Doorstroming Burgemeester Van Reenensingel

? Stand van zaken (ultimo 2013)

Wijkteam Plaswijck heeft samen met Wijkteam Bloemendaal lang aangedrongen op maatregelen op de Burgemeester van Reenensingel die de doorstroming en veiligheid verbeteren. Het was ook opgenomen in het Mobiliteitsplan Gouda 2020. Deze weg loopt immers door twee grote wijken waar veel bewoners leven, resp. 13.000 en 9.000 bewoners. Uiteraard blijven gemeente en wijkteam de effecten en werking van de maatregelen volgen en evalueren.

Afsluiting bocht Burgemeester van Reenensingel 8 -9 november (05 11 2013)

De gemeente Gouda werkt aan een betere doorstroming van het verkeer in de stad. Zo komen er op de belangrijke Burgemeester van Reenensingel ‘slimmere’ verkeerslichten. Ook wordt de bocht in de Van Reenensingel bij de Watergrassen en de Jumilage buurt verbreed. Deze bocht wordt daardoor minder scherp. Er zijn de afgelopen periode al werkzaamheden uitgevoerd. Komend weekend in de nacht van 8 op 9 november zal de bocht worden geasfalteerd. De Burgemeester van Reenensingel is daarom van vrijdag 8 november 20.00 uur tot en met zaterdag 9 november 12.00 daar afgesloten voor verkeer. Er komen omleidingsborden.

Foto0128

 

Doorstroming Reenensingel, sensoren en Carla (26 09 2013)

Nieuwe slimme verkeerslichten op de Van Reenensingel

Woensdag 25 september heeft wethouder Wendy Ruwhof samen met Carla Weller officieel de nieuwe VRI’s op de Burgemeester van Reenensingel in gebruik gesteld. Dit gebeurde op het kruispunt Reenensingel / Ridder van Catsweg. Op 20 plaatsen in de stad worden verkeerslichten vervangen. Het gaat om zogenaamde ‘slimme’ verkeerslichten. Deze zijn nu ook bij de grote kruispunten geplaatst op de Van Reensingel.

 

Betere doorstroming

Omdat ze sensoren hebben reageren ze op het aanbod van verkeer. Straks krijgen automobilisten dus veel minder onnodig rood als er geen ander verkeer is op het kruispunt is. Verder krijgt de Van Reenensingel meer voorrang op de zijwegen als Ridder van Catsweg en de Plaswijckweg. Ook de verschillende verkeersstromen (voetgangers, fietsers en auto’s) worden beter op elkaar afgestemd. Dat betekent dat de kruispunten beter benut worden. Al deze maatregelen zorgen er voor dat de doorstroming op de Van Reenensingel zal verbeteren. Deze weg is zoals bekend een belangrijke verkeersader door twee grote wijken van Gouda, namelijk Bloemendaal en Plaswijck. Voordeel is ook dat verkeer nu sneller op de A12 komt. Verkeer uit Plaswijck (2804) richting Utrecht zou dus straks sneller over Van Reenensingel kunnen rijden.

 

VRIs Gouda

Wel is het zo, dat de komende weken de verkeerslichten nog beter afgesteld moeten worden. Ook moeten ze zelf nog ‘leren’ om af te stemmen op de actuele verkeersstromen. Al enkele jaren geleden heeft wijkteam Plaswijck gepleit voor deze aanpak, dit mede op advies van verkeersdeskundigen. Ons standpunt was en is dat er gestreefd moet worden naar een goede verkeersafwikkeling over de gehele Burgermeester van Reenensingel, dus van de Goudse Poort tot en met het kruispunt met de Bodegraafsestraatweg / Goverwellesingel. Benutting en doorstroming staan daarbij centraal. Voor meer info, zie op de website het menu Mobiliteit / Verkeer

 

Niet meer drukken

Ook zijn er voor voetgangers en fietsers nieuwe bedieningsknoppen gekomen om groen te vragen. Men hoeft niet meer een knop in te drukken: een lichte aanraking met de hand is al voldoende! Het idee is van Carla Weller (lid van wijkteam Goverwelle), die vond dat de bediening veel makkelijk kon. Een prima idee natuurlijk!

Carla Weller, lid van Wijkteam Goverwelle
Geen drukknop maar sensor

 

Geen drukknop maar sensor

Carla Weller, lid van Wijkteam Goverwelle Wachttijdvoorspellers Verder zijn er voor de fietsers wachttijd voorspellers gekomen. Ook dat is weer een verbetering! NB Ze geven dus niet aan hoe lang het nog duurt voordat het licht groen wordt, ze geven een voorspelling.

