Behoud groene karakter Plaswijck

Door de ligging aan de rand van de stad grenst het noordelijke (Noorderhout) en oostelijk (Omloopkade) deel van de wijk aan een brede groenstrook. Ook door de hele wijk heen is er veel groen. Uit bewonersenquêtes van de gemeente en het wijkteam blijkt telkens weer dat bewoners hun wijk zeer waarderen om het groene karakter. Veel mensen zijn naar eigen zeggen om deze reden hier gaan wonen. Als bewonersorganisatie besteden we daarom veel aandacht aan groenvoorzieningen en het beheer van het groen in de wijk.

(foto’s eigendom van Stichting Wijkteam Plaswijck, tenzij anders vermeld.)

 

Een groene wijk is het waard om te behouden. Het levert een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat voor de bewoners. Groen maakt bovendien recreatie dichtbij huis mogelijk en het vormen de longen van de stad. De gemeente Gouda wil dat het totale groenoppervlak minimaal gelijk blijft. Ook wil zij onder andere het aantal bomen minimaal handhaven.  De start van de uitvoering van het groenbeheerplan (2008 en 2009) in de wijk is een bijdrage geweest voor het behouden van het groen in de wijk.

De afgelopen jaren zijn inde verschillende  Wijkjaarprogramma’s altijd groene actiepunten opgenomen.  Doel is dat er geen teruggang zal optreden in de kwaliteit en kwantiteit van het groen in de wijk. Doel is ook dat de positieve waardering van bewoners moet behouden blijven.

Onze rol en insteek is meedenken en meewerken met Gemeente, Cyclus, bewonersverenigingen, bewoners en (natuur)verenigingen om het groene karakter te behouden. Bij het Groenbeheerplan Plaswijck is bijvoorbeeld samengewerkt met gemeente en Cyclus en zijn tal van informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners. Belangrijk is dat ondanks de forse bezuinigingen de groene kwaliteit en kwantiteit zo veel mogelijk behouden blijft. Volgens veel bewoners is ook een goed en deskundig groenonderhoud ven belang. Waar mogelijk ondersteunen wij (nieuwe) groene initiatieven, zoals de Eetbare Buurttuinen en de Bij-Blije-Buurten.

Indien u meldingen, klachten of wensen hebt over het openbaar groen, dan kunt u die doorgeven aan het Meldpunt Openbaar Gebied van de gemeente Gouda. De link naar het meldingsformulier staat onderaan deze website. Ook kunt bellen met 14 0182.

 

Groenstructuurplan

Milieuprogramma

Bericht van de gemeente Gouda: ”

Als eigenaar van de bomen in de openbare ruimte heeft de gemeente zorgplicht voor haar bomen. De algemene zorgplicht houdt in dat een eigenaar verplicht is zijn bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze te (laten) beoordelen en op basis daarvan zo nodig actie te ondernemen.

De beoordeling van bomen wordt door Cyclus uitgevoerd met behulp van de VTA methode (Visual Tree Assessment). Het principe van VTA berust op de identificatie van symptomen die de boom laat zien als reactie op zwakke plekken, rottingen of schimmels. D.m.v. deze methode wordt de boom visueel beoordeeld op de aanwezigheid van gebreken en/of afwijkingen die een verhoogde kans geven op stam- of takbreuk, dan wel windworp, waarbij de gehele boom kan omwaaien. Bij een VTA gaat het dus primair om veiligheid. Tevens wordt er bij de VTA gekeken naar de beheersaspecten van bomen.

Vanuit beheer oogpunt worden door de vakspecialisten soms bomen aangemerkt om te rooien. Deze bomen hebben bijvoorbeeld geen toekomst perspectief of concurreren met andere bomen. Jaarlijks wordt één derde deel van de stad geïnspecteerd, in drie jaar zijn hiermee alle bomen in de stad beoordeeld. Daarnaast worden de bomen met een verhoogde zorgplicht geïnspecteerd. Een verhoogde zorgplicht geldt op plaatsen met een verhoogde gevaarzetting. Dit hangt onder meer af van de verkeersintensiteit, de omvang van de boom en de toestand waarin de boom verkeerd.

