandacht komt voor veilige(r) school-thuis-fietsroutes kan dit in een vervolgfase worden meegenomen. Als er hier een serieuze herinrichting zou komen, betekent dat wel fors hogere kosten en die financiën zijn er nu nog niet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School op Seef

Er komt ook meer aandacht voor SCHOOL op SEEF. Dat is een programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Samenwerken met basisscholen en ouders staat centraal: de verkeersveiligheid van kinderen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit de regio zijn onder andere verkeersleerkrachten beschikbaar. Bijzonder is dat deze leerkrachten inclusief lesmethodes volledig wordt gefinancierd door de Regio Midden-Holland. Voor meer informatie, zie http://www.schoolopseef.nl/

In Gouda hebben de Wilhelminaschool en de Luidensschool het School op Seef certificaat behaald.

Meer maatregelen

Zoals gezegd, dit is een begin van de aanleg van de schoolzones. Over waar en wanneer er extra maatregelen komen -zoals markeringen/bebordingen, snelheidsbeperkingen, een gekleurd wegdek, zeer veilige oversteekplaatsen en wegaanpassingen zoals versmallingen – volgt nog nader overleg met alle partijen, zoals de basisscholene, ouders, omwonenden en de verkeerssommissie van bewonersorganisatie/wijkteam plaswijck. Het wordt een gezamenlijk project dus ieders inbreng is welkom.

 


 

Eerste stappen schoolzones in de wijk (maart 2018)

Graag stellen wij u op de hoogte van het project Schoolzones in onze wijk.

Zoals bekend heeft de gemeenteraad vorig jaar ingestemd met de aanleg van drie schoolzones bij de vijf basisscholen in de wijk. Een schoolzone betekent dat het vooral voor kinderen veilig moet zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om markeringen/bebordingen, snelheidsbeperking, extra markeringen zoals bijvoorbeeld een gekleurd wegdek, zeer veilige oversteekplaatsen, en wegaanpassingen zoals versmallingen.

Begin dit jaar zijn met de gemeente, basisscholen en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck de hoofdlijnen besproken van de schoolzones in de wijk. De stand van zaken en de planning is nu als volgt:

 • Er zal eerst een begin gemaakt worden gemaakt met het markeren/aanduiden van de schoolzones.
 • Daarna zullen de werktekeningen met alle betrokkenen (scholen, omwonenden, wijk) worden besproken.
 • De verkeerssituatie in de schoolomgeving zal worden meegenomen.
 • De financiën voor het project zijn vrijgemaakt.
 • Gezien het belang van het project zal er een projectleider door de gemeente worden aangesteld.

Er wordt nu dus echt een begin gemaakt met de schoolzones, in eerste instantie door bebording en markering die (afhankelijk van de locatie) gevolgd worden door aanvullende, fysieke maatregelen. Dit laatste vraagt logischerwijs wat meer zorgvuldigheid en meer (voorbereidings)tijd, maar beter goed dan snel. Het gaat immers om de verkeersveiligheid voor kinderen.

Zodra er meer bekend is, zoals de eerste werktekeningen, zal ieder worden geïnformeerd.


Goed nieuws over de verkeersveiligheid in onze wijk (september 2017)

 

Gemeenteraad ondersteunt aanleg Goudse schoolzones, met drie in onze wijk begin volgend jaar

Verkeersveiligheid, vooral die voor kinderen, is voor veel wijkbewoners belangrijk. De afgelopen drie jaar hebben we daarom onderzoek gedaan naar een vergroting van de verkeersveiligheid van de Plaswijckweg. Ook is gekeken naar de aanleg van schoolzones bij de vijf basisscholen in de wijk: Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Hierover zijn wijk- en kinderenquêtes gehouden.

Vooral situatie op zebra’s risicovol

Vooral bleek dat ouders en kinderen zich niet veilig voelen op zebrapaden. Sowieso gebeuren er in Nederland op zebra’s relatief veel ongelukken. Alle reden om te pleiten voor betere oplossingen in de wijk.