Niet de wachttijd maar wachttijdvoorspeller

 

Niet de wachttijd maar wachttijd-voorspeller

foto’s Stichting Wijkteam Plaswijck

Werkzaamheden bocht Burgemeester van Reenensingel (28-02-2013)

Het Wijkteam ontving het volgende bericht van de gemeente Gouda

“De scherpe en daardoor gevaarlijke bocht in de Burgemeester Van Reenensingel, tussen kruispunt Plaswijckweg en de inrit Solingenstraat, wordt breder gemaakt. Door de bocht breder te maken wordt deze overzichtelijker en komen er bij het nemen van de bocht minder snel voertuigen op de andere rijbaan terecht, waardoor de veiligheid vergroot en de doorstroming verbetert. Deze aanpassing is onderdeel van een project waarbij op twintig locaties in Gouda verkeerssituaties worden aangepast om de verkeersdoorstroming en veiligheid te verbeteren.

Werkzaamheden

Om deze bochtverbreding mogelijk te maken, moeten we helaas vier bomen kappen. De kapvergunning hiervoor is al afgegeven. In het plantseizoen plaatsen we vijf nieuwe bomen. Verder worden zware zakken zand geplaatst om de grond te laten wennen aan het toekomstige verkeer (voorbelasting). Later dit jaar volgen de frees- en asfaltwerkzaamheden.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden zetten we delen van de rijbaan af. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer langs het werkvak voor de veiligheid en doorstroming. U kunt enige vertraging ondervinden. Dit proberen we uiteraard tot een minimum te beperken.

Planning

Op vrijdag 8 maart 2013 worden de bomen gekapt. De planning voor de overige werkzaamheden is nog niet bekend. Zodra de planning bekend is, wordt deze gepubliceerd op de website van de gemeente Gouda.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Gouda, telefoonnummer 140182.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.”

 

Maatregelen betere doorstroming op de Van Reenensingel (31-12-2011)

Inmiddels zijn de plannen van de gemeente Gouda voor de aanpak van de Van Reenensingel openbaar. In onze wijkkrant van november hadden wij al aandacht besteed aan de plannen.

Wij kunnen ons vinden in de gekozen aanpak en maatregelen. Al enkele jaren gelden heeft wijkteam Plaswijck gepleit voor deze aanpak, dit mede op advies van verkeersdeskundigen. Ons standpunt was en is dat er gestreefd moet worden naar een goede verkeersafwikkeling over de gehele Burgermeester van Reenensingel, dus van de Goudse Poort tot en met het kruispunt met de Bodegraafsestraatweg / Goverwellesingel. Een goede afstelling van de verkeerslichten is daarbij belangrijk.

Bovendien loopt deze weg door twee grote wijken van Gouda: Plaswijck met 13.000 bewoners en Bloemendaal met 9.000 bewoners. Verkeersveiligheid en doorstroming op de Van Reenensingel is dan ook al lange tijd een speerpunt van ons. Verbreding naar een vierbaansweg is onnodig en niet effectief.

Wijkteam Plaswijck is dan ook meer dan content met de aangekondigde maatregelen. Benutting en doorstroming staan centraal, zoals ook door verkeersdeskundigen aanbevolen. Wel hadden wij in het vooroverleg begrepen dat in 2012 al met de maatregelen zou worden begonnen.

Memo van het College van december 2011 over Burgemeester van Reenensingel

Artikel wijkteam Plaswijck in wijkkrant november 2011 over Betere benutting en doorstroming op de Van Reenensingel

Kruispunt Reenensingel-Plaswijckweg

 

Betere doorstroming op de Van Reenensingel

In de notitie “Verkeersdoorstroming Gouda Integraal bekeken en aangepakt” van juni 2010 staan maatregelen die de doorstroming van het verkeer in Gouda moeten verbeteren. Een betere doorstroming op de stadsring van Gouda was al gepland in de Mobiliteitsvisie Gouda 2020. Door wijkteam Plaswijck, wijkteam Bloemendaal en de stichting Wervenbuurt is vooral al jaren aangedrongen op een regionale benadering van de verkeerssituatie in Gouda, de kwetsbare oostkant van Gouda (Joubertstraat, Bodegraafsestraatweg) én op maatregelen op de Van Reenensingel in het bijzonder.

De Van Reenensingel heeft een belangrijke functie in het Goudse wegennet. Het is daarnaast een weg die door twee grote wijken heengaat, namelijk Bloemendaal en Plaswijck waar 22.000 mensen wonen. Met maatregelen gericht op een goede doorstroming en betere benutting is niettemin (nog) veel winst te behalen.

Het standpunt van wijkteam Plaswijck is dat gestreefd moet worden naar een goede verkeersafwikkeling op deze hele weg, dus van de Goudse Poort tot en met het kruispunt met Bodegraafsestraatweg/Goverwellesingel. Een goede afstelling van verkeerslichten is daarbij belangrijk. Zijwegen als Groenhovenlaan, Ridder van Catsweg, Plaswijckweg en Bloemendaalseweg dienen bij drukte géén voorrang te krijgen. Nodig zijn ook sensoren voor de coördinatie van de verkeerslichten onderling. In andere steden blijkt het effectief als de voorkeursroutes in de TomTom staan, zo ook een goede bewegwijzering vooral voor vrachtverkeer. Deze inzichten zijn gebaseerd op de regionale en integrale verkeersanalyse van Arane Adviseurs Verkeer & Vervoer. Hun bijdragen zijn van eminent belang geweest bij de meeste mobiliteitsdossiers, zoals ook bij de voorgenomen rondweg Reeuwijk.

Inmiddels zijn wijkteam Plaswijck en Bloemendaal op de hoogte gesteld door de gemeente Gouda over de voorgenomen maatregelen:

* Zoals bekend zijn er verschillende kruisingen op de lange Van Reenensingel. In de nieuwe situatie zullen sensoren de inkomende verkeersstroom scannen en de verkeerslichten regelen. Op het stuk bij de Mijssingel werken deze nieuwe systemen al en de eerste resultaten zijn veelbelovend. De wachttijden zijn met ca. een kwart afgenomen (!). Dat betekent natuurlijk een forse vergroting van de benuttingcapaciteit en doorstroming;

* De maatregelen voorzien ook in de ‘koppeling’ van verkeerslichten die dicht bij elkaar staan. Denk aan de kruising Van Reenensingel / Ridder van Catsweg en het kruispunt Van Reenensingel met de Bloemendaalseweg. Er zal dus een soort van groene golf tussen deze twee kruispunten gelden;

* Dat impliceert wel dat fietsers op de Bloemendaalseweg minder voorrang krijgen. In dit geval kunnen wij ons vinden in deze keuze. De functie van de Van Reenensingel is zo belangrijk dat hieraan prioriteit moet worden gegeven;

* De gemeente heeft er verder voor gekozen een aantal kruispunten anders in te richten. Dat geldt onder andere voor de kruising van Reenensingel met de Gentseweg en voor de kruising met de Plaswijckweg. De bedoeling is om de capaciteit op de Plaswijckweg voor rechtsaf te vergroten. Tegelijk zal daar de fietsroutering anders gaan lopen. Ook hierbij kan wijkteam Plaswijck zich vinden in de gekozen oplossing. Langs het ID College en de Jumilagebuurt zal een extra wegvak komen zodat verkeer linksaf de Solingenstraat in minder opstoppingen geeft. Ook dit vinden wij een adequate oplossing;

* Nieuw is ook de introductie van zogenaamde KAR’s, dat zijn detectieapparaten voor bussen en hulpdiensten. Zij kunnen hiermee verkeerslichten beïnvloeden. Afhankelijk van buslijn, tijdstip op de dag, eventuele vertragingen kunnen zij voorrang krijgen. (we hebben het nog gevraagd maar deze zijn niet beschikbaar voor burgers …! );

* Bovendien zal Rijkswaterstaat de bottleneck bij de Goudse Poort gaan aanpakken.;

* Inmiddels is ook het nieuwe regionale verkeersmodel operationeel. Gouda is één van de deelnemende gemeenten. Het is nu mogelijk om meer gericht onderzoek te doen. Afgesproken is dat wijkteam Plaswijck en Bloemendaal kunnen meedenken over de maatregelen;

* De gemeente liet ook weten dat de doorstroming op de Goverwellesingel zal worden opgepakt;

* De planning is om in 2012 de maatregelen al in te voeren;

* De provinciale stroom door de oostkant van Gouda en Reeuwijk zal door de aanleg van de zuidwestelijke randweg (ten zuiden van Gouda) in 2012 inderdaad zorgen voor een ontlasting van de kwetsbare oostkant van Gouda. Dus Joubertstraat, Bodegraafsestraatweg en Reeuwijk centrum.

In januari/februari is er een vervolgoverleg met de ambtenaren van de gemeente Gouda en het wijkteam over deze voorgenomen maatregelen. Een aantal bewoners met een mobiliteitsachtergrond zal ook worden uitgenodigd. Bewoners die hiervoor interesse hebben kunnen zich eveneens aanmelden, mits u het wijkbelang voor ogen houdt (dus niet zozeer de verkeerssituatie bij u voor de deur), een zakelijke insteek kiest en serieus wilt meedenken. Het aantal plaatsen is beperkt.

Doorstroming Gouda: pakket maatregelen

Maatregelen doorstroming Van Reenensingel

 

VRIs Gouda

 

Doorstroming op Burgemeester Van Reenensingel speerpunt in mobiliteitsplan