De locaties van de te kappen bomen kan u met de volgende link bekijken:  http://www.gouda.nl/boomcontroles

Zie ook: http://www.gouda.nl/Inwoners/Afval_en_milieu/Natuur_en_duurzaamheid/Bomen_en_groenonderhoud/Boomcontroles

gemeente gouda bomenbeheer en bomenkap najaar 2015

 

 

 

 

 

 

Regelmatig zijn er vragen van enthousiaste bewoners die zelf het groen in de buurt willen opknappen. Bijvoorbeeld als het gaat om de aanleg van een sfeervol rozenperk in de straat, of een kleurrijke plantenbak. Met zelfbeheer is dit mogelijk. U zorgt dan zelf voor een stukje van de omgeving dat wel voor iedereen toegankelijk blijft. Samen met uw buren gaat u aan de slag. De Gemeente en Cyclus helpen met plantmateriaal, gereedschap en deskundig advies. Mogelijk is een geveltuintje maken, zwerfvuil opruimen, of een mooie bloembak plaatsen. Zowel kleinschalig en dichtbij huis als grootschalig voor- en met de hele buurt. Sommige activiteiten kunnen jaarlijks zijn en andere wekelijks. Het Wijkteam ondersteunt deze initiatieven indien gewenst met het 3 euro wijkbudget.

Voorbeelden van dicht bij huis zijn

 • Plantvakken met duurder, fleuriger materiaal inrichten en onderhouden;
 • Boomspiegels met plantmateriaal inrichten en onderhouden;
 • Onderhoud en inrichting van geveltuintjes, gevelbegroeiing en bloembakken;
 • Zwerfvuil ruimen in combinatie met onderhoud van bijvoorbeeld plantvakken;
 • Eenvoudig onderhoud van speelplekken, met name schoonhouden.

Voorbeelden van groen moet je doen samen met de buurt:

 •  Takken ruimen na een storm of bladeren vegen in de herfst;
 •  Snoeien van knotwilgen en anderen knotbomen;
 •  Bollenplantacties;
 •  Zwerfvuil opruimen;
 •  Ecologisch beheer en onderhoud zoals: nestkastjes maken en onderhouden, inventarisatie van flora en fauna, beheer van kikker- en paddenpoelen, broedhopen voor ringslagen opzetten, groeiplekken voor paddenstoelen maken;
 •  Schoon en onkruidvrij houden van bestrating in het openbaar groen;

Indien u wilt meedoen, kunt u contact opnemen met het Meldpunt Openbaar Gebied of met het wijkteam.

Voor meer informatie, zie Gemeente Gouda: groen moet je doen

Met informatie over

 • de afspraken
 • veelgestelde afspraken
 • de ondersteuning vanuit de Gemeente en Cyclus
 • handige tips
 • en het voorbeeldcontract.

Naar aanleiding van vragen is door de gemeente een nieuwe kaart opgesteld van de ecologische structuur in Gouda en is het ecologische beheer en netwerk aangepast.

Raadsmemo ecologische structuur en kaart Gouda

Ecologische structuur Kaart Gouda

Door de gemeenteraad is woensdag 16 oktober 2013 een nieuwe Bomenverordening vastgesteld. De huidige verordening van 2010 bleek bij de uitvoering van het beleid te leiden tot een aantal onduidelijkheden en knelpunten. Er bestond onder andere verwarring over de rekenmethode voor herplanting en de uitleg van begrippen als boomwaarde en herplantwaarde. Door enkele aanpassingen en aanvullingen wordt de verordening beter leesbaar en verwarring voorkomen.

Van belang is ook het ‘afwegingsmodel overlast’: “In geval van een aanvraag om vergunning vanwege overlast van een boom wordt gebruik gemaakt van een door burgemeester en wethouders hiertoe vastgesteld afwegingsmodel overlast.” Het Wijkteam zal hierop nog terugkomen.

De relevante stukken:

Door de gemeenteraad is woensdag 16 oktober 2013  een nieuwe Bomenverordening vastgesteld.

De huidige verordening van 2010 bleek bij de uitvoering van het beleid te leiden tot een aantal onduidelijkheden en knelpunten. Er bestond onder andere verwarring over de rekenmethode voor herplanting en de uitleg van begrippen als boomwaarde en herplantwaarde. Door enkele aanpassingen en aanvullingen wordt de verordening beter leesbaar en verwarring voorkomen.