Rapport aangeboden aan gemeente

Met deskundige medewijkbewoners is een uitgebreid rapport opgesteld over de verkeersveiligheid in de wijk (zie item hieronder). Het rapport is ingediend bij de gemeente Gouda, als aanvulling op het nieuwe Mobiliteitsplan van de gemeente Gouda. De directies van de vijf basisscholen ondersteunden de plannen voor de schoolzones.

 

Uit wijkbudget € 10.000 beschikbaar

Uit ons wijkbudget is de afgelopen jaren € 10.000 opgespaard om de aanleg van deze schoolzones in de wijk mogelijk te maken. Wij hebben gemerkt dat gelukkig veel bewoners deze keuze ondersteunen.

Besluit Mobiliteitsplan inclusief besluit aanleg Goudse schoolzones

De gemeenteraad heeft donderdagavond 21 september het nieuwe Mobiliteitsplan vastgesteld. U kunt alles nalezen op Raadsvergaderingen (kies 20 september en dan agendapunt 9). De motie [link] over de aanleg van Goudse schoolzones, waarvan drie in Plaswijck begin 2018, is unaniem [plaatje] aangenomen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de verkeersveiligheid in de wijk.

 

 

 

Wat is een schoolzone

In Nederland, en ook in Gouda, zijn al schoolzones aangelegd. Het doel is dat iedereen erop geattendeerd wordt om rustig te rijden en op te letten. Vaak zijn er de volgende kenmerken:

 1. wegversmalling cq. bredere fietspaden;
 2. een overduidelijke markering en verhoging van oversteekplaatsen;
 3. de aanpak van fietsonveiligheid op de meest gebruikte fietsroutes;
 4. een heldere kleurstelling van het wegvak van de schoolzone al dan niet met een 30-km zone;
 5. markeringsborden of herkenningspalen aan begin en einde van een schoolzone.

Waar in de wijk

Er is uniformiteit nodig voor de Goudse schoolzones, maar per school en wegvak zal ook maatwerk nodig zijn. Er zijn drie locaties in onze wijk aangewezen, deze hebben van Veilig Verkeer Nederland een BuurtLabel gekregen (VVN) . Het zijn:

 1. De Ridder van Catsweg bij de Carrousel en de Ridderslag.
 2. De Plaswijckweg bij de Oosthoef nabij Het Vlot.
 3. De Plaswijckweg bij de Cirkel en de Plaswijckschool.

 

 

 

 

Samen verder natuurlijk

Samen met ouders, kinderen, basisscholen, omwonenden, weggebruikers, politie, gemeente en bewonersorganisatie/wijkteam gaan we kijken hoe elke schoolzone eruit komt te zien. Met de gemeente gaan we eerst een stappenplan opstellen.

 

Meedoen? Altijd welkom

Geïnteresseerde medebewoners die ook willen meehelpen en meedenken met de aanleg van de schoolzones zijn van harte welkom. Reageer dan via onderstaand e-mailadres.

Overig wijknieuws: Hugo de Vrieslaan en Graaf Florisweg

Op de agenda staat ook het “verbeteren route Ridder van Catsweg- Hugo de Vrieslaan (inclusief aansluiting Bloemendaalseweg): onderzoeken de route Ridder van Catsweg – Hugo de Vrieslaan en komen tot een ontwerp tot wijkstraat 30 km/uur. Belangrijk is meer ruimte voor de fiets te creëren en een lagere rijsnelheid door autoverkeer. Resultaat: ontwerp en kostenoverzicht.

In Gouda Noord staat gepland: “Stadsstraten 30 km/uur en fietsvoorzieningen op de route Graaf Florisweg- Statensingel: meer ruimte voor de fietser creëren. Door ruimtegebrek zal hier een keuze worden gemaakt om de snelheid van het autoverkeer te verlagen ten gunste van de fietser. Aansluitend op maatregel 36. Resultaat: uitgewerkt plan, kostenoverzicht en uitvoering.

Interessante links:

https://vvn.nl/wat-we-doen/met-bewonersgroepen/buurtlabel-veilig-verkeer

https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen (zie woensdag 20 september 2017, agendapunt 9)

http://blog.eppyboschma.nl/#home