Buurt Bestuurt

logo_buurt_bestuurt

 

________________________________________________________________________

Verslag derde bijeenkomst Buurt Bestuurt

Met nieuws over hondenoverlast bij het Mastpad, het terugkoppelen van meldingen naar bewoners, nieuwe whatsapp groepen in de wijk, inbraakpreventie en waar komt poortverlichting.

Buurt Bestuurt Commissie Plaswijck verkort verslag 16 maart 2017

________________________________________________________________________

Eerste bijeenkomst van de commissie Buurt Bestuurt 15 december 2016

Buurt Bestuurt Commissie extern verslag 15 december 2016 Plaswijck

________________________________________________________________________

Bewonersbijeenkomst 10 november met burgemeester voor bewoners Hoefs, Burgen, Lustenbuurt en Steinen (november 2016)

Voor meer informatie en uitleg nodigen wij bewoners van de Hoefs, Burgen, Lustenbuurt en Steinen van harte uit om naar de bewonersbijeenkomst te komen. Deze bijeenkomst is donderdag 10 november as., in De Rotonde, Zuidhoef 138, en begint om 20.00 uur.

Graag laten wij u zien en hopen u ervan te overtuigen dat het wel degelijk zin heeft om samen te werken aan een prettige maar ook veilige leef-omgeving. Uiteraard kunt u zich dan ook aanmelden om actief mee te doen met ‘Buurt Bestuurt’. ‘Buurt Bestuurt’ start als proef in de wijk Plaswijck.

Sprekers deze avond zijn Dhr M. Schoenmakers, burgemeester Gouda, en Dhr H. Hoekman, Teamchef ‘Buurt Bestuurt’ politie Rotterdam. Aanwezig zijn ook de raadsleden Krins en Tatou, pleitbezorgers in de raad voor Buurt Bestuurt.

Buurt Bestuurt is een nieuwe manier van samenwerken. Bewoners, politie, gemeente en andere wijkpartners bepalen 1) gezamenlijk met een Top 3 welke veiligheidszaken in een wijk of buurt ze gaan aanpakken en 2) hoe ze dat gezamenlijk gaan doen. Bewoners krijgen dus inspraak bij de inzet en handhaving van politie, stadstoezicht en gemeente. Een nieuwe stap, we zijn benieuwd naar de opkomst en deelname.

De aanvang is 20 uur. De locatie is wijkcentrum De Rotonde, Zuidhoef 138 (langs de Plaswijckweg). Ook coördinatoren van whatsapp groepen en buurtpreventieleden uit de wijk zijn uiteraard van harte welkom. Na afloop is er een informeel samenzijn met een hapje en drankje (aangeboden door de gemeente Gouda).

Heeft u al vragen, suggesties en/of aandachtspunten over uw wijk? U kunt deze mailen naar LINK of kom naar een van de komende Buurt Bestuurt stands in de wijk. Graag tot ziens op 10 november as. !

________________________________________________________________________

‘Buurt Bestuurt Stand’ in de wijk (oktober 2016)

Er komt een nieuwe manier van samenwerken tussen bewoners, stadstoezicht, politie en de gemeente: gezamenlijk wordt bepaald welke veiligheidszaken in een wijk worden aangepakt. Voor het eerst in Gouda krijgen bewoners dus meer zeggenschap over de inzet van handhaving en toezicht in de eigen wijk. Het gaat vooral om leefbaarheid en veiligheid. Als voorbereiding zijn Hans Hoekman, de gemeente Gouda en Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck enkele avonden de wijk ingegaan. Doel was van bewoners zelf te horen wat er leeft in de wijk. ‘Buurt Bestuurt’ start in de Hoefs, de Burgenbuurt, de Lustenbuurt en de Steinen. Er is voor vragen, ideeën en aanmelden een Buurt Bestuurt stand aanwezig op:

donderdag 20 oktober, 19.00 – 19.45 uur:

hoek Blommesteinsingel / Gravestein

donderdag 20 oktober, 20.00 – 20.45 uur:

hoek Meerburgstraat / Stolpenburg

donderdag 27 oktober, 19.00 – 20.00 uur:

speelveld Waterlustlaan / Landluststraat

donderdag 3 november, 19.00 – 19.45 uur:

hoek Plaswijckweg / Noordhoef / Oosthoef

donderdag 3 november, 20.00 – 20.45 uur:

plein ingang Vlietenburg

 