Van belang is ook het ‘afwegingsmodel overlast’:  “In geval van een aanvraag om vergunning vanwege overlast van een boom wordt gebruik gemaakt van een door burgemeester en wethouders hiertoe vastgesteld afwegingsmodel overlast.”

De relevante stukken:

Voorgesteld raadsbesluit bomenverordening

Raadsvoorstel actualisatie bomenverordening

Oplegnotitie actualisatie bomenverordening

Bomenverordening 2010 met wijzigingen weergeven

Bijlage 1 afwegingsmodel overlast

Bijlage 2 afwegegingsmodel herplantwaarde

(deze paragraaf: informatie van de gemeente Gouda)

Bomen zijn belangrijk voor de stad en het leefklimaat. In het groenstructuurplan 2007 – 2015 ‘Gouda blijft groen’ is daarom als doel opgenomen dat bomen de kans krijgen om oud te worden. Monumentale bomen worden beschermd met een monumentale status.

Wat is een monumentale boom
Een boom kan in Gouda als monumentaal aangemerkt worden als deze minimaal 50 jaar oud is en een levensverwachting heeft van nog minimaal 10 jaar. Alle monumentale bomen in Gouda zijn vastgelegd in een lijst. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen particuliere en gemeentelijke monumentale bomen. Bij particuliere bomen is aanmelding door de eigenaar op vrijwillige basis. Deze lijst wordt eens in de 5 jaar bijgewerkt.

Voordelen monumentale status
De monumentale status heeft voordelen voor de eigenaar omdat de gemeente bijdraagt bij in de kosten voor onderhoud. Zoals snoeiwerk maar ook (preventief) onderzoek naar risico’s en ziektes van de boom. Een kapvergunning voor het rooien of ingrijpend snoeien van een monumentale boom wordt in principe niet verstrekt. Alleen als de boom onaanvaardbare risico’s oplevert, bijvoorbeeld door ziekte, wordt een kapvergunning verleend. Zo zorgen we ervoor dat iedereen nog lang van de boom kan genieten.

Aanmelden monumentale boom
Heeft u een een boom van 50 jaar of ouder in uw tuin? Dan komt deze mogelijk in aanmerking voor de monumentale status. Meld uw boom dan aan bij de gemeente. Bij de eerstvolgende actualisering van de monumentale bomenlijst kan uw boom dan worden opgenomen op de lijst.

Zijn er nog monumentale boom in de wijk?
Dit jaar zijn wij op zoek naar alle monumentale en bijzondere bomen in de wijk.

 

Voor meer informatie, documenten en links, zie

Gemeente Gouda over monumentale bomen

 

Monumentale bomen in Plaswijck, ook van particulieren (bron Gemeente Gouda):

plaswijck kaart 2010

plaswijck rapportage – particulier 2010

 

Deze week wordt een nieuw speeltoestel op de Natuurspeelplaats Noorderhout geplaatst. Het nieuwe toestel (naam “Zandkasteel”) is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het wijkbudget van Stichting Wijkteam Plaswijck (er is een aantal jaren voor gespaard), een bijdrage van de Rabobank Gouwestreek en met hulp van de gemeente Gouda, Cyclus en Groenbureau RIS (met dank aan Mariska). Op de Natuurspeelplaats Noorderhout komen te zijner tijd meer voorzieningen en ook extra bomen. Wij hopen dat de kinderen er veel speelplezier van hebben! (Foto Stichting Wijkteam Plaswijck)

15 Nieuw speeltoestel op natuurspeelplaats Noorderhout door bijdragen Rabobank Gouwestreek en Wijkteam Plaswijck

 

 

 

Namens de ANWB overhandigde regiomanager Ko Droogers vandaag een cheque ter waarde van € 5.000 aan Debby Gerritsen, initiatiefneemster van het verbeteren en opknappen van het park Noorderhout. Het bedrag wordt waarschijnlijk besteed aan het maken van een waterberging, en/of het plaatsen van picknickbankjes zodat het park een ontmoetingsplek wordt voor parkgebruikers, en/of een hondenstrandje. De uitvoering gebeurt met de hulp van buurtbewoners. Afhankelijk van de uiteindelijke kosten kan wijkteam Plaswijck ook financieel ondersteunen. De plannen worden nog wel met de gemeente nader onderzocht en uitgewerkt.

De ideeën voor de opknapbeurt zijn aangedragen door buurtbewoners van de parken na een oproep van de ANWB in de Kampioen. In totaal zijn 177 ideeën ingestuurd. Een jury heeft 15 initiatieven geselecteerd die door de ANWB ondersteund gaan worden bij het opknappen van een park.

 

Anwb Noorderhout Afb0910

 

 

ANWB overhandigt cheque aan bewoners voor idee mooier Noorderhout. Compliment! (Foto’s wijkteam Plaswijck)

Vorig jaar heeft de gemeente Gouda een nieuwe natuurspeelplaats aangelegd op het Noorderhout in Plaswijck. Gezien de overwegend positieve reacties voorziet deze natuurspeelplaats in een behoefte.

Als wijkteam hebben we meegedacht met de inrichting. Tevens verzorgen wijkteam/bewoners het sleutelbeheer van de natuurspeelplaats. Ook hebben wij deze zomer een geslaagd huttenbouwdorp georganiseerd op de natuurspeelplaats op het Noorderhout.

Recente artikelen laten zien dat buitenspelen goed is voor de gezondheid van kinderen. Onderzoek laat verder zien dat kinderen best wel buiten willen spelen (in plaats van of naast TV kijken en computeren), zolang (natuur)speelplaatsen maar afwisselend en avontuurlijk genoeg zijn.

Echter ook is gebleken (uit reacties van bezoekers en van een deskundige) dat er extra voorzieningen nodig zijn om de natuurspeelplaats meer aantrekkelijk te maken. Uit onze bewonersenquête kwam naar voren dat er vooral behoefte is aan 1) het spelen met water, 2) meer afwisseling op het terrein en 3) meer schaduw.

Het Wijkteam wil een deel van haar 3 euro wijkbudget, samen met eventuele bijdragen van sponsors, bestemmen voor de volgende maatregelen en voorzieningen:

(a)  plaatsen extra klautertoestel;
(b)  extra prullenbakken;
(c)  hondenroosters voor beide ingangen;
(d)  extra bomen voor schaduw: dit is een vaak terugkomend verzoek van bewoners en ook wijzen wij op publicaties over de gezondheidsrisico’s van te lang in de zon spelen;
(e)  andere voorzieningen om de natuurspeelplaats leuker en avontuurlijker te maken: aanbrengen van speelheuvels/reliëf, beplanting, natuurlijke speelaanleidingen, snoeihout, de boomstammen die voor de ingang liggen op het terrein zelf leggen, enz.

De Eetbare Buurttuin heeft de overgang van oud naar nieuw vandaag met elkaar gevierd. Er waren onder andere oliebollen, een wensboom, warme chocomelk en glühwein. De start van de buurttuin was één van de leukste nieuwe initiatieven dit jaar en mooi om te zien hoe deze buurttuin een plaats in de wijk heeft gekregen. Er zijn al weer plannen voor volgend jaar! De driepoot is geschonken uit het wijkbudget van het Wijkteam: dit soort goede ideeën kan uiteraard op steun rekenen! Dank aan Nanni, Debby en Kees voor het initiatief.

stichtingwijkteamplaswijck311220131

Kees en Nannie hebben samen met andere buurtbewoners het initiatief genomen om een buurttuin te starten. Gemeente, Cyclus en Wijkteam zullen dit mooie initiatief ondersteunen. Zelf waren we bij de oprichtingsvergadering en er zijn genoeg ideeën. Ook zal het Wijkteam indien dat nodig is uiteraard een financiële bijdrage uit het wijkbudget geven, mits wij de heksen/brandnetelsoep van de eerste oogst mogen proeven …  Dat was geen probleem!

Start buurttuin hoevenbuurt Plaswijck

Eetbare buurttuin in Gouda

 

Een gezonde leefomgeving is van groot belang voor het welzijn en welbevinden van mensen. Een verantwoord beheer van flora en fauna in de wijk behoort dan ook tot een kerntaak van overheden. Helaas blijkt dat vooral in de watersloten in Plaswijck en Bloemendaal het aantal rivierkreeften enorm is gestegen. Zelfs in die mate dat sommigen zeggen dat er sprake is van een ecologische alarmsituatie. Al het andere waterleven zou hierdoor verdwijnen.

Recent (oktober 2011) heeft het College van Gouda laten weten dat zij de problemen erkent maar zij zegt ook: “Bestrijding is ingewikkeld en twijfelachtig wat betreft succes, aangezien ons watersysteem geen gesloten systeem is. Als wij in Gouda met veel inzet van menskracht en budget rivierkreeften wegvangen en tegelijkertijd daarvoor predatoren inzetten (deze combinatie lijkt de meest succesvolle), zouden onze buren hetzelfde moeten doen om te voorkomen dat nieuwe kreeften de leeg gevallen plekken in Gouda komen bezetten. Op dit moment is nog niet duidelijk of zo’n inzet in verhouding staat tot de schade die de rivierkreeften aanrichten.”

Het College schrijft verder: “De resultaten van een vervolgstudie waren voorjaar 2011 te verwachten, maar zijn er nog niet.” Ook zegt het College dat volgens het hoogheemraadschap Rijnland de rivierkreeft inmiddels als prooi zou zijn ontdekt door blauwe reigers, purperreigers, roerdompen en ooievaars en ook door kleinere vogelsoorten als fuut en meerkoet. Voor de zoogdieren nerts, otter, rat, vos, bunzing vormt de zoetwaterkreeft ook een prooi. “Dat zou kunnen betekenen dat zich wellicht langzamerhand een natuurlijk evenwicht kan vormen. Wij blijven de uitkomsten van het onderzoek naar schadelijke effecten en mogelijke bestrijding van de rivierkreeft volgen, totdat helder is wat de meest effectieve aanpak is.”

Helemaal overtuigend is het allemaal niet voor ons als wijkteam. Als dat natuurlijk evenwicht zich nou niet kan herstellen? En waar blijven de uitkomsten van die vervolgstudie? Wijkteam Plaswijck wil graag toch wat meer actie. Voor de dossiers Waterplannen en Rivierkreeften zijn wij op zoek naar een deskundige/vrijwilliger die samen met het wijkteam deze dossiers wil trekken. Zie verder onze website, in de rubriek Gezocht. 

De gemeente Gouda heeft samen met het hoogheemraadschap Rijnland een nieuw concept Waterplan gemaakt met plannen tot 2015. In het Waterplan staat de visie van de stad met het oog op water. Hoe houden we droge voeten? Hoe blijft het water gezond met een goede kwaliteit voor mens en natuur? En hoe zorgen we voor levendig water om naar te kijken en van te genieten?

Als waterstad leven we al eeuwen met oog voor het kwetsbare evenwicht tussen te natte en te droge omstandigheden. Daarom is een Waterplan ook zo belangrijk. Zo’n plan zorgt voor afgewogen keuzes en afstemming tussen de verschillende partijen die zich met water bezighouden. In tijden van bezuinigingen is dat helemaal een belangrijke factor.

Actualisatie Waterplan Gouda 2011-2015

 

 

Subsidie voor Polderplan Weids Bloemendaal  8 oktober 2014

De gemeente Waddinxveen heeft met 12 partijen een inrichtingsplan gemaakt voor de polder Bloemendaal in het Groene Hart. Dit is gebeurd op verzoek van gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland. Dit Polderplan Weids Bloemendaal is nodig om het behoud en beheer van dit unieke natuur-, landbouw-, en recreatiegebied te veilig te stellen.

 

Subsidie

De provincie Zuid-Holland draagt € 750.000 bij aan de uitvoering van het plan. Met deze subsidie kan dit unieke buitengebied aantrekkelijker en bereikbaar worden gemaakt voor recreanten, natuurliefhebbers en inwoners uit het Groene Hart.

 

Waterrijk veenweidegebied

De polder Bloemendaal is een open en waterrijk veenweidegebied tussen Gouda en Waddinxveen. De betrokken partijen willen met het plan de recreatieve waarde van dit deel van het Groene Hart vergroten. Ook ziet het plan toe op het behoud van de natuur- en landschapswaarden en herstel van de veehouderij, die karakteristiek is voor dit polderlandschap.

 

Aandachtspunten plan

In het Polderplan Weids Bloemendaal, dat nu verder kan worden uitgewerkt en uitgevoerd, staan de volgende voorstellen centraal:

 

 1. Vergroten recreatieve waarde
 2. Behoud en herstel natuurlijke waarden en landschap
 3. Duurzaam beheer water en bodem
 4. Ondersteunen agrarische gebruik

 

Meer informatie

Lees meer informatie over het Polderplan Weids Bloemendaal op de website van de gemeente Waddinxveen.