Mobiliteitsplan Gouda

 

Nieuw Mobiliteitsplan voor Gouda

De gemeente Gouda is begonnen met het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan.

De gemeente: “In 2007 is het laatste Mobiliteitsplan van de gemeente Gouda vastgesteld en zijn sindsdien veel nieuwe ontwikkelingen geweest in Gouda zelf maar ook op het gebied van mobiliteit algemeen. Het is daarom tijd voor het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan,  dat nog niet gaat over gedetailleerde maatregelen, maar vooral over de koers die de gemeente met burgers en ondernemers wil inzetten.”

foto nieuwe mobiliteitsplan gemeente gouda

Wat is dat?

In Gouda zijn verkeer, vervoer en parkeren van grote invloed op de leefomgeving en het functioneren van de stad. De gemeente wil dan ook een nieuw Mobiliteitsplan opstellen, waarin staat hoe het verkeer en vervoer in de gemeente voor de komende vijf jaar geregeld moet worden, met een doorkijk naar 2025.

Het gaat daarbij, aldus de gemeente, “over alle vormen en doelgroepen van mobiliteit zoals: parkeren, voetgangers, fietsers, automobilisten en openbaar vervoer. ”

Hoofdthema’s zijn, aldus de gemeente Gouda:

 • leefbaarheid
 • bereikbaarheid
 • veiligheid
 • en duurzaamheid.

Hierbij wil de gemeente Gouda graag de ervaringen, meningen en ideeën uit de stad meenemen. Er is een Klankbordgroep samengesteld met afvaardigingen uit de stad. Als bewonersorganisatie nemen wij hieraan deel.

Planning

De bedoeling is dat het nieuwe Mobiltieitsplan oktober 2016 wordt vastgesteld.

Als bewonersorganisatie al jaren actief bij verkeersplannen

Bewoners vinden, zo blijkt elke keer weer, verkeer en mobiliteit en verkeersveiligheid belangrijk. Als bewonersorganisatie Bloemendaal-Plaswijck (wijkteam Plaswijck) volgen we verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid dan ook al jaren op de voet.

 • We besteden vooral veel tijd en energie aan de Rondweg Reeuwijk, nog steeds volgen we de ontwikkelingen.
 • We hebben meegedaan bij het maken van het nieuwe Verkeersplan voor het Winkelcentrum Bloemendaal.
 • Vorig en dit jaar staat de Verkeersveiligheid Plaswijckweg centraal, er zijn bij de basisscholen enquêtes gehouden bij de kinderen en hun ouders. Het eindrapport is klaar en zal worden aangeboden aan de gemeente als input voor het Mobiliteitsplan.
 • Verder hebben wij begin dit jaar aandacht gevraagd voor de verkeersconsequenties van de herbestemming van de PWA kazerne.
Waarom meedenken bij nieuwe Mobiliteitsplan?
 • Er spelen veel verkeerszaken in de regio, stad en wijk. Het is zaak dat de belangen van de wijk afdoende worden meegenomen.
 • Omdat bewoners verkeer(sveiligheid) belangrijk vinden, zo blijkt elke keer weer. Als bewonersorganisatie is het dan ook zaak de bewonersbelangen afdoende te behartigen.
 • Omdat er vele belangen en partijen zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat wijk- en bewonersbelangen voldoende meewegen.
 • Omdat verkeersmaatregelen, als ze eenmaal genomen zijn, langdurig en veel effect hebben op de leefomgeving. Bezint eer ge begint dus.
 • Er komt letterlijk en figuurlijk veel op onze wijk af. Er zijn verschillende (regionale) plannen en ideeën, die de wijk er niet rustiger en zeker niet veiliger op zullen maken. Denk aan de doorsteken vanaf de Rondweg Reeuwijk naar onze wijk.
Bewonersenquête: welke suggesties hebt u en welke knelpunten ziet u?

Omdat bewoners verkeer belangrijk vinden en wij als bewoners-organisatie met vele verkeersprojecten bezig zijn (geweest), houden wij een bewonersenquête.

Wij horen graag wat er bij u leeft, welke ontwikkelingen u ziet, welke knelpunten er zijn, en welke suggesties en oplossingen.

Dat mag stadsbreed zijn, maar ook in uw eigen wijk, buurt of straat.

U kunt via deze link  http://www.bloemendaalplaswijck.nl   de enquête invullen, die bestaat uit 5 vragen.

Vervolg

Mede op basis van de reacties zullen wij een zienswijze opstellen en deze indienen bij de gemeente. Daarin wordt ook opgenomen het Verkeersplan Plaswijck(weg) en de vraag wanneer nu eindelijk de evaluatie van het Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal zal plaatsvinden.

Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Meedoen met onze verkeerscommissie

Indien u wilt meedenken en meeschrijven met de zienswijze, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij zien graag mensen die zakelijk zijn en het wijkbelang voor ogen houden.
Met vriendelijke groet,

Bewonersorganisatie Bloemendaal-Plaswijck

(stichting wijkteam plaswijck)