 

 

 

________________________________________________________________________

Bewoners voor start ‘Buurt bestuurt’ (juli 2016)

Binnenkort start “Buurt Bestuurt’ in de wijk Plaswijck (postcode 2804) in Gouda. Dit project komt uit Rotterdam: bewoners mogen de inzet van politie en stadstoezicht in de eigen wijk gaan meebepalen, dit uiteraard binnen wet- en regelgeving. Samenwerking met alle partners, ook bewoners, staat centraal.

Er komt regelmatig overleg tussen wijkbewoners, gemeente, wijkagenten, stadstoezicht en een vertegenwoordiger uit Rotterdam. Die bespreekt alle grote en kleine veiligheidszaken in de wijk, zoals specifieke overlast, gebiedsverboden, collectieve inbraakpreventie acties, whatsapp groepen, enz. De bedoeling is dat dit overleg daadwerkelijk medezeggenschap krijgt over toezicht en handhaving in de wijk en buurt.

Voor dit ‘Overleg Buurt Bestuurt’ zoeken gemeente en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck bewoners uit de wijk, die betrokken zijn bij de veiligheid in de eigen wijk. Vooral bewoners uit de Steinenbuurt, de Burgenbuurt, de Lustenbuurt en de Zevenburgen worden uitgenodigd. Deelname is bedoeld voor bewoners die het wijkbelang voorop stellen, die positief-constructief willen en kunnen meedenken en die zich daadwerkelijk gaan inzetten voor veiligheid. Van u wordt een actieve bijdrage verwacht, zoals medebewoners informeren. Een antecendenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

U kunt zich aanmelden via info@wijkteamplaswijck.nl. Voor meer informatie, zie www.veiligheidspuntgouda.nl.

________________________________________________________________________

Meer bewonersbetrokkenheid bij veiligheid (april 2016)

April 2015 is mede op verzoek van wijkteam Plaswijck een Motie aangenomen waarbij “binnen de eindverantwoordelijkheid van de burgemeester bewoners voor een deel de inzet van politie en stadstoezicht moeten kunnen bepalen” dit in navolging van Buurt Bestuurt in Rotterdam. In de wijk Plaswijck (postcode 2804) zal in 2016 een proef starten. U kunt deelnemen aan het overleg tussen wijkbewoners, gemeente en wijkagenten over de veiligheidszaken in de wijk, het beleid, maatregelen zoals gebiedsverboden, de aanpak en de resultaten. Ook over de inzet van toezicht en handhaving wordt hier gesproken. Zie ook de beantwoording van de artikel 38 van de PvdA: Beantwoording door de gemeente Gouda.

________________________________________________________________________

Bijeenkomst Buurtgestuurd Politiewerk, woensdag 2 maart 2016

Onze insteek, ook op deze avond, bij Buurt bestuurt, is de volgende:

 • al jaren voor gepleit, dus positief
 • gemeente gouda zal proef starten hier in Plaswijck, wij werken uiteraard hieraan mee
 • echte ervaringen uit het verleden maken dat wij voorzichtig zijn: loslaten aan burgers ging/gaat niet altijd eenvoudig
 • rekening houden met beperkte capaciteit en lopende problemen bij de (nationale) politie
 • zorgen voor evenredige spreiding over buurten, zorgen voor aandacht voor buurten waar problemen groter zijn maar burgers minder mondig
 • er moet duidelijk verschil zijn met eerdere projecten als ‘buurtpreventie’ en ‘wijkjaarprogramma’, anders zal teleurstelling en cynisme het veiligheidsgevoel eerder verminderen
 • basis vormen onder andere onze bewonersenquêtes en bewonersavonden
 • de term Buurt Bestuurt wekt een verkeerd beeld, het suggereert dat burgers prioriteiten en inzet gaan bepalen
 • commitment ook van Stadstoezicht moet helder zijn
 • commitment van politieleiding van Gouda moet helder zijn
 • commitment van politiedriehoek, waaronder burgemeester, moet helder zijn
 • de afweging ‘aanpak jihadisme’ en ‘aanpak asogedrag van iemand in bepaalde straat’ zijn van een verschillende orde, in veel opzichten, maar Buurt Bestuurt kan over beide zaken gaan
 • de inbreng vanuit Buurt Bestuurt zal minstens hetzelfde gewicht krijgen als reguliere meldingen
 • de stelling dat ‘bewoners zelf óók zaken kunnen of moeten aanpakken’ bij Buurt Bestuurt is op zich waar, maar is per geval te bekijken
 • lange termijn focus houden, dus minimaal twee jaar voor de pilot
 • regelmatige ‘controle’ van raadsleden is belangrijk
 • het resultaat is te meten in cijfers én in het veiligheidsgevoel

Uit de presentatie van Vasco Lub, socioloog veiligheid, op deze avond:

foto 5 (2) foto 1 (3)

 

http://theokrins.blogspot.nl/2016/03/meer-veiligheid-in-gouda-door-buurt.html

https://gouda.pvda.nl/2016/02/17/pvda-en-cu-organiseren-expertmeeting-buurtgestuurd-politiewerk-in-gouda/

De wegen naar buurtgestuurd politiewerk in Gouda 2 maart 2016

________________________________________________________________________

Start proef in Plaswijck ‘Buurt Bestuurt Light’ (6 januari 2016)

April 2015 is mede op verzoek van wijkteam Plaswijck een motie aangenomen waarbij “binnen de eindverantwoordelijkheid van de burgemeester bewoners voor een deel de inzet van politie en Stadstoezicht moeten kunnen bepalen”, dit in navolging van ‘Buurt Bestuurt’ in Rotterdam. Het gaat over de over de inzet van toezicht en handhaving in de wijk en buurt, maar ook over veiligheidszaken in de wijk, het beleid, maatregelen zoals gebiedsverboden, de aanpak en de resultaten.

Beantwoording artikel 38 vragen PvdA inzake veiligheidsavonden

Motie veiligheid en raadsagenda April 2015

Motie veiligheid en bewonersbetrokkenheid April 2015

Motie veiligheid en communicatie April 2015

GL plan_buurtveiligheid Juni 2008

________________________________________________________________________

AD 7 januari 2016

AD 07 01 2016 Buurt Bestuurt Plaswijck

________________________________________________________________________

Platform Whatsapp groepen in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord (bewonersbijeenkomst 18 januari 2016)

Naar aanleiding van de reacties op de vorige nieuwsmail over de whatsapp groepen en de succesvolle Inbraak Preventie Actie, is een besloten bijeenkomst gehouden over veiligheid in de wijk.

Deze bijeenkomst hebben wij gehouden samen met de gemeente Gouda, de Politie / wijkagenten en Cyclus.

Bespreekpunten waren onder andere de ervaringen met whatsapp groepen. Ook is gesproken over een digitaal platform hiervoor. Een verslag wordt nog rondgestuurd, ook wordt vervolgsessie wordt gepland.

________________________________________________________________________

 

Buurt Bestuurt relevante documentatie en info:

Memo voortgang BuurtWhatsApp januari 2017

http://theokrins.blogspot.nl/2016/03/meer-veiligheid-in-gouda-door-buurt.html

https://gouda.pvda.nl/2016/02/17/pvda-en-cu-organiseren-expertmeeting-buurtgestuurd-politiewerk-in-gouda/

De wegen naar buurtgestuurd politiewerk in Gouda 2 maart 2016

Beantwoording artikel 38 vragen PvdA inzake veiligheidsavonden

Motie veiligheid en raadsagenda April 2015

Motie veiligheid en bewonersbetrokkenheid April 2015

Motie veiligheid en communicatie April 2015

GL plan_buurtveiligheid Juni 